John 21

Iŋo-iŋo rewero uni Yesu pitu ko qeneŋgurí

Asa imemoŋgo Yesu Taiperius Sono Towoko
21:1“Taiperius Sono Towo” ŋuko Galili Sono Towo naŋge. Yendé parámi ka owé muko Taiperius sono towo tapémo ŋuno yora.
ŋuno tunoqiní eneŋo iŋo-iŋo rewero uniyómbo
21:1“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
qeneŋgurí. Sowo mande ŋuko ŋandiro.
Ŋu naruko ŋuno Saimon-Pita koya Tomas (owí kako Ditimus) koya Nataniel, uni Galili mira Kana yendé moŋgo quya Sepeti koro naŋuní irisa koya iŋo-iŋo rewero uni irisa meyowo ŋuya kopo yoraŋgurí. Asa Saimon-Pitako ŋande yimiraró, “No sono qare seqawero toŋeteno.”

Yiní ŋande yaŋgurí, “Nore soso keya uwato.” Ŋunde yero soso waŋgoko oŋgurí. Oro sono qare seqa yaŋgurí, quko suwo saŋga ŋa sono qare ka kama siyaŋgurí.

Yate kosa ariní Yesu sono towo tapémo andusina kaŋeyaró, quko enendo Yesu kama qene iŋaŋgurí. Asa ŋande kiwe osese yereró, “Topo-topone, yembe sono qare ka kama siyaŋgo, peka?”

Mande topé ŋande yaŋgurí, “Iyo.”

Yiqo, ŋande yimiraró, “Ye kandeye kondésina tirí-tirí
21:6“tirí-tirí” ŋuko sono qare siyowero qu ka. Ŋuko parámi, ko waŋgo irisa keweroko kusiyaŋgurí. Ŋundiro tirí-tirí ŋu wosi sono qare parámi siyaró.
rotika uníkata kumi siyowaŋgo.” Ŋunde ŋuro tirí-tirí ŋuno raŋoyi uró. Uníqo, sono qare parámi horé siyaŋgurí. Ŋunde tero tirí-tirí wosoro waŋgo quroko mahewero quro rukusuwaŋgurí.

Asa iŋo-iŋo rewero uni Yesuko ŋuro hamó iŋoyara ŋundo Pita ŋande miraró, “Ŋuko Uni Parámi ŋu naŋge.” Saimon-Pita mande ŋu iŋoro kowe punu-punuyó komo re rota ŋu rero punuworo sono towo tapémo uyarewero sonono sorero uró. Ko uni kumi muko waŋgo saŋawore tirí-tirí maŋgoriní woso maheŋgurí, dokoro kapiyamo kama yoraŋgo, mita 100 ŋunde naŋge yoraŋgo. Tapémo mahi kewá ka qaní qeneŋgurí. Sono qare kumi kewá saŋano ŋuno yora, ko bret ŋuya ŋuno yora.

10 Asa Yesuko ŋande yimiraró, “Sono qare itaka siyoteŋgo ŋuno qu kumi ka se mahi.”

11 Saimon-Pita waŋgoko uro tirí-tirí wosoní tapémo oró. Sono qare pará-pará qu tirí-tirímo maŋgoreyaró. Sono qare 153 ŋundiro ŋuno yaŋgurí. Sono qare qambu horé ŋuno yaró, quko tirí-tirí ŋu kama wuriró. 12 Asa Yesuko ŋande yimiraró, “Ye mahe o ni.” Ko uni keweroyemo kato ŋande kama oseseyaró, “Ke dani?” Dokoro komo qene iŋaŋgurí, ŋuko Uni Parámi ŋu naŋge. 13 Asa Yesuko te taŋgímo mahero bret rero yunaró. Sono qare ŋuya se yunaró. 14 Yesu uni tapu koŋgo areró quro naruyó moŋgo iŋo-iŋo rewero uniyómbo naru kapusako qeneŋgurí. Sono towo tapémo ŋuno naru kapusayó naŋge.

