John 3

Yesu koya Nikodemus koya mande tariyó

Asa uni ka yaró mu, owí muko Nikodemus. Ŋuko Farisi uni
3:1“Farisi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Enendo Anutu korohutuŋo mande ŋuro okeyá ta howero uniparetoro toŋeyemo owéye parámi taŋgurí.
ka, Juda koro uni kembé ka.
Uni ŋu suwono Yesuko mahero ŋande yaró, “Rapi,
3:2“Rapi” ŋuro murí muko ŋandiro, “Rondaqe-rondaqe Uni.”
nore ŋande iŋomukoteto, keko rondaqe-rondaqe uni Anutu koŋgo mahete qu. Dokoro Anutuko uni kaya kama yote tiníqo, rokó-rokó keto teyote ŋunde qu tewero mepémo kini.”

Yesuko mandí topé ŋande yaró, “Hamó horé ŋande kimiroteno, uni ka pitu ko kama pisiyoweya quko, enendo Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
3:3“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋu kama qeneweya.”

Yiní ŋande oseseyaró, “Date tero uni koŋgomu kato pitu ko nimímbo pisiyoweya? Ŋumbeka nimí qahí quroko pitu ko uweya?”

Yesuko mande topé ŋande yaró, “Hamó horé, ŋande kimiroteno, uni ka sonowore, Yuqawore kama pisiyoweya quko, enendo Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo ŋuno kama oweya. Kowe saŋanímbo pisiyote ŋuko kowe saŋaní naŋge, ko Yuqako pisiyote ŋuko yuqa naŋge. Nondo kimiroteno, ‘Ye pisiyoweya qu pitu ko tunoqi,’ yeteno, quko ŋuro iŋondata parámi ma tewero. Qeno, matú ŋuko eneŋo iŋo-iŋoyó howero mira kawore-kawore ŋana uyote. Ke niriyó ŋu iŋoyote, quko dawore mahete ko dawore ute ŋu kama iŋoyote. Asa Yuqako date unipare pisi yerete ŋuro murí ŋuya kama iŋoyoteto.”

Nikodemusko ŋande oseseyaró, “Ŋu date tunoqeweya?”

10 Yiní mande topé ŋande yaró, “Date koro? Ke Israel uniparetoro rondaqe-rondaqe uni tete, quko o ŋuro kama iŋote ŋu? 11 Hamó horé kimiroteno, noreko o iŋoyoteto ŋuro yeyoteto. Ko o komo qeneto ŋuro yesowo yeyoteto. Quko ye mande norendo yesowo yeyoteto ŋuro huwóŋoyoteŋgo. 12 Nondo o nokono quro yimiranowó, quko ye kama iŋondutuwoyaŋgurí. Ŋunde ŋuroko no o samboko quro ye yimirowano tiníqo, ye date iŋondutuwowaŋgo? 13 Ko uni kato samboko kama oró. Kini. Unindoro Naŋuní ŋundo
3:13“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
naŋge sambo ŋu roto umburó.
14 Komo Mosesko mira wimbímo sire ka hokaró,
3:14Naru kano Israel unipareto mira wimbímo ŋuno khete uyarero Anutu koya kisikasa mande yeyaŋgurí. Ŋunde yiqo, Anutuko sire kumi asá yiriní unipare qambu yiki khumaŋgurí. Yate unipareto newondeye rohoréŋoyi AnutukoMoses mironí sire ka braspo toworo koreko hokoní uni sireko yikaŋgurí ŋu qeni Anutuko yoriní meté taŋgurí. (Qambuye 21:4-9 weyo qembe.)
ŋunde naŋge uni kumimbo Unindoro Naŋuní hokowaŋgo.
15 Ŋunde tero uni soso iŋondutu tewaŋgo ŋuko ene quroyómo ŋuno yoto-yoto suki-suki rewaŋgo,” yaró.

16 Dokoro Anutuko hamó newonde meté unipare soso yunoyote. Ŋunde tero Naŋuní Kanata Naŋge ŋu roto yunaró. Roto yunoní unipare soso Naŋuní ŋu iŋondutuwoyoteŋgo ŋuko kama piyo tewaŋgo. Kini, yoto-yoto suki-suki rewaŋgo. 17 Dokoro Anutuko Naŋunímbo oteteyemboro topé piyimi unipare yunowero quro kama asáŋoní nokono umburó. Kini, Naŋuníwore unipare rambaruru koŋgo yorewero quro asáŋoní umburó. 18 Uni kato iŋondutuwoyote ŋuko topé piyimi kama reweya. Quko uni kato kama iŋondutuwoyote ŋuko, Anutuko komo ŋande yaró, topé piyimi reweya. Dokoro, enendo Anutu koro Naŋuní Kanata Naŋge koro owí ŋu kama iŋondutuwoyaró. 19 Ko topé piyimi reweya ŋuro murí muko ŋandiro: hiyó nokono tunoqaró. Quko unipareto otete piyimi teyaŋgo. Ŋuroko huriri koro watí metéŋoro hiyó huwóŋoyaŋgo. 20 Unipare soso o piyimi teyoteŋgo ŋuko, hiyó koro saŋgiríŋo tero hiyómo ŋuno kama maheyoteŋgo. Dokoro ŋunde mahiqo, oteteye tunomo tunoqeweya. 21 Quko uni ka otete hamó mu teyote ŋuko hiyómo maheyote. Ŋunde tero unipare soso ŋundo ene Anutu howero o taró ŋu qene iŋowaŋgo.

