Luke 22

Jutasko Yesu re uni kandeyemo rotowero mande kusiyaró

(Matyu 26:1-5,14-16; Mak 14:1-2,10-11; Jon 11:45-53)

Asa Bret Yisiyó Moré Kini naru parámi
22:1“Bret Yisiyó Moré Kini quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka, asa Israel unipareto sonda kanata soso ŋuno bret yisiyó moré kini naŋgurