John 13

Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyómboro kheye sonowaró

Ŋu naruko ŋuno Taka yereró quro o ne-ne ŋu
13:1“Taka yereró quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka. Komo suki Anutuko Israel unipareIsip noŋgo yoriní areŋgurí. Ŋu naruko ŋunosambo simó saŋgirí kato Isip koro simó urumuni korete qu soso yuri khumaŋgurí. Quko Israel unipareto Anutu koro mandí howerosipsip simó yutoro sitú makoyemo sonowoyi sambo simómbo eneŋo simóye taka yiriní kama khumaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro sipsip simó yutoro o ne-ne teyaŋgurí.
tunoqewero taró. Ko Yesuko ŋande iŋaró, ko ene noko ŋa rotoro Iwímo owero quro naruyó ŋu tunoqaró. Enendo newonde meté unipareyó noko ŋano yoraŋgurí qu hamó yunoyaró. Ŋunde tero toŋí yoníqo, watí hamó ŋunde yunoyara.

Asa suwo tiní etero o neyaŋgo.
13:2Ŋu naruko ŋuno uni kumimbo o neyaŋgo quno ŋuno kama kunditaŋgurí. Kini, enendo yakutímo piŋoye etero kande tesina rondaqero ŋunde saŋáqero kande kondésinambo o naŋgurí.
Komo Monimbuko Jutas Isikariot, Saimon koro naŋuní ŋu riní Yesu re uni piyimi kandeyemo rotowero ŋuro ye iŋaró.
Asa Yesuko ŋande iŋaró, ko Iwímbo o soso se eneŋo kandímo raró, ko enendo Anutu roto umburoqota pitu ko Anutuko oweya. Ŋunde ŋuro otoqoro o newero ŋu rotoro kowe punu-punuyó piru qu
13:4Ŋu naruko ŋuno Judia mirako ŋuno unipareto kowe punu-punuye irisa punuwoyaŋgurí. Kako quroyómo punuwoyaŋgurí. Tuwi piru saŋanímo ŋuko matú kutiti ŋu wisumuŋaró.
re rotoro tuwi ka re kosopémo kusiyaró.
Kusiyoro sono kondómoro iŋo-iŋo rewero uniyómboro
13:5“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
kheye sonoworo tuwi re kosopímo kusiyaró ŋu re supu sowo yunaró.

Yate-yate Saimon-Pitako maheró. Mahiní Pitako ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, kepe no khene sonowowero tete?”

Ko Yesuko mandí topé ŋande yaró, “O teteno ŋako, ke itakako murí kama iŋoyi tondaŋete. Quko imemoŋgo iŋoyi tondaŋeweya.”

Yiní ŋande miraró, “Hamó horé, khene kama sonowoweya!”

Yiní mande topé ŋande yaró, “Ko no kheŋge kama sonowowano tiníqo, ke noya kama yowaro.”

Ŋunde yiní ŋande miraró, “Uni Parámi, ko ŋunde tiníqo, khene naŋge kini, kandene, kembane ŋuya sonowo.”

10 Ŋunde yiní ŋande miraró, “Uni ka komo sono kimuró tiníqo, ene kaŋuya kama sono kimuweya. Kini, khí naŋge sonowoweya, kowí soso sara taró. Ko ye sara teteŋgo. Quko ye soso quro kama yeteno.” 11 Yesuko uni ŋundo ene re uni piyimi kandeyemo rotaró ŋuro ŋande yaró, “Ye soso sara kama taŋgo,” yaró.

12 Ŋunde yero Yesuko kheye sonowoní kini tiníqo, kowe punu-punuyó piru ŋu pitu ko punuworo etaró. Etero ŋande osese yereró, “Yembeka o yeŋo teteno ŋaro murí iŋoyi tondaŋetepe ma kini? 13 Yendo no, ‘Rondaqe-rondaqe Uni,’ yero neko nereyoteŋgo, ko, ‘Uni Parámi,’ yero neko nereyoteŋgo. Ŋu meté, dokoro no ŋundiro na. 14 Qeni, no Uni Parámiye yoteno, ko no Rondaqe-rondaqe Uniye yoteno, quko no ye kheye sonowoteno. Asa yendo kheye epe sono-sono ti qembe. 15 Dokoro nondo otete ka witú yereteno. Ŋunde tero ye ŋuya o teteno ŋu teyuri qembe. 16 No hamó horé yero ye yimiroteno, sunará simó kato eneŋo uni parámiyó kama takate. Ko asáŋowí uni ka unindo ene asáŋoní maheró ŋu kama takate. 17 Itaka ye otete ŋaro iŋomukoteŋgo, asa ŋu howewaŋgo tiníqo, puriŋo ka rewaŋgo.

Uni kato Yesu re uni piyimi kandeyemo rotoweya

18 “Ye soso quro ŋundiro kama yeteno. No uni rokó yerenowó ŋuro iŋomukoteno. Quko komo suki mande sokomeko ŋuno nakayáŋaró qu ka hamó tunoqeweya. Mande ŋuko ŋandiro, ‘Uni ka noya bret neyote qundo saŋgirí te nunoro khí hokote.’

