Ephesians 6

Iwí-nimí, simóyari ŋuro yaró

Simó, ye Uni Parámimboro iŋoro awa-náyemboro mandeye howeyuri qembe. Dokoro otete ŋuko roneneŋowí mu na. “Awa-náye ará te yunoyi qembe.” Ŋu mande ŋuko mande kondé koretero mande kusiyowí moré qu. Mande kusiyowí ŋuko ŋandiro, “Ko ye ŋunde tiqo, asa kho soso ŋu ti uyare meté tiní nokono ŋano piru yuri.”

Awa okite, ye simóye piyimi sopo yiriqo, newonde saŋgirí yeya tewaŋgo. Ŋu ma tewero. Kini, meté roŋgaru yerero Uni Parámimboro mande qu rondaqe yunoyuri qembe.

Kho simóye, uni parámiye ŋuro yaró

Kho simó,
6:5“kho simó” - ŋu naruko ŋuno unipare qambu kho simó, kho pare tunoqaŋgurí. Naru kano wini irisa kuma tero kako taka yerero kusi yiriní kho simó tunoqaŋgurí. Naru kano uni kato utatá parámi tero topé tewero mepémo kini, eneŋo soweyoro kho simó tunoqaŋgurí. Asa kho simó ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
ye nokono ŋano pará-paráye ará te yunoya newonde meté teya Kristo
6:5“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro mandí iŋote ŋunde qembe mandeye howi qembe.
Uni parámiyemboro toŋeyemo kho meté teyoteŋgo, quko ene roto toŋeyoteŋgo quno wimbuma uni teyoteŋgo. Ŋu ma tewero. Kini, naru rokóŋoro yeŋo newondeye moŋgo Anutu koro nuŋguríŋo howero Kristo koro sunará simó qembe kho ŋu ti qembe. Yendo Uni Parámimboro kho qu teyoteŋgo, unindoro kho qu kini. Asa ko kho ŋu meté na ti qembe. Dokoro ye ŋande iŋoyoteŋgo, Uni Parámimbo uni soso, asa kho simó ŋuya kina uni ŋuya, oteteye metémboro kimo ŋu yunoweya.

Uni pará-pará, ye ŋuya kho simó ŋuro ŋuya murí meté teyuri qembe. Kho simóye sasaro te yunowero murí ŋu roti qembe. Dokoro ye ŋande iŋoyoteŋgo, ye ŋuya ene ŋuya Uni Parámiye samboko yote. Enendo unipare soso ŋuro otete kanata naŋge howeyote.

Kuma tewero o qu

10 Asa no mande weŋa qu yewe teteno, Uni Parámimboro wimbí kondémo womoyi qembe. 11 Anutu koro kuma tewero o ŋu soso siyoyi qembe. Ŋunde tero kondé kaŋero Monimbuko kaná-kaná kate-kate teyote ŋu takawaŋgo. 12 Dokoro nore unindoya kuma kama teyoteto. Kini, nore kembé-kembémboya, owéye morémboya, huriri ŋaro sopo-sopo koya, yuqa piyimi samboko yoteŋgo koya kuma teyoteto. 13 Ŋu murí ŋuro Anutu koro kuma tewero o ŋu soso siyoyi. Ŋunde tero naru piyimimoko
6:13Ŋu naru piyimi ŋukonaru weŋa qu kini. Ŋuko naru rokóŋoro o piyimi qundo unipare rambaruru yereyote.
ye kondé kaŋero, yate-yate takaro kaŋewaŋgo.

14 Ŋunde ŋuroko kondé kaŋeroqo, mande hamó mu utómbo kumbaye kusiyoteŋgo ŋunde qembe kusiyoyi. Ko otete roneneŋowí
6:14“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ŋu kowe punu-punu kondé qembe nomoyemo punuwoyi.
15 Ko newonde imemboro miti mande
6:15“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋuko ye roŋgaru yereyote ŋu khe punu-punu qembe kheyemo punuwoyi.
16 Ŋuya iŋondutu tewero murí qu ŋu kondímu
6:16“kondímu” ŋuko kuma unindo toworo kuma taŋgurí. Ŋuko katapá parámi ka, te kondé, ko makao koro kowímbo wisumuŋaró. Ŋuko kuma uni ŋu soso wisumuŋoro kawaware taró.
qembe rika uni piyimimboro nasá supiro te suru teyote ŋu puŋoní yeno maheyote ŋu winzumoweya.
17 Ko Anutuko ye rambaruru koŋgo yoreyote ŋu takapu kondé qembe re punuwoyi. Ko Yuqa koro suke parámi ŋu towoyi, ŋuko Anutu koro mande qu.

18 Naru rokóŋoro Yuqa wimbímo hariri kate-kate teya Anutu kirayoyi qembe. Kondé sopo toŋeteya unipare meté horé
6:18“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
soso koro Anutu kirayoyi qembe.
19 Neneŋo ŋuya hariri ti qembe. Ŋande hariri ti, meté Anutuko mandí nunoní no kama sorero miti mande tapuŋowí ŋu
6:19“miti mande tapuŋowí” ŋuko ŋandiro, ko uni wini meyowo ŋuya Yesu iŋondutuworo Anutu koro simó tunoqeteŋgo. Komo Juda unindo iŋo-iŋo ŋunde qu kama iŋi tondaŋaró.
kondé yesowowano.
20 Anutuko no asá niriní mandí ŋunde qu yesowanowó. Ŋu murí ŋuro no kusi-kusi yano yoteno. Asa ŋande hariri ti, no murí meté howero kama sorero kondé yesowowano.

Polko naru meté yaró

21 Neneŋo iŋomukowero quro Tikikusko nondo kho teyoteno ŋu soso yimiroweya. Ene noreŋo toponani horé, Uni Parámimboro kho uniyó meté qu ka. 22 Nondo asáŋowe yeno uyarewero tete. Ŋunde tero enendo nore date yoteto ŋuro yimitoro newondeye rukisoyoweya.

23 Anutu Awananimboya Uni Paráminani Yesu Kristo
6:23“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koya toponani newonde ime yunoro hamó iŋoro iŋondutu yunori.
24 Anutuko unipare soso naru rokóŋoro Uni Paráminani Yesu Kristo newonde meté inoyoteŋgo ŋu samaka-samaka tuwó
6:24“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
yunoní.

Copyright information for `NCA