Hebrews 13

Kho meté mu naŋge ti qembe

Naru rokóŋo uni topoye newonde meté yunoyuri qembe. Ko uni ka yendé meyowo moŋgo yeno ŋuno mahiqo, yore yayemo oyi qembe. Otete ŋu ma rotowero, dokoro uni kumimbo ŋunde yore oŋgurí, quko kama iŋaŋgurí, uni ŋuko uni horé qu kini, sambo simó
13:2“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
naŋge.
Uni kusi-kusi yano yoteŋgo ŋuro ŋande ye iŋoya, nore ŋuya kusi-kusi yano yoteto, yero samaka yiri qembe. Ko uni saŋgirímbo uni kumi o piyimi te yunoyoteŋgo quno ŋande ye iŋoya, nore ŋuya quhurí ŋu korowoyoteto, yero samaka yiri qembe.

Yari kame tariyó qundo murí tariyó ŋuro kondé iŋoya otete sara qu naŋge tiri qembe. Dokoro Anutuko unipare se simbururu teyoteŋgo ŋu ronda yereweya. Mone ma qene nuŋguwowero. Kini, ŋande iŋoyuri qembe, onoŋonani itaka towoyoteto, ŋu koro ŋu. Dokoro Anutuko ŋande nore nimiraró,

“Naru rokóŋo ye kama yorotowano,
kama huwó yerewano.” *
Ŋunde ŋuro kondé kaŋero ŋande yeteto,

“Uni Parámimbo samaka niriní
no kama sorewano.
Uni kato oka kama te nunowaŋgo.” *
Anutu koro huru-huru
13:7“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
koro sopo-sopo uni ŋuro iŋoyuri qembe, ŋundo Anutu koro mandí ŋu rero ye yimitoyoteŋgo. Ye eneŋo oteteyemboro eŋgé ŋuro iŋoya iŋondutuye howi qembe.

Komo, ko itaka, ko imemoŋgo ŋuya Yesu Kristoko
13:8“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
eneŋo muríyó ŋunde naŋge howeyote, kama rohoréŋoyote.
Uni kato mande enesó-enesó rondaqe yunoyowaŋgo tiníqo, mande ŋu ma howewero. Dokoro nore Anutu koro samaka-samaka tuwó
13:9“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ratoka newondenani rukisoyoní kondé yoní. Quko o neyoteto ŋundo newondenani kama samakaŋoyote.
10 O qa-qa unindo Anutu koro tuwi yamaruko o qa-qa
13:10“o qa-qa” ŋunde qu unipareto Anutu iŋoro potoruku te inoro nú-qare kao qa-qa uni inoyi uroní khumoníwondo yakutímo ŋuno qaró.
te neyoteŋgo. Quko norendo wondo yakutí enesó moré, ko o qa-qa uni ŋundo ŋu noŋgo o newero mepémo kini.
11 O qa-qa unindoro tapá unindo uniparetoro quhuríye rotowero quro númbowe sitúŋo ŋu siyoro Wembó Surumí Horé quroko oyoteŋgo. Quko númbowe koro koweye siyoro yendé sumeyoro ŋuno qayoteŋgo. 12 Ŋunde naŋge Yesuko sitúŋowore unipare yoriní meté horé tunoqewero ŋuro yendé sumeyoro kowe surumí taró. 13 Asa ko ene kowi piyo korowaró ŋunde naŋge korowoya yendé sumeyoro eneno uyareto. 14 Dokoro noreŋo yendé parámi suki yoweya qu noko ŋano kama yote. Quko yendé parámi ŋu imemoŋgo tunoqeweya ŋuro toŋete sopoyoteto.

15 Ŋunde ŋuroko naru rokóŋoro Yesuwore maŋgoto Anutu owí yesoworo seré te inoya o qa-qa ŋunde qembe tato. 16 Ko o meté unipare te yunoya topoyemboro iŋoya kumi se samaka yiri qembe. Ŋu otete meté ŋu ma kape tewero, dokoro Anutuko o qa-qa meté ŋunde quro hamó metéŋoyote.

17 Yeŋo sopo-sopoyemboro mandeye howero kasirayemo yuri qembe, dokoro yeŋo sopo yereyoteŋgo ko imemoŋgo eneŋo khoye ŋuro Anutu mirowaŋgo. Ye ŋunde tiqo, enendo niŋgu-niŋgu tero newonde quhurí kama tero kho meté tewaŋgo. Ko ŋunde kama tiqo, ene samaka yerewero mepémo kini.

18 Noreŋo hariri ti. Dokoro ŋande iŋoteto, iŋo-iŋo meté mu naŋge howeyoteto, ko otete meté mu naŋge howewero ŋuro iŋoyoteto. 19 Hamó, neneŋo hariri tiqo, Anutuko no samaka niriní pitu ko yeno waka ta uyarewano.

20 Anutu, ŋu newonde ime ŋuro simburí, enendo sitú raŋoro mande kondé suki-suki yote ŋu kusiyaró. Sitú ŋuwore enendo Uni Paráminani Yesu, ŋu sipsip sopo-sopo parámi ŋu, pitu ko uni tapu koŋgo riní otoqaró. 21 Asa Anutuko iŋo-iŋoyó howewero quro wimbu ye yunoní. Ko nore o soso Yesu Kristowore teyoteto ŋuro metéŋoní. Enendo Yesu Kristowore nore norero o teyoteto ŋuro metéŋoní. Naru suki-suki owé parámi inowato. Ŋu hamó.

22 Topo okite, mande nondo newondeye rukisoyowero nakayáŋoteno ŋa iŋi, dokoro sokome tukuni naŋge nakayáŋoteno.

23 Ŋande yimitoyoteno, unindo toponani Timoti rotoyi waka ta mahiníqo, nore irisa ye yiyowero uyarewaro.

24 Norendo sopo-sopoyemboya unipare meté horé
13:24“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
soso ŋuya yuŋguna yereteto. Itali mira koro unipare kumimbo ye yuŋguna yereteŋgo.

25 Anutu koro samaka-samaka tuwó
13:25“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu ye soso quno yoní.

Copyright information for `NCA