John 16

“Yendo iŋondutuye kama rotowero quro mande ŋa ye yimiroteno. Imemoŋgo uni kembémbo huru-huru yaye
16:2 huru-huru ya” ŋuko Juda uniparetoro ya parámi mu. Sapat narukoŋuno hu-hariri tero Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí.
moŋgo yohowewaŋgo. Hamó, naru ka maheweya qunoko unindo, Anutu koro sunará teyoteto, yero iŋoro ye yuri khumowaŋgo.
Uni ŋundo Awa kama iŋo inoteŋgo, ko no ŋuya kama iŋo nunoteŋgo. Ŋunde ŋuroko murí piyimi ŋunde qu teyowaŋgo. Nondo mande ŋa yimiroweqota naru ŋu maheweya qunoko mandene ŋaro iŋowaŋgo.

Yuqa Surumímboro kho qu

“Komo no yeya yorano, ŋuroko nondo o ŋaro ye kama yimiranowó.
Quko itakako no uni asá nereró ŋunoko oteno. Ko ye kato no kama osese nereyoteŋgo, ‘Ke dano owero?’ Mande yimiroteno ŋuko yoriní newonde surumí hamó teteŋgo. Quko mande hamó yimiroteno, no ye samaka yerewero naŋge yorotoro toŋewe teteno. No kama owano tiníqo, yeŋo samaka-samakaye ŋu yeno kama umbuweya. Ko no owano tiníqo, rewe yeno umbuweya. Umburo noko uniparetoro otete piyimiye ŋuro kowi piyo yunoweya, oteteye roneneŋowí
16:8“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
mu ŋuro kowi piyo yunoweya, ko rondaŋewero muríye ŋuro kowi piyo yunoweya.
Unipareto kama iŋondutu nereyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko enendo otete piyimiye ŋuro kowi piyo yunoweya. 10 No Awako oteno, imemoŋgo kama niyowaŋgo. Ŋunde ŋuroko samaka-samakaye ŋundo uniparetoro oteteye roneneŋowí mu ŋuro kowi piyo yunoweya. 11 Noko koro uni kembémboro oteteyó piyimi ŋuro mande khono yorotaró. Ŋunde ŋuroko rondaŋewero muríye ŋuro kowi piyo yunoweya.

12 “Nondo mande qambu ye yimirowero yero iŋoteno. Quko ye iŋoyi tondaŋewero mepémo kini. 13 Quko imemoŋgo Yuqa mande hamó yeyote ŋu maheweya. Enendo ye iŋondutuye riní mande hamó soso iŋoyi tondaŋeweya. Mande ŋuko eneŋo newondí moŋgo qu kini. Koretero mande ŋu iŋoroqota yeweya. Ko o kumi-kumi tunoqeweya ŋuro yimiroweya. 14 Enendo o neneŋo qu rero yunoweya. Ŋunde tero owéne hokoweya. 15 Awando o soso towote ŋuko neneŋo naŋge. Ŋuro tero ŋande yeteno, Yuqa ŋuko o neneŋo qu rero yunoweya.

Iŋo-iŋo rewero uniyómboro newondeye surumí ŋu kini teweya

16 “Naru tukuni ta ŋunde rotoroqo ye kaŋuya kama niyowaŋgo. Ko yate naru tukuni ta rotoroqo niyowaŋgo.”

17 Ŋunde yiní iŋo-iŋo rewero uniyó kumimbo
16:17“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
epe mito-mito ŋande taŋgurí, “Mande yero nimirote ŋu murí datiro? Ŋande yete, ‘Naru tukuni ta ŋunde rotoroqo ye kaŋuya kama niyowaŋgo. Ko yate naru tukuni ta rotoroqo niyowaŋgo.’ Yero ŋande yete, ‘Dokoro no Awako owano.’”
18 Yero ŋande yeyaŋgo, “Enendo naru tukuni ŋuro yete, ŋu do ka? Nore mande yete ŋuro murí kama iŋoteto.”

