James 2

Uni soso koro otete kanata howi qembe

Topo-topone, yendo Uni Parámi meté horénani Yesu Kristo
2:1“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
ŋuro iŋondutuwoyoteŋgo. Asa ko uni karo metéŋoro karo piyimiŋowero murí ŋu ma tewero.
Qeni, naru kano uni kato tuwi meté mu se punuworo kandí pusirímo tombo gol qu rero huru-huru yano oweya, peka. Oníqo, onoŋoyó moré kini qu kato tuwi wurisusukawí se punuworo oweya. Ŋunde tiriqo, yeko peka tuwi meté mu punuwote ŋu ŋande mirowaŋgo, “Ke mahe, yakutí metémo ŋano kundite,” yewaŋgo. Ko uni oyó wurisusukawí ŋuko ŋande mirowaŋgo, “Ke anduno kaŋe,” yewaŋgope ma, “Makono naŋge kundite,” yewaŋgo, peka. Asa ye otete ŋu tewaŋgo tiníqo, iŋondutu piyimi tero uni ronda yerero ŋande yero iŋoyoteŋgo, “Ŋako uni meté, anduko uni piyimi.”

Topo-topone hamó, iŋi. Komo Anutuko mande ka kusiyoro ŋande yaró, ko eneŋo unipareyó wiri yereweya naruyómo ŋuno uni soso newonde meté ene inoyoteŋgo ŋundo o meté horé siyowaŋgo. Ŋundiro naŋge enendo uni nokono ŋano onoŋoye moré kini ŋu rokó yiriní iŋondutu parámi tero o meté horé siyowaŋgo. Quko yendo uni onoŋoye moré kini ŋuro yesará yereyoteŋgo. Iŋi, onoŋo uni kumimbo quhurí ye saŋayemo rero yorero mande khono uyoteŋgo, hamómbe? Ko onoŋo uni ŋundo Anutuko owé ye yunaró ŋu
2:7Owé ŋuko Yesu koro owí naŋge, sono raŋgurí quno ŋuno owí ŋuya raŋgurí.
yesaráŋoyoteŋgo, hamómbe?

Wiri yerete unindoro hutuŋo mande ka sokomeko
2:8“sokome” ŋuko Anutu koro mande korete qu, asa Murí Tero yate Malakai kini tete.
ŋuno yote ŋuko ŋandiro, “Ye yeŋomboro iŋoyoteŋgo ŋunde naŋge uni topoyemboro ŋunde na iŋoyuri qembe.”
2:8O Qa-qa Uni 19:18
Asa hutuŋo mande ŋu howewaŋgo tiníqo, o meté tewaŋgo.
Quko yendo uni kumimboro metéŋoro uni kumimboro piyimiŋoyoteŋgo tiníqo, quhurí tero ye hutuŋo mande wendaqewero uni tunoqeteŋgo. 10 Dokoro uni kato hutuŋo mande ŋu soso howeyote, quko hutuŋo mande kanata naŋge wendaqete tiníqo, hutuŋo mande soso wendaqete. 11 Qeni, Anutuko ŋande yaró, “Ye uni meyowo karo parímboya se simbururu ma tewero.”
2:11Toŋeŋgurí 20:14
Yero ŋuya, “Uni kama yuri khumowaŋgo,”
2:11Toŋeŋgurí 20:13
ŋunde yaró. Asa ko ke uni meyowomboro parímboya se simbururu kama teweya, quko uni ka uroyi khumote tiníqo, asa ke hutuŋo mande wendaqewero uni tunoqete.

12 Hutuŋo mande ŋundo o nore kusi nereyote qu toŋo wisiyote. Quko mande ŋundo imemoŋgo otetenani rondaŋeweya. Ŋunde ŋuroko ye maŋgoye, oteteye meté sopoyuri qembe. 13 Dokoro Anutuko uni kato sikíye kama te yunoyote ŋu sikí kama te inoro topé piyimi inoweya. Quko sikíye te yunowero murí ŋuko topé piyimi ŋu takaweya.

