Galatians 2

Asá yerewí uni meyowo ŋundo Pol koya newonde kanata taŋgurí

Asa kumima naru 14 ŋunde rotoro noya Barnabas koya pitu ko Yerusalem orowó. Oro Taitus ŋuya rero otowó. Anutuko iŋo-iŋonemo nimironí iŋoro oro huru-huru koro sopo-sopo uni kumimboro yayemo kunditanowó. Kunditero miti mande
2:2“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋu uni wini meyowo
2:2“uni wini meyowo” ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge.
yesowo yimitoyoteno ŋuro yimiranowó. No wimbo-wimbo kho teyano koro.
Taitus, Grik uni ka, noya orowó. Oro sopo-sopo uni ŋundo, “Kowí toŋokata,”
2:3“kowe toŋowero” murí muko ŋandiro: Juda pareto simó urumuni ka pisiyoní kowí toŋoro eneko Anutu koro simó rokóŋaŋgurí. Ko uni wini meyowo qu kato mahero Anutu potoruku tewero kondé iŋaró tiníqo, ene ŋuyako eneŋo kowí toŋaŋgurí.
meté yewaŋgo, quko ŋunde kama yaŋgurí.
Hamó, uni meyowombo ŋunde nimiraŋgurí, quko uni ŋuko topo hamó kini. Kini, topo kota qundoko keweronanimo mondó ta mahero yoto-yotonani meté mu Kristo Yesuko
2:4“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
nunaró ŋu qenero piyimiŋoro, “Kusi yereto kho simó
2:4“kho simó” ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
tunoqewaŋgo,” ye iŋaŋgurí.
Quko eneŋo mandeye ŋu kama iŋo howatowó ŋu. Yendo miti mande qenero, kota mande, ye iŋowaŋgo koro.

Asa huru-huru
2:6“huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
koro sopo-sopo uni ŋuko owéye morémbe ma kini, ŋuro kama iŋoteno. Anutuko unindoro owéye parámi ŋuro kama iŋote. Enina, sopo-sopo uni ŋuko mande yesowoyoteno ŋu kama roŋgaruwaŋgurí.
Kini, ŋande iŋaŋgurí, Anutuko no kho nunoní uni koweye kama toŋaŋgurí mu miti mande yesowo yimitoyoteno. Ko Pita kho inoní uni koweye toŋaŋgurí qu
2:7“uni koweye toŋaŋgurí qu” - ŋuko Juda uni naŋge. Komo suki AnutukoAbraham, Juda unindoro pukoye ŋu, ŋande miraró, ko enendo rokó ka tero eneŋo naŋo-simó soso koweye toŋoweya. Ŋunde tero, yate-yate Juda uni soso koweye toŋaŋgurí.
miti mande yesowo yimitoyote.
Dokoro Anutuko Pita wimbu inoro asáŋoní uni koweye toŋaŋgurí mu keweroyemo kho teyote. Ŋunde naŋge no ŋuya wimbu nunoní uni wini meyowo keweroyemo kho teyoteno. Sopo-sopo uni ŋu Jems, Sipas,
2:9“Sipas” ŋukoasáŋowí uni Pita koro owí ka.
Jon ŋundo ŋande qene iŋaŋgurí, ko Anutuko no samaka-samaka tuwó
2:9“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
nunaró. Asa ko enendo noya Barnabas koya topo taŋgurí. Ŋunde tero mande ka kusiyatowó, asa nore irisa uni wini meyowo ŋu miti mande yesowo yimitoyowaro, ko eneŋombo uni koweye toŋaŋgurí mu miti mande yesowo yimitoyowaŋgo.
10 Mande kusiyoro o kanata karo nore nimiraŋgurí, asa uni onoŋoye moré kini ŋu ma kape yerewero. Hamó, no ŋuya kho ŋu tewero kondé ye iŋoyoteno.

