John 14

Yesuwore awako uyarewero koro khe qu

“Ye newonde quhurí ma tewero. Ye Anutu iŋondutuwoyi; no ŋuya iŋondutu niri. Awanemboro yanoko yakutí qambu yote. Ŋu hamó kini tiníkaqo, no mande ŋunde wisi yerewero, dokoro no oro yeŋo yakutíye roŋgaruwowero oteno. Ko no oro ye yakutíye roŋgaruwoteno tiníqo, no pitu ko umburo ye yorewe dano yoteno ŋuno mahewaŋgo. Ŋunde tero ye ŋuya ŋuno noya ŋuno yowato. Ko dano owano quro khe ŋu iŋomukoteŋgo.”

Yiní Tomasko ŋande miraró, “Uni Parámi, ke dano oweya ŋu nore kama iŋoteto. Asa ko nore khe ŋu date iŋowato?”

Yiní ŋande miraró, “Khe ŋuya, mande hamó ŋuro murí ŋuya, yoto-yoto koro simburí ŋuya ŋuko no naŋge. Uni kato khe enesówore Awako kama maheweya. Ko ye komo no iŋo nunaŋgurí tiníqo, awane ŋuya iŋo inowaŋgo. Ŋa naru ŋa noŋgo yendo hamó iŋo inoyoteŋgo, ko ene qeneteŋgo.”

Filipko ŋande miraró, “Uni Parámi, ke Awa nore witú nirikata ŋu mepémo teweya.”

Yiní ŋande miraró, “Filip, naru piru horé no yeya yorano, quko keto no kama iŋo nunoyote, peka? Uni ka no niyote ŋuko Awa qeneyote. Ke date ŋunde yete, ‘Ke Awa witú nirikata,’ yete? 10 Keto no Awa quroko yoteno ko Awando quronemo yote ŋuro kama iŋondutu teyote, peka? Nondo mande ye yunoyoteno ŋuko, neneŋo iŋo-iŋone moŋgo kama yeyoteno. Kini. Awando neneŋo quronemo yote, ŋuroko khoyó soso ŋu teyote. 11 No Awa quroko yoteno, ko Awando quronemo yote. Mande ŋu iŋondutuwi. Ko kini tiníkaqo, asa nondo kho soso teyoteno ŋu naŋge iŋondutuwi qembe. 12 No hamó horé ye yimiroteno, uni ka no iŋondutu nereyote ŋundo kho soso teyano ŋu tero neneŋo kho qu takaweya, dokoro, no Awako oteno. 13 Ko ye o soso ŋuro owéne moŋgo kira nerewaŋgo ŋu tewano. Ŋunde tero Naŋuníwore Awando owé parámi reweya. 14 Ko o soso ŋuro owéne moŋgo kira nerewaŋgo ŋu tewano.

Yesuko, Yuqa Surumí asáŋowe maheweya, yaró

15 “Ye newonde meté no nunowaŋgo tiníqo, neneŋo mande kondé soso meté ta howeyowaŋgo. 16 Ŋunde tiqo, nondo Awane kirayowano, ko enendo ye wimbu yunowero quro samaka-samaka kaŋuya re yunoweya. Yunoní enendo yeya suki-suki yoweya. 17 Samaka-samaka ŋuko mande hamó ŋuro Yuqayó mu. Nokono unipareto ŋu kama rewaŋgo, dokoro ŋu kama qeneyoteŋgo, ko kama iŋo inoyoteŋgo. Quko yendo iŋo inoyoteŋgo, dokoro enendo yeya yote ko ye quroko yoweya.

18 “No ye yiyoro yorotowe qoqewo qembe kina kama yowaŋgo. Kini. No yeno mahewano. 19 Naru tukuni ta naŋge nokono unipareto no kama niyowero teteŋgo. Quko yeko no niyowaŋgo. No keta yoweqo, ye ŋuya keta yowaŋgo. 20 Ŋu naruko ŋunoko ye ŋande iŋowaŋgo, no Awane quroyómo yoteno, ko ye neneŋo quronemo yoteŋgo, ko no ye quroyemo yoteno. 21 Uni ka neneŋo mande kondé ŋu re howeyote ŋundo newonde meté nunoyote. Ko uni ŋu newonde nunoyote ŋu, Awanembo ŋuro newonde inoweya. Ko no ŋuya uni ŋu newonde inowano, ko no neneŋo rero witúŋoyowano.”

22 Ŋunde yiníqo, Jutas, ŋuko Isikariot kini, ŋundo ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, ŋu date teroqo ke keŋo rero nore witú nereweya, quko nokono unipare keŋo rero kama witú yereweya?”

23 Ko Yesuko mande topé ŋande yaró, “Uni ka newonde meté no nunoyote ŋuko neneŋo mandene howeyoweya. Ko Awanembo uni ŋu newonde meté inoweya. Ko nore irisa eneno mahero ŋuya yowato. 24 Uni ka newonde meté no kama nunoyote ŋuko mandene kama howeyoweya. Mande ye iŋoyoteŋgo ŋako neneŋo mande qu kini. Ŋuko Awando no asá niriní mahenowó ŋuro mande qu.

25 “No yeya yorano qunoko nondo o ŋuro yimitoyano. 26 Quko imemoŋgo Awando neneŋo mepéne, Yuqa Surumí, yeŋo samaka-samakaye, ŋu owénemo riní umbuweya. Ko enendoko o soso ŋuro mande rondaqe yunoweya. Ko enendo iŋo-iŋoye riní otoqoní nondo komo yimiranowó ŋu pitu ko iŋowaŋgo. 27 No newonde ime yeno rototeno. Neneŋo newonde ime qu re yunoteno. Newonde ime ŋuko, unipare nokono quro qembe kini. Ye newondeye quhurí parámi ma tewero, ko ma sorewero.

28 “Komo nondo mande yewe ŋande iŋaŋgurí, ‘No yorotoro toŋewano, ko pitu ko yeno mahewano.’ Asa newonde meté nunoyoteŋgo tiníqo, mande ŋuro niŋgu-niŋgu tewaŋgo. Dokoro, no Awako owé teteno. Ko Awando taka nerete. 29 O ŋu kama tunoqeyoní no itaka ŋuro yimiroteno. Asa ko imemoŋgo o ŋu tunoqeweya quno ŋuno ye iŋondutu tewaŋgo.

30 “Naru piru yeya kama yewano, dokoro noko ŋaro uni kembé ŋundo itaka mahete. Eneŋo wimbímbo no kama taka nerete, 31 quko nokono unipareto ŋande iŋoyi, no newonde meté Awa hamó inoyoteno. Ko no Awando o soso ŋuro nimiraró ŋu teyoteno. Asa ye otoqika toŋeto.

Copyright information for `NCA