John 10

Yesuko sipsip sopo-sopo uni meté taró

“No hamó horé ye yimiroteno, uni ka sipsip koro hoŋgo makowore kama oro hoŋgo karóŋoro quroko oyote, ŋuko momo uni ko kuma tewero uni. Quko uni makowore oyote ŋuko sipsip koro sopo-sopo ŋu. Kho uni ŋundo sopo-sopo ŋuro mako kosoní sipsipyó enemo-enemo owéye nekoní maŋgó iŋoyi yore mirako uyote. Yorero korete uro mirako uyote. Ko sipsip ŋuko maŋgó iŋoro howero uyoteŋgo. Sipsip ŋundo uni meyowo ka kama howeyoteŋgo. Kini. Uni meyowo kato neko yiriníqo, sorewaŋgo, dokoro, uni meyowomboro maŋgó kama iŋo inoteŋgo.”

Yesuko tapara mande
10:6“tapara mande” ŋuko sowo mande naŋge. Yesuko sowo mande ŋunde qu yero oka witú yereró.
ŋu re yunaró, quko mandí ŋuro murí kama iŋi tondaŋaró.
Ŋunde ŋuroko Yesuko mande kaŋuya ŋande yaró, “No hamó horé ye yimiroteno, sipsip koro mako ŋuko no naŋge. Uni soso qundo no taka nerero komo maheŋgurí ŋuko momo uni ko kuma tewero uni. Quko sipsip ŋundo maŋgoye kama iŋoyaŋgurí. Mako ŋuko no naŋge. Ko uni ka nowore mahero hoŋgo quroko oweya ŋu, asa Anutuko rambaruru koŋgo riní ene kina umbu oro o qímboro seqaro qeneweya. 10 Momo unindo momo tewero quya sipsip yurowero quya o soso rambaruruwowero quro naŋge maheyote. Quko nondo yoto-yoto meté yunowero mahenowó. Ŋunde yunowe meté horé yowaŋgo.

11 “Sipsip koro sopo-sopo meté ŋuko no naŋge. Sipsip koro sopo-sopo meté ŋuko sipsip kawaware yerewero quro eneŋombo yoto-yotoyó rotoweya. 12 Uni kumimbo kimoye rero sipsip sopo yereyoteŋgo. Ŋundo sipsip koro simburí ŋunde kini. Á sawako mahiníqota qenero sipsip yorotoro sorero toŋi á sawa ŋundo mahero sipsip ŋu yiki yohowiní wisikaraŋowaŋgo. 13 Uni ŋunde qundo kimoye naŋge reyoteŋgo ko sipsip ŋuro hamó kama iŋo yunoyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko sorero toŋewaŋgo.

14 “Sipsip koro sopo-sopo meté ŋuko no naŋge. Nondo neneŋo sipsipne iŋo yunoteno, ko sipsipnembo no iŋo nunoteŋgo, 15 asa Awando no iŋo nunote ko nondo Awa iŋo inoteno ŋunde naŋge. Ko nondo imemo sipsip kawaware yerewero quro neneŋo yoto-yotone rotowano. 16 Noko sipsipne meyowo ŋuya ŋuna, ko ŋuko hoŋgo ŋaro qu kini. Ŋuroko no sipsip ŋu ŋuya yore mahewano. Ŋunde tewe maŋgone iŋoro sipsip koro huru-huru kanata naŋge tewaŋgo, ko sipsip koro sopo-sopo kanata naŋge yoweya. 17 Awando newonde meté nunoyote, dokoro, nondo imemo yoto-yotone rotowano. Ŋunde rotoro yoto-yotone pitu ko rewano. 18 Uni kato eneŋombo neneŋo yoto-yotone riní kama kini teweya. Kini. Neneŋombo naŋge yoto-yotone ŋu rotowano. Awando mande kondé ka nimitoro owé ka nunaró. Asa ko neneŋombo rotowano, ko pitu ko rewano.”

19 Asa Juda koro uni pará-parámbo mande ŋu iŋoro usoworo huru-huru irisa taŋgurí. 20 Uni qambu qundo ŋande yeyaŋgurí, “Yuqa piyimi mu
10:20“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
eneno yoní kape-kape mande yeyote. Do karo kusumboye reyoteŋgo?”

21 Ko kumimbo ŋande yeyaŋgurí, “Mande yete ŋuko uni ka yuqa piyimi quroyómo yote quro mandí kini. Yuqa piyimi kato uni toŋeye pokawí mu yoriní hiyóqewero mepémo kini.”