Iŋondutuyemboro eŋgé rika tunoqiní

14 Topo-topone, uni kato ŋande yeyote, peka, “Nondo Anutu iŋondutuwoyoteno,” yete, quko otete meté kama howeyote tiníqo, do meté ka tunoqeweya? Iŋondutu ŋunde qundo ene rambaruru koŋgo reweyape ma kini? Kini. 15 Asa naru kano topoye kato kowe punu-punuyó moré kini, ko o qímboro ŋuya khumoyote, peka. 16 Ye keweroyemo kato, “Ke newondeke ime yoní. Uya tuwi re koweke punuwoya o neka qahuŋge tinditiní,” ŋunde mirote, quko o ŋu kama inote tiníqo, do meté ka tunoqeweya? 17 Noreŋo iŋondutunani hamó ŋu ŋuya ŋundiro naŋge. Iŋondutunanimbo otete meté mu riní kama tunoqeyote tiníqo, iŋondutunani ŋuko yoto-yotoyó moré kini, khumowí tete.

18 Quko uni kato ŋande yeweya, peka, “Uni kako iŋondutu naŋge teyote, kako otete meté mu naŋge teyoteŋgo.” Asa nondo mande topé ŋande yewe teteno, “Ke otete meté kama teyote tiníqo, keŋo iŋondutuke witú nerewero mepémo kini. Quko otetene meté mundo iŋondutune witú kereyote.” 19 Keto ŋande iŋondutuwoyote, asa Anutu kanata na yote. Ŋu meté. Quko yuqa piyimi ŋuya
2:19“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
iŋondutu ŋunde qu teyoteŋgo, ko ene hamó yukuwoyoteŋgo.

20 Nondo yeteno, iŋondutunanimbo otete meté mu riní kama tunoqeyote tiníqo, iŋondutu ŋuko wuruwara naŋge. Ke uni koroqe, kepe mande ŋaro murí iŋowero yete? Asa iŋo. 21 Komo Abrahamko
2:21“Abraham” ŋuko Juda uniparetoro pukoye.
naŋuní Aisak rero o qa-qa
2:21“o qa-qa” ŋunde qu unipareto Anutu iŋoro potoruku te inoro nú-qare kao qa-qa uni inoyi uroní khumoníwondo yakutímo ŋuno qaró.
tero wondo yakutímo urowero taró. Ŋunde tiní Anutuko Abraham koro murí ŋu qenero, uni roneneŋowí,
2:21“uni roneneŋowí” ŋuko Anutuko qenero potó moré kini tiní eneŋo uniyó tunoqete.
ye nekoyaró.
22 Meté iŋo. Abraham koro iŋondutuyómboya o taró ŋuya kho kopo tiri, asa o taró ŋundo iŋondutuyó riní hamó taró. 23 Ŋunde tiní komo suki mande sokomeko ŋuno nakayáŋaró qu ka riní hamó taró. Mande ŋuko ŋandiro, “Abrahamko Anutu iŋondutuwoní, uni roneneŋowí, ye nekaró.”
2:23Murí Tero 15:6
Ko Anutuko Abraham koya ŋande yaró, “Neneŋo topone,” yaró.
24 Ke ŋande qene iŋoweya, norendo iŋondutu kinaŋge teyoteto tiníqo, Anutuko nore uni roneneŋowí ye kama neko yerete. Kini. Otetenani meté mu ŋuya qenero nore, uni roneneŋowí, ye neko yerete. 25 Ŋunde naŋge khe pare Rahapko uni Josuako asá yiriní uyareŋgurí ŋu yorero sopo yiriní khe kawore uyareŋgurí. Ŋunde tiní Anutuko pare ŋu, roneneŋowí, ye nekaró. 26 Nore iŋoteto, kowenani ka yuqayó moré kini muko, ŋuko khumowí. Ŋunde naŋge uni ka iŋondutu kinaŋge tete, quko otete meté kama teyote tiníqo, asa eneŋo iŋondutuyó muko khumowí.

Copyright information for `NCA