Hebrews 12

Anutuko eneŋo simó soso roŋgaru yereyote

Asa ko iŋondutu uni qambu ŋundo iŋondutuye ri tunomo tunoqaró, ko enendo mahe kaŋe koporé qembe nore wuriri yere yiyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko o soso nore nondowoyote ŋuya quhurímbo kusi nereyote ŋuya rotoya wimbu titiyoro Anutuko khe witu yere yunaró ŋu howato. Ŋunde te howero Yesu kondé qeneto. Enendo komo iŋondutunani riní hurí taró, ko iŋondutunani ŋu riní meté horé tete. Unindo owé piyimi inoro kowe surumí inoro tipiririko
12:2“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.
uraŋgurí. Quko ŋuro kama iŋaró. Kini, imemoŋgo niŋgu-niŋgu parámi reweya ŋuro naŋge iŋaró. Ŋunde uroyi khumoro otoqoro Anutu koro kandí kondéwore kunditaró.
Uni piyimimbo quhurí parámi iniqo quhurí ŋu korowaró, ŋuro iŋoyi qembe. Ŋunde tero wimbu rero newondeye rukisoyowaŋgo.

Ye quhurí koya kuma tero pitoyoteŋgo. Quko kuma teyoteŋgo quno ŋuno sitúye kama umbuyoní. Anutuko rukiso yerewero quro mande ka yete, quko ye mande ŋu kape teteŋgo, peka. Ŋande yete,

“Naŋone, Uni Parámimbo roŋgaru kereyote quno ŋuno,
ŋuro ma yesaráŋowero.
Ko ronene kereyote quno ŋuno
newonde quhurí ma tewero.
Dokoro, Uni Parámimbo uni ka hamó iŋo inoyote ŋu
roŋgaruwoyote,
ko enendo uni ‘Naŋo-simóne,’ ye neko yereyote ŋu
ronene yerewero ŋuro quhurí yunoní korowoyoteŋgo.” *
Anutuko ye roŋgaru yereyote quno ŋuno kondé kaŋi qembe. Enendo o te yunoyote ŋuko uni kato ene naŋuní horémboya te inoyote ŋundiro. Dani simó ka iwímbo kama roŋgaruwoyote? Anutuko eneŋo naŋo-simó soso ŋu roŋgaru yereyote. Asa ko ene kama roŋgaru yereyote tiníqo, yeko khe simó qembe naŋge, eneŋo simó horé kini. O kaŋuya ŋuro iŋoyi. Kowenani saŋanímboro awa ŋundo roŋgaru nereyoteŋgo, ko ŋuro iŋoro ará te yunoyoteto. Quko Anutuko yuqananimboro iwí yote. Ŋunde ŋuro meté horé kasiramo yate yoto-yoto rewato. 10 Dokoro awa-awanani nokono qundo iŋo-iŋoye meté howero naru tukuni ta roŋgaru nereyoteŋgo. Quko Anutuko samaka nerewero quro roŋgaru niriní eneŋo murí meté horé rewato. 11 Hamó, itaka roŋgaru nereyote quno ŋuno niŋgu-niŋgu kama teyoteto. Kini, newonde surumí teyoteto. Quko imemoŋgo roŋgaru nereyote ŋuko eŋgé tiní nore newonde ime tero roneneŋowí mu tewato.
12:11“roneneŋowí tete” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo.


12 Ŋunde ŋuroko kandeye wimbí moré kini ŋuya potóye wimbí moré kini ŋuya rika kondéreweya. 13 Ko khe roneneŋowí towoyikata uni khí piyimi ŋundo kama piyo teweya. Kini, kaŋuya meté tunoqewaŋgo.

Anutu koro samaka-samaka tuwó ŋu ma rotowero

14 Uni soso koya newonde ime yowero ŋuro kho kondé ti qembe. Ko unipare meté horé
12:14“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
tunoqewero ŋuro kho kondé ti qembe, dokoro uni kato ŋunde kama tunoqeweya tiníqo, Uni Parámi kama qeneweya.
15 Toŋeteyuriyate keweroyemo qu kato Anutu koro samaka-samaka tuwó
12:15“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu takaro umbu raŋoweya koro. Yate newonde piyimi koro o yuwoyó ka wotero ye kumi yoriní Anutu toŋímo pusú tewaŋgo koro.
16 Yate se simbururu uni ka tewaŋgope ma Iso ŋunde qembe Anutu rotowaŋgo koro. Iso iwímboro naŋuní korete quro wimbu towaró, ŋunde ŋuro iwí khumoní oyó ŋu soso siyoweya. Quko o qímboro qu kanata naŋge rewero ŋuro wimbu ŋu koneyó inaró. 17 Ko ye iŋomukoteŋgo, imemoŋgo enendo naŋuní korete quro puriŋo ŋuro iwí kirayaró, quko ŋu kama raró. Hamó, tendo parámi taró, quko iwímbo o komo taró ŋuro ene rohoréŋowero mepémo kini.