Juda unindo kama iŋondutuwoyaŋgurí

22 Imemoŋgo Yerusalem ŋuno Ya Surumí Sara Tunoqaró ŋuro o ne-ne ŋu tunoqaró.
10:22“Ya Surumí Sara Tunoqaró ŋuro o ne-ne” ŋuko Juda uniparetoro naru parámi ka. KomoGrik unindo Juda unipare taka yerero wiri yereŋgurí. Naru kano wiri yerete uni parámi ka, owí muko Antiokus, enendo Juda koro hu-hariri piyo tewero quro Ya Surumí ŋu rambaruruwaró. Yate Juda uni kumimbo koporo Grik unindoya kuma tero taka yereroYa Surumí ŋu pitu ko ri sara tunoqaró. Yate-yate naru ŋu rokóŋowero quro Desemba ŋuno o ne-ne ŋu teyaŋgurí.
Naru ŋuko naru kiŋo naŋge,
23 ko Yesu Ya Surumímboro yendémo, yokone ka owí muko Solomon koro Yokonemo ŋuno uya mahe teyaró. 24 Juda koro uni pará-parámbo mahe wuririyoro ŋande oseseyaŋgurí, “Do naruko horé ke muríŋge nore nimiroweya? Ke Kristo ŋu
10:24“Kristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Mande irisa ŋuro murí muko “uni rokóŋowí” naŋge.
tiníqo, tunomo nimito qembe.”

25 Yesuko mande topé ŋande yaró, “No komo ye yimiranowó, quko iŋondutu kama taŋgurí. Nondo Awane owímo kho teyoteno ŋuko neneŋo muríne witú yereyote ŋu. 26 Quko yeko neneŋo sipsip qu kini. Ŋunde ŋuroko ye no iŋondutu kama teyoteŋgo. 27 Neneŋo sipsip qu no maŋgone iŋoyoteŋgo. No iŋo yunowe nohoweyoteŋgo. 28 Yoto-yoto suki-suki yunoweqo kama piyo tewaŋgo. Kini horé. Uni kato kandene moŋgo ta nerewero mepémo kini. 29 Awanembo yorero no nunaró ŋundo o soso taka yerero koreko tete. Ŋunde ŋuroko uni kato Awanemboro kandí moŋgo taŋowero mepémo kini. 30 No Awandoya kanata naŋge yotero.”

31 Ŋunde yiníqo, Juda unindo pitu ko Yesu urowero wondo siyaŋgurí.
10:31Moses korohutuŋo mandeko ŋande yaró, ko uni kato Anutu yesaráŋaró tiníqo, unipareto wondo kowímo saŋano raŋoyi khumoweya. (O Qa-qa Uni 24:16 weyo qembe.)
32 Ko Yesuko ŋande yimiraró, “Nondo Awandoro kho qambu meté mu witú yereyoteno. Ye kho ŋa date koro ŋuro tero wondopo nurowero teteŋgo?”

33 Yiní ŋande yaŋgurí, “Noreko kho ka meté quro wondopo kurowero kama teteto. Kini, keto Anutu yesaráŋoyote ŋuro norendo wondopo kurowero teteto. Keko uni kina qu, quko ke ŋande yete, keŋombo naŋge Anutu, yete.”

34 Yi ŋande yimiraró, “Qeni, hutuŋo mandeko ŋuno Anutuko ŋande yaró, ‘No ŋande yeteno, “Ye soso anutu-anutu yoteŋgo,”’ ŋunde yaró, hamómbe? 35 Komo Anutuko uni eneŋo mandí iŋaŋgurí ŋu ŋunde yimiraró, ko mande sokomeko
10:35“sokome” ŋuko Anutu koro mande korete qu, asa Murí Tero yate Malakai kini tete.
yote ŋuko hamó naŋge.
36 Ko Awa eneŋombo no rokó nerero asá niriní nokono ŋano umbunowó. Quko no ŋande yeteno, ‘No Anutu koro Naŋuní,’ yeteno qunoko, yendo ŋande yeteŋgo, ‘Ke Anutu yesaráŋoyote,’ yeyoteŋgo. Asa ŋu date tero? 37 Qeni, no Awanemboro kho qu kama teyoteno tiníqo, mandene ma iŋondutuwowero. 38 Quko ye ŋunde kama iŋondutu nerewaŋgo tiníqo, kho teyoteno ŋu qeneroqota iŋondutu ti qembe. Ŋunde tero ye meté qenero ŋande iŋoyi tondaŋeweya, ko Awando neneŋo quronemo yoní, ko no Awa quroyómo yoteno ŋu.” 39 Ŋunde yiníqo, naru kaŋuya kondé towo kusiyato, ye iŋaŋgurí, quko taka yere toŋeró.

40 Toŋero Jotan Sono karóŋoro mira Jonko komo uni sono re yunoyara quno ŋuno uyaró. Uyaro mirako ŋuno yora. 41 Yoní unipare qambu eneno maheyaŋgo. Mahe ŋande yeyaŋgo, “Hamó, Jonko rokó ka kama taró. Quko Jonko mande soso Yesu koro yeyaró ŋuko hamó naŋge.” 42 Asa ŋu mirako ŋuno uni qambu Yesu iŋondutuwoyaŋgurí.

Copyright information for `NCA