Hebrews 6

Ŋunde ŋuroko Kristo
6:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋuro murí koretero iŋatowó ŋu sowe teya oŋa ŋunde kini unipare parámi ŋunde qembe tunoqato. Iŋo-iŋo korete qu saŋano kaŋeyoteto ŋuko ŋandiro: otete piyimi tero khumowato quro newonde rohoréŋowero murí, ko Anutuwore iŋondutu tewero murí,
sonowowero murí, kandenani saŋayemo raŋowero murí, unipare khumaŋgurí qundo pitu ko otoqowero murí, ko mande khono kaŋero topé piyimi suki-suki rewero murí. Ko Anutuko wimbu nunoníqo, iŋo-iŋo ŋu sowe tewato.

Qeni, Anutuko uni kumi hiyó yunaró, ko uni ŋundo puriŋo sambo koŋgo umburó ŋuro nuŋgurí iŋaŋgurí, ko Yuqa Surumí ŋu raŋgurí. Uni ŋundo Anutu koro mandí ŋuro nuŋgurí iŋaŋgurí, ko naru ketako ŋano Yuqa koro wimbí raŋgurí. Asa uni ŋunde quko Anutu huwóŋowaŋgo tiníqo, kaŋuya newonde rohoré tewero mepémo kini. Dokoro enendo Anutu koro Naŋuní rero pitu ko tipiririko utoro naŋuní ŋuro yesaráŋowaŋgo.

Qeni, sono umbuyoní noko ka sono rero eŋgé meté tiní unipare kho eŋgé siyoteŋgo quno, Anutuko noko ŋu puriŋo inote. Quko noko ka eŋgé piyimi tero, asa utó kami-kamimboya komó piyimimboya naŋge woteyoweya tiníqo, Anutuko noko ŋuro piyimiŋoro takuni saŋanímo reweya, peka. Ko naru weŋa quno
6:8“naru weŋa” ŋuko naruKristoko pitu ko mahero unipare soso ronda yerero Anutuko o soso hamó wiriyoweya. (1 Tesalonaika 2:19; 5:23 koya1 Korin 15:24-28 weyo qembe.)
tepo qaní kini teweya.

Topo hamó, oresaka mande ŋu yeteto, quko yeŋo ŋande iŋoyoteto, Anutuko ye rambaruru koŋgo yoriní meté yowaŋgo. 10 Dokoro Anutuko otete roneneŋowí howeyote naŋge, ye kho meté teyoteŋgo ŋuro kama kape teweya. Kini. Ye newonde meté Anutu inoro eneŋo unipareyó ŋu watí samaka yereyoteŋgo. 11 Norendo ŋande iŋoyoteto, ye kho wimbí teya Anutuko o meté te yunoweya ŋuro iŋoya naru weŋa ŋuro sopoyi qembe. 12 Yeko wimbuma uni ma tunoqewero. Uni kumimbo iŋondutu kondé tero mondó ta kunditero Anutuko o meté yunowero ŋuro mande kusiyaró ŋu reyoteŋgo. Uni ŋu yiyoya eneŋo kheye howi qembe.

Anutuko mande kusiyaró ŋu hamó howeweya

13 Qeni, komo Anutuko Abraham
6:13“Abraham” ŋuko Juda uniparetoro pukoye.
koya mande kusiyaró. Quko mande date kondéraró? Oka kato Anutu takaro koreko kama yote. Ŋunde ŋuroko Anutuko eneŋo owímo mandí riní kondériní ŋande yaró,
14 “Nondo puriŋo hamó kunowano, ko soweke yorewe hamó wata tewaŋgo.”
6:14Murí Tero 22:17
15 Ŋunde yiní Abraham soporo mondó ta yotoro yate-yate Anutuko o ŋuro mande kusiyaró ŋu raró.

16 Qeni, uni kato mandeye kondérewero
6:16Ŋu naruko ŋuno uni kato eneŋo mande kusiyaró ŋu kondérewero quro mande kaŋuya yaró. Mande kaŋuya ŋuko eneŋo mandí wimbí inoní uni meyowo ŋande ye iŋowaŋgo, peka, “Enendo mande hamó naŋge yete.”
quro eneŋo parámiyemboro owímo yeyoteŋgo. Ŋunde ti owé ŋundo mandeye riní kondériní uni kato mande ŋu riní umbuwero mepémo kini.
17 Asa komo Anutuko mande kusiyoro, Abraham koro sowe qu hamó o meté te yunowano, yaró. Ŋunde yaró, ko iŋo-iŋoyó kama rohoréŋoweya. Ŋuro ene witú yerewero quro mande meyowo ŋu, asa, “Mande hamó horé yeteno,” yaró. Ko mande meyowo ŋundo mande kusiyaró ŋu riní kondéraró. 18 Asa ko mande kusiyaró quya mande meyowo ŋuya irisa-irisa yote. Ko mande irisa quko mande enesó kama tunoqeweya, dokoro Anutuko mande kota yewero mepémo kini. Kini, mande irisa ŋuko nore rukiso yiriní sorero Anutu taŋgímo uyare sóqero mande kusiyo yunaró ŋuro eŋgé ŋu sopoyoteto.

19 Eŋgé ŋu sopoyoteto ŋuko newondenani towoní kondéreyote. Eŋgé sopoyoteto ŋuko Ya Surumímo oro tuwi sumeyoro oro oka kondé towoní kama yukuwowato. Ŋunde tero norendo toŋero wimbo-wimbo kama uyarewato. 20 Koretero Yesuko nore samaka yerewero tuwi parámi sumeyoro oró. Dokoro enendo o qa-qa unindoro tapá uni ka Melkisetek kiraró tunoqaró. Ko eneko o qa-qa unindoro tapá uni ŋunde qembe suki-suki yoweya.

Copyright information for `NCA