Jon, sono re yunoyara uni ŋundo Yesu ŋuro tunomo yesowaró

22 Imemoŋgo Yesu koya iŋo-iŋo rewero uniyómboya
3:22“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
Judia mirako ŋuno uyareŋgurí. Uyaro ŋuno yotoro unipare sono re yunoyara.
23 Ŋu naruko ŋuno Jonko Salim yendé sumeyoro Ainon yendé ŋuno sono re yunoyara. Dokoro sono qambu ŋuno yora. Unipare ŋuno mahiqo, sono re yunoyara. 24 (Ŋu naruko ŋuno Jon kusi-kusi yano kama re rotaŋgurí.)
3:24Jonko wiri yerete uniHerot koro oteteyó tunomo qene rondaŋiní kusi-kusi yano re rotoro, yate uroní khumaró. (Mak 6:17-29 weyo qembe.)


25 Asa Jon koro iŋo-iŋo rewero uniyómboya
3:25“iŋo-iŋo rewero uni” ŋunde qundo rondaqe-rondaqe unindoya uyaro iŋo-iŋo yunoyaró.
Juda uni kanata kaya kiro puso tero ŋande yaŋgurí, “Nore date sonoworo Anutu toŋímo sara tewato,” yaŋgurí.
26 Ŋunde tero iŋo-iŋo rewero uniyó Jonko uyaro ŋande miraŋgurí, “Rapi,
3:26“Rapi” ŋuro murí muko ŋandiro, “Rondaqe-rondaqe Uni.”
uni komo keya Jotan Sono karóŋo andusina yotoro keto ŋuro yesowoyaró ŋuno qu, itaka enendo unipare sono re yunoní soso ŋuno uyaremukoteŋgo.”

27 Ŋunde yi Jonko mande topé ŋande yaró, “Asa Anutu samboko yote ŋundo oka re uni ka kama inoníqo, o ŋu kama reweya. 28 Yeŋombo komo nondo mande yanowó ŋu iŋaŋgurí, ‘Kristo ŋuko no kini.
3:28“Kristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Mande irisa ŋuro murí muko “uni rokóŋowí” naŋge.
Kini, koretero Anutuko asá niriní maheweqota tukú maheweya.’
29 Uni kaya pare kaya epe re-re tewari quno ŋuno uni ŋundo naŋge pare ŋu reweya. Eneŋo topémbo soporo kusumbo rero maŋgó iŋoro niŋgu-niŋgu parámi tete. Ŋunde ŋuroko itaka naŋge niŋgu-niŋgu teteno, ko niŋgu-niŋgu ŋu parámi tete. 30 Eneŋo owí muko hamó oní neneŋo owéne muko umbuweya.

31 “Uni kore koŋgo umburó ŋuko o soso taka yereyote. Uni noko noŋgo maheró ŋuko noko koro qu naŋge, ko ene noko ŋaro o quro yeyote qu. Uni sambo koŋgo umburó ŋuko o soso taka yereyote. 32 Eneko o komo qenero iŋaró ŋuro yesowo yeyote. Quko unindo mande yesowoyote ŋu kama reyoteŋgo. 33 Uni ka eneŋo mandí reyote ŋuko, ‘Anutuko mande hamó yeyote,’ ŋundiro witú nereyote. 34 Hamó, Anutuko uni asáŋoní maheró ŋuko Anutu koro mandí yeyote, dokoro, Anutuko Yuqa Surumí ŋu parámi inaró. 35 Iwímbo newonde meté Naŋuní hamó inoro komo o soso se kandímo rotaró. 36 Uni ka Naŋuní ŋu iŋondutuwoyote ŋuko yoto-yoto suki-suki moré. Quko uni ka Naŋuní ŋu huwóŋoyote ŋuko yoto-yoto kama reweya. Kini. Anutu koro newonde saŋgirí watí eneno yote.

Copyright information for `NCA