Galatians 5

Kristo quroyómo nore kina yoteto

Kristoko
5:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
o kusi nereyote ŋu orosoyiní kina yoteto. Ŋunde ŋuroko kondé kaŋeyuri. Kho simó
5:1“kho simó” ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
kaŋuya ma tunoqewero.

Iŋoyi. No Pol, nondo ŋande yimiroteno, ye koweye toŋowaŋgo
5:2“kowe toŋowero” murí muko ŋandiro: Juda pareto simó urumuni ka pisiyoní kosa naru kande saŋiyoro kapusa ŋunde rotoníhutuŋo mande howero kowí toŋaŋgurí. Ŋunde tero eneko Anutu koro simó rokóŋaŋgurí. Ko uni wini meyowo qu kato mahero Anutu potoruku tewero kondé iŋaró tiníqo, ene ŋuyako eneŋo kowí toŋaŋgurí.
tiníqo, Kristoko kho taró ŋundo samaka yerewero mepémo kini.
Pitu ko uni soso koweye toŋowaŋgo ŋu mande ŋu wisiyo yimiroteno, asa hutuŋo mande
5:3“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
meyowo soso ŋuya howe qembe.
Asa ye roneneŋowí tewero
5:4“roneneŋowí tete” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo.
quro hutuŋo mande ŋu howeyoteŋgo ŋu, ye Kristo koya kama womoyoteŋgo, Anutu koro samaka-samaka tuwó
5:4“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu rotaŋgurí.
Dokoro Anutuko nore, unipare roneneŋowí, yero neko yereró. Neko yiriní nore Yuqa koro wimbí rero Anutu iŋondutuworo enendo imemoŋgo nore unipare roneneŋowí hamó tunoqewero ŋuro kondé sopoyoteto. Dokoro nore Kristo Yesu quroyómo yoteto, ko ŋuno uni kato kowí toŋarómbe ma kama toŋaró, o irisa-irisa ŋu murí moré kini. Kini, o kanata na ŋundoko murí moré, asa uni kato Anutusina iŋondutuworo uni topé-topé newonde meté yunoyote.

Komoko Kristo koro kheyó meté howeyate. Asa ko dani kato khe ŋu wisumuŋoro yowosoní mande hamó mu watí kama howeyoteŋgo? Anutuko ye neko yereró, quko iŋo-iŋo ka itaka yowosoyoteŋgo ŋuko Anutu koŋgo kama maheyote. Iŋoyi. Yis tomó ta naŋgeko plaua koya sono koya rohoréŋaŋgurí qu riní koŋero parámi teweya.
5:9Bret towowero quro wit musiyó rumuniŋoroqota plaua ŋuya sono koya yis koya rohoréŋoro rotoyi bret ŋu koŋiní qayaŋgurí.
10 Nore soso Uni Parámimboya womoyoteto. Ŋunde ŋuroko ŋande iŋoyoteno, ye iŋo-iŋo meyowo kama towowaŋgo. Danimbo yeŋo iŋo-iŋoye wosoyote, ŋu kama iŋoteno. Quko enina, uni ŋuko imemoŋgo topé piyimi reweya.

11 Uni topo, ye date iŋoteŋgo, ko nondo, meté koweye toŋoyi qembe, ŋunde watí yesowoyoteno, peka? Asa ko do karo uni kato o piyimi te nunoyoteŋgo? Ŋunde yesowoyoteno tiníqo, Kristo tipiririko
5:11“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.
khumaró ŋuro murí hamó re rotoyoteno. Asa ko mandene muko eneŋo newondeye kama saŋgawoweya, hamómbe?
12 Uni ye rowore yereyoteŋgo ŋuro ŋande ye iŋoteno, meté enendo koweye sombé tomó ta naŋge toŋowaŋgo. Kini, ŋuro soso toŋoro eneŋo rambaruru tewaŋgo.