19 Asa Yesuko ene oseseyato, yero iŋoyaŋgurí ŋu iŋoro ŋande yimiraró, “Yembeka nondo mande yeteno ŋaro murímboro epe mito-mito yeyoteŋgope? Noko ŋande yeteno, ‘Naru tukuni ta ŋunde rotoroqo ye kaŋuya kama niyowaŋgo. Ko yate naru tukuni ta rotoroqo niyowaŋgo,’ yeteno. 20 Hamó horé yero yimiroteno, yeko tendo parámi tero sikíqero tendoyuriqo, nokono unipareto niŋgu-niŋgu tewaŋgo. Quko yeŋo newondeye quhurí teweya, quko rohoréŋoní ye niŋgu-niŋgu tewaŋgo. 21 Ko pare kato simó pisiyowero naru ŋu mahete quno ŋuno kowe surumí teyote. Quko simóqeyote naruko ŋunoko, kowe surumí ŋuro kama iŋoyote. Kini. Simó nokono tunoqete ŋuro niŋgu-niŋgu teyote. 22 Ŋunde naŋge, itaka ye newondeye quhurí tete. Quko pitu ko ye yiyoweqo, newondeye niŋgu-niŋgu teweya. Ko uni kato niŋgu-niŋguye ŋu kama se rotoweya. 23 Ko naru ŋunoko ye o karo no kama kira nerewaŋgo. No hamó horé yero ye yimiroteno, ko ye o karo neneŋo owéne moŋgo Awa kirayowaŋgo quko, asa o ŋu re yunoweya. 24 Ye komo oka rewero neneŋo owéne moŋgo kama kirayaŋgurí. Yeko kira teroqota, o ŋu rewaŋgo. Ko niŋgu-niŋgu ŋundo ye newondeyemo hamó maŋgoreweya.

25 “Nondo tapara mandeko
16:25“tapara mande” ŋunde qukomande tapuŋowí ŋundiro naŋge, murí sóqeyote.
yero ye yimitoyoteno. Quko imemoŋgo no tapara mande kaŋuya yero ye kama yimirowano. Kini. Noko mande yero Awanemboro murí ŋuro wisiyo yimirowano.
26 Ŋu naruko ŋunoko ye neneŋo owénemo hariri tewaŋgo. Quko nondo yeŋo Awako hariri kama tewano. Ŋuro kama yeteno. 27 Kini. Yendo newonde meté no nunoyoteŋgo, ko iŋondutu ŋande teyoteŋgo, ko no Awa noŋgo mahenowó. Ŋunde ŋuroko Awa eneŋombo newonde meté ye yunoyote. 28 No Awa rotoro nokono umbunowó. Quko itaka noko ŋa rotoro pitu ko Awako owé teteno.”

29 Asa ŋunde yiní iŋo-iŋo rewero uniyómbo ŋande yaŋgurí, “Iyo, itaka ke mande wisiyoyote. Itaka ke tapara mande kama yete. 30 Itaka ŋande iŋoteto, uni kato tukuni tero o karo meté kira kereweya, quko komo keto ene tukuni teyote ŋuro iŋomukaró. Dokoro ke o soso iŋomukote. Ŋunde ŋuro ŋande iŋondutu kereteto, ke Anutu koŋgo maheró.”

31 Yesuko mandeye topé ŋande yaró, “Yembe itaka iŋondutu teteŋgope? 32 Iŋoyi, naru ka mahewero tete, hamó itaka mahete, ko unindo ye yohowi yeŋo yendéne-yendéne toŋewaŋgo. Ŋunde tero ye no noroti no nenemata yowano. Quko noko nenemata horé kama yowano, dokoro, Awa noya yote.

33 “Nondo, ye nono womika newondeye ime yoní, yero iŋoteno. Ŋunde ŋuro no mande ŋa yimiroteno. Ye nokono ŋano yowaŋgo qunoko, quhurí yeno maheyoweya, quko ye newondeye kondé yoní. Dokoro nondo komo noko ŋaro wimbí taka khetewe uró.”

Copyright information for `NCA