19 “Oka tunoqewero tete, quko no koretero ŋuro ye yimiroteno. Ŋunde ŋuroko imemoŋgo tunoqeweya quno ŋuno ŋande iŋondutuwowaŋgo, ko ŋuko no naŋge.
13:19Sokome kumimo ŋuno Anutuko mande ŋu, “Ŋuko no naŋge,” eneŋomboro yaró. (Aisaia 41:4; 43:10, 13, 25; 46:4; 48:12; Hutuŋo Mande 32:39; Toŋeŋgurí 3:14 weyo qembe).
20 No hamó horé ye yimiroteno, uni kato nondo uni ka asáŋowe uyote ŋuya topo teyote quno ŋuno ene noya topo teyote qembe. Ko uni ka noya topo teyote ŋuko no asá nereró ŋuya topo teyote.”

21 Yesuko ŋunde yeroqo newondí quhurí piyimi tero ŋande yesowo yaró, “No hamó horé ye yimiroteno, ye keweroyemo kato no norero uni saŋgirí kandeyemo norotoweya.”

22 Ŋunde yiní epe qene-qene tero mandímboro murí ŋuro iŋondata parámi taŋgurí. 23 Iŋo-iŋo rewero uni
13:23“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
Yesuko hamó iŋoyara ŋuko Yesu taŋgímo ete saŋáqaró.
13:23Ŋu naruko ŋuno uni kumimbo o neyaŋgo quno ŋuno kama kunditaŋgurí. Kini, enendo yakutímo piŋoye etero kande tesina rondaqero ŋunde saŋáqero kande kondésinambo o naŋgurí.
24 Asa Saimon-Pitako uni ŋu Yesuko danimboro yaró ŋuro oseseyowero kembémbo rokó taró.

25 Ŋunde tiní enendo kembé Yesu nomonímo re rotoro ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, ke danimboro yete?”

26 Yesuko mande topé ŋande yaró, “Nondo bret sombé ka sonono rero re uni ka inowano. Uni ŋuro yeteno ŋu.” Ŋunde yero bret sombé ŋu sonono rero re Jutas Isikariot, Saimon koro naŋuní, ŋu inaró.
13:26Uni o ne-ne ŋunde qu sopoyaró ŋundo topo horé ka bret sombé ka ŋundiro inoyaró. Ŋunde tero topé ŋu ará te inaró.
27 Jutasko re niní kini tiníqo, Monimbu umburo newondímo uró.

Ko Yesuko ŋande miraró, “Ke o tewero iŋote ŋu waka ta te.”
28 Ŋunde miraró, quko uni meyowo o neyaŋgurí ŋundo mandímboro murí kama iŋoyi tondaŋaró. 29 Jutas ŋuko eneŋo wondoye ŋu sopoyara. Ŋundiro naŋge kumi muko ŋande yero iŋaŋgurí, ko Yesu peka o ne-ne ŋuro uyare oka kimo mahewero mirarómbe, ma uyare uni oye moré kini mu ŋu o se yunowero miraró, peka. 30 Asa Jutas bret sombé ŋu re niní kini tiní asa waka ta mirako uró. Ko suwo taró.

Pitako Yesu koro wawa mande kapusa yeweya

31 Asa Jutas mirako uníqo, Yesuko ŋande yaró, “Itakako Unindoro Naŋuní ŋu
13:31“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
owé parámi rewero tete. Ko owé parámi riníqo, Anutuko ŋuya owé parámi reweya.
32 Ko Anutuko owé parámi ŋunde reroqo quroyómo ŋuno enendo Naŋuní owé parámi inoweya. Itaka ka ŋunde teweya.

33 “Naŋo-simóne, naru tomó ta naŋge yeya yorowano. Imemoŋgo ye no seqa nerewaŋgo. Quko mande Juda koro uni pará-pará yimiranowó ŋu, itaka ŋunde naŋge ye yimiroteno, ko ye mirako owano ŋuno owero mepémo kini.

34 “Nondo mande kondé keta qu ŋande yunoteno, ko ye newonde meté epe ino-ino teyuri qembe. Nondo newonde meté ye yunano ŋunde naŋge, ye ŋuya newonde meté epe ino-ino teyuri qembe. 35 Ŋunde tiqo, unipare soso ŋande ye iŋowaŋgo, ko ye neneŋo iŋo-iŋo rewero unine.”

36 Yiníqo, Saimon-Pitako ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, ke dano oweya?”

Yesuko mande topé ŋande yaró, “Mira no ŋuno owano ŋuko, ke itaka no nohowe ŋuno kama oweya. Quko imemoŋgoko nohowe ŋuno oweya.”

37 Yiní Pitako ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, date koro no itaka ke kama kohowewano? Nondo samaka kerewero quro yoto-yotone rotowano.”

38 Yiní Yesuko mande topé ŋande yaró, “Kepe keto samaka nerewero quro yoto-yotoke rotoweya, ye iŋote, hamómbe? No hamó horé kimiroteno, kotori kama yeyoníqota ke naru kapusako neneŋo wawa yeweya.

Copyright information for `NCA