18 Qeni, Israel unipareto komo taŋgurí qu ŋu ye kama taŋgurí. Enendo mira purí meté towowero quno maheŋgurí, mira purí ka qayaró quno ŋuno maheŋgurí quko huriri matú wimbí quroko ŋuno mahero sasaro taŋgurí. 19 Mahi uŋgu huwoní iŋaŋgurí, ko mande ka ŋuya iŋoro sasaro tero, “Ŋunde roto,” yaŋgurí. 20 Dokoro mande ŋundo quhurí yunoro mande kondé ka ŋande yaró, “Ko uni kape ma númbowe ka mira purímo ŋano oníqo, asa ye wondo raŋo uri khumoweya.”
12:20Toŋeŋgurí 19:12-13
21 O soso ŋu qenero sasaro parámi taŋgurí, ko Mosesko ŋuya ŋande yaró, “No yukuworo sasaro teteno.”
12:21Hutuŋo Mande 9:19


22 Quko yeko ŋunde kini. Yendo Saion
12:22“Saion” ŋuko Yerusalem naŋge, dokoro Yerusalem Saion purímo saŋano yora.
mira purímo maheŋgurí, ko Anutu yoto-yotoyó moré ŋuro yendé parámi ŋuko Yerusalem samboko yote quno ŋuno maheŋgurí, ko sambo simó
12:22“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
huru-huru parámi tero niŋgu-niŋgu teyoteŋgo quno ŋuno maheŋgurí,
23 ko simó korete qu owéye Anutuko samboko nakayáŋaró qundo huruwoyoteŋgo quno ŋuno maheŋgurí, ko Anutu, ŋuko uni soso koro ronda-ronda quno ŋuno maheŋgurí, ko uni roneneŋowímboro
12:23“uni roneneŋowí” ŋuko Anutuko qenero potó moré kini tiní eneŋo uniyó tunoqete.
yuqaye meté horé tunoqaŋgurí quno ŋuno maheŋgurí,
24 ko Yesu, ŋuko mande kondé keta quro uni keweroko uni yote quno ŋuno maheŋgurí, ko sitúŋo raŋaró quno ŋuno maheŋgurí. Sitú ŋundoko mande yiní iŋoyoteto, ko mande yete ŋuko mande Apel koro sitúŋombo yaró ŋu takate.

25 Iŋoyi, Anutu mande yeyoní naŋge ma huwóŋowero. Dokoro komo nokono ŋano unipareto eneŋo oresaka mande ŋu iŋoro huwóŋoro rambaruru kama takaŋgurí. Asa ko norendo sambo koŋgo oresaka mande ŋu iŋoro huwóŋowato tiníqo, rambaruru ŋu date takawato? 26 Komoko Anutu maŋgómbo mira riní yukuwaró. Ko itaka nore ŋande yimirote, “Naru kaŋuya noko naŋge kama rewe yukuwoweya. Kini, noko ŋuya sambo ŋuya rewe irisa-irisa yukuwowari.”
12:26Hagai 2:6
27 Asa ŋande yete, “Naru kaŋuya.” Ŋu mande ŋundo nore ŋande witú yereyote, o soso eneŋombo towaró ŋu se rotoweya, dokoro ŋu meté yukuwoweya. Quko o kumi yukuwowero mepémo kini, ŋundo naŋge yowaŋgo.

28 Anutuko nore wiri yereyoní noko kondémo khetero kaŋeyoteto. Noko ŋu kama yukuwoweya. Ŋunde ŋuro nore ene yuŋgunaŋato, ko ŋu murí ŋuwore Anutuko hamó qene iŋoro ará te inoro yambo hariri tato ŋuro niŋgu-niŋgu teweya. 29 Dokoro, “Anutunani ŋuko te suru qembe tero o soso qamukoyote.”
12:29Hutuŋo Mande 4:24


Copyright information for `NCA