Yesuko Pita roŋgaruwaró

15 Asa o ni kini tiní, Yesuko Saimon-Pita ŋande oseseyaró, “Saimon, Jon koro naŋuní, uni ŋando newonde meté nunoyoteŋgo, quko kepe taka yerero newonde meté parámi nunoyotepe ma kini?”

Yiní Pitako ŋande yaró, “Iyo, Uni Parámi, ke iŋote, no newonde meté kunoyoteno.”

Ŋunde yiní ŋande miraró, “Neneŋo sipsip simóne wutu yere qembe.”

16 Naru irisayómo ŋuno Yesuko kaŋuya ŋande oseseyaró, “Saimon, Jon koro naŋuní, kepe newonde meté nunoyotepe ma kini?”

Yiní ŋande yaró, “Iyo, Uni Parámi, ke iŋote, no newonde meté kunoyoteno.”

Yiní ŋande miraró, “Neneŋo sipsipne sopo yere qembe.”

17 Asa ko naru kapusayómo ŋuno Yesuko ŋande oseseyaró, “Saimon, Jon koro naŋuní, kepe newonde meté nunoyotepe ma kini?”

Naru kapusayómo ŋuno, “Kepe newonde meté nunoyotepe ma kini?” ŋunde yiníqo, Pitako newonde quhurí taró. Ŋunde tero ŋande miraró, “Uni Parámi, keko o soso iŋomukote. Asa ko ke iŋote, no newonde meté kunoyoteno,” yaró.

Yiníqo, Yesuko ŋande miraró, “Neneŋo sipsipne wutu yere qembe.
18 No hamó horé ke kimiroteno, komo, simó yaró ŋunoko, ke keŋombo kowe punu-punuke re punuworo dano uyarewero iŋoyara ŋuno uyareyara. Quko ke koŋgomu teweya quno ŋuno kandeke raŋi uni meyowo katoko kowe punu-punu re punuworo korero mira kano uweya. Quko ene nuŋguríŋge kama howiní ŋuno uweya.” 19 Yesuko mande yaró ŋuko imemo Pitako date khumoro owé parámi Anutu inoweya ŋuro yaró. Ŋunde yero ŋande miraró, “Ke no nohowe,” yaró.

20 Ŋu naruko ŋuno ŋu iŋo-iŋo rewero uni Yesuko hamó iŋoyara ŋundo yohowe maheró. (Komoko uni ŋuko o ne-ne ŋuno saŋáqero kembé re mahero Yesu nomonímo kutaqe rero ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, danimboko ke kore uni piyimi kandeyemo korotoweya?”) Asa uni ŋu mahiní Pitako rohoréŋo qenero 21 Yesu ŋande oseseyaró, “Uni Parámi, uni ŋuro date?”

22 Yiní Yesuko mande topé ŋande yaró, “Ko nondo ene meté yoní, yate pitu ko mahewano, yero iŋoteno tiníqo, ŋu keŋo o qu kini. Ke no nohowe.” 23 Ŋunde ŋuro uni topoko mande wimbo-wimbo ŋande yeyaŋgurí, ko iŋo-iŋo rewero uni ŋuko kama khumoweya. Quko Yesuko, ŋuko kama khumoweya, yero kama yaró. Kini. Ŋande yaró, “Ko nondo ene meté yoní, yate no pitu ko mahewano, yero iŋoteno tiníqo, ŋu keŋo o qu kini.”

24 Ŋu iŋo-iŋo rewero uni ŋundo itakako o soso ŋuro mande yesowo yeyote ŋu, ko enendo mande ŋa nakayáŋaró. Ŋako nore iŋoteto, mande yeyote ŋuko hamó naŋge.

25 Yesuko o qambu kaŋuya taró. Quko uni kato o soso ŋuro sokome kumimo nakayáŋoweya tiníqo, sokome ŋundo noko soso ŋa riní maŋgoreweya.

Copyright information for `NCA