Polko Pita qene yaró

11 Asa imemoŋgo Sipasko
2:11“Sipas” ŋukoasáŋowí uni Pita koro owí ka.
Antiok yendémo maheró. Mahero otete piyimi tiní nondo qene yanowó.
12 Dokoro komo Pita koya uni wini meyowomboro iŋondutu uniparetoya kunditero o kopo newero ŋuro kama piyimiŋaró. Quko Jems koro topé-topé Antiok ŋuno mahiqo, Pitako sorero wosoro uni wini meyowomboya o kopo kama neyara. Dokoro ŋande iŋaró, uni koweye toŋaŋgurí qundo
2:12“uni koweye toŋaŋgurí qu” - ŋuko Juda uni naŋge. Komo suki AnutukoAbraham, Juda unindoro pukoye ŋu, ŋande miraró, ko enendo rokó ka tero eneŋo naŋo-simó soso koweye toŋoweya. Ŋunde tero, yate-yate Juda uni soso koweye toŋaŋgurí.
neneŋo date ye iŋowaŋgo, ye iŋaró.
13 Ŋunde tiní Juda koro iŋondutu unipare kumimbo eneŋo maŋgó irisawore yewero murí howero ŋundiro otete roneneŋowí
2:13“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
ŋu rotaŋgurí. Ko Barnabas ŋuya eneŋo oteteyó qenero howaró.

14 Quko nondo eneŋo oteteyó qenero, enendo miti mande
2:14“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
hamó ŋu kama howeyoteŋgo, ye iŋoro Sipas re toŋeyemo ŋuno qene ŋande yanowó, “Keko Juda uni ka, quko keto Juda muríye rotoro uni wini meyowomboya topo tero eneya o kopo neyaŋgo. Asa ko itaka do karo keto uni wini meyowo ŋande kondé yimitoyote, ko enendo eneŋo muríye rotoro Juda koro muríye howi?
15 Qeno, noya keya Juda uni, uni wini meyowo quhurí teyoteŋgo qu kini. 16 Asa nore ŋande iŋotero, Anutuko uni ka hutuŋo mande
2:16“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
howeyote ŋu qenero roneneŋowí
2:16“uni roneneŋowí” ŋuko Anutuko qenero potó moré kini tiní eneŋo uniyó tunoqete.
ye kama nekoweya. Kini, unipareto Yesu Kristo
2:16“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
iŋondutuwoyoteŋgo ŋuro naŋge, unipare roneneŋowí, yero neko yereyote.”

Asa nore Kristo Yesu iŋondutuwoyatowó. Ŋuro tero hutuŋo mandewore kini, iŋondutuwore naŋge Anutuko nore niyoro, unipare roneneŋowí, ye neko nereyote. Hamó, hutuŋo mandewore uni kanata kato roneneŋowí kama tunoqaró.

17 Asa norendo hutuŋo mande kama howero Kristowore naŋge roneneŋowí tunoqewato, quko quhurí uni yoteto. Date koro? Kristoko quhurí ŋuro metéŋoyote, peka? Kini horé. 18 Qeni, koretero nondo oka rewe piyo tiní imemoŋgo pitu ko roŋgaruwowano tiníqo, hutuŋo mande ŋuro wenda-wenda uni hamó yorowano. 19 Dokoro, hutuŋo mande howero khumoweqo, hutuŋo mande ŋuko watí kama sopo nereyote. Ŋunde tero nondo yoto-yoto rero Anutu howeyoteno. No Kristo koya tipiririko
2:19“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.
khumarowó,
20 ko neneŋo muríne ŋako neneŋo qu kini, Kristo eneŋombo no quroko yote. Enendo newonde meté nunoro samaka nerewero khumaró. Nondo Anutu koro Naŋuní iŋondutuworo itaka nokono ŋano eneŋo wimbímo yoteno. Ŋunde yero Anutu koro samaka-samaka tuwó
2:21“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu kama re rototeno. Dokoro, nore meté hutuŋo mandewore roneneŋowí tunoqewato tiníqo, Kristoko kina khumaró.

21 

Hutuŋo mande howewero murí,
2:6“huru-huru” ŋuko unipare soso ŋundo Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.

Copyright information for `NCA