13 Asa uni topo, qeni. Anutuko ye neko yiriní oka kato kama kusi yerete, ye kina yoteŋgo. Hamó, ye kina yoteŋgo, quko koweye saŋaní ŋuro ma iŋo howewero. Kini, topo-topoye newonde meté yunoya epe samaka-samaka teyuri qembe. 14 Dokoro Anutu koro hutuŋo mande soso ŋuko
5:14“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
murí kanata na. Murí muko ŋandiro, ke keŋomboro iŋoyote ŋunde naŋge topokeporo ŋuya ŋunde naŋge iŋo yuno qembe.
15 Quko yendo ŋunde kama teyoteŋgo. Kini, keweroyemo kuma tero saŋgirí tero epe ki-ki teyoteŋgo ŋundo rambaruru yereweya.

Yuqa Surumíwore nore yoto-yotonani moré

16 Neneŋo mandene ŋuro murí muko ŋandiro, ye Yuqa Surumímboro iŋoro howewaŋgo quno ye koweye saŋaní ŋuro kama iŋo howewaŋgo. 17 Dokoro koweye saŋaní ŋuko Yuqa Surumí ŋu huwóŋoro eneŋo iŋo-iŋoyó howeyote. Ko Yuqa Surumí ŋundo koweye saŋaní ŋu huwóŋoro eneŋo iŋo-iŋoyó howeyote. Ŋu irisa ŋundo ye quroko kuma teyotiri. Asa ko yeŋo iŋo-iŋoye kama howeyoteŋgo. 18 Quko Yuqa Surumí ŋundo yoriní eneŋo oreyó howeyoteŋgo tiníqo, hutuŋo mande komo qundo kama sopo yereyote.

19 Unipareto koweye saŋaní ŋuro iŋo howeyoteŋgo qu, asa nore oteteye ŋuro iŋomukoteto. Ŋuko ŋandiro, se simbururu teyoteŋgo, otete pusú piyimi mu teyoteŋgo, ko tunomo ŋuya se simbururu teyoteŋgo; 20 anutu kota-kota potoruku te yunoyoteŋgo, ko rukusí teyoteŋgo; topo kama teyoteŋgo, kiro mande yeyoteŋgo, newonde tutu teyoteŋgo, saŋgirí parámi teyoteŋgo, eneŋomboro naŋge iŋoyoteŋgo, topoye taka yerewero iŋoyoteŋgo, unipare newondeye kanata qu rambaruruwoyoteŋgo, 21 ko topoyemboro o meté quro newonde piyimi teyoteŋgo; sono kondé qu nero kape-kape tero o parámi horé nero hoho piyimi teyoteŋgo, ko otete piyimi kumi ŋunde naŋge teyoteŋgo. No pitu ko oresaka mande ka yimiroteno, unipare otete ŋu teyoteŋgo ŋuko Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo
5:21“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuno owero mepémo kini.

22 Quko Yuqa Surumímbo unipare newondeyemo eŋgé riní tunoqiní otete meté mu howeyoteŋgo. Otete ŋuko ŋandiro, unipare newonde meté yunoyoteŋgo, niŋgu-niŋgu teyoteŋgo, newonde imemo yoteŋgo, mondó ta sopoyoteŋgo, unipare samaka yereyoteŋgo, o meté te yunoyoteŋgo, eneŋo mandeye okeyá ta howeyoteŋgo, 23 mande ime yeyoteŋgo, koweye saŋaní sopoyoteŋgo. Hutuŋo mande kato otete ŋunde qu kama soréŋoyote. 24 Kristo Yesu
5:24“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro unipareyómbo koweye saŋaní ŋu tipiririko
5:24“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró.
uroyi khumoní ŋuro iŋo-iŋoyó kama howeyoteŋgo.
25 Yuqa Surumímbo yoto-yoto nore nunaró tiníqo, eneŋo kheyó howato. 26 Noreŋo owénani kama hokato, mande piyimi epe mito-mito kama tato, toponanimboro o meté ŋuro newonde piyimi kama tato.

Copyright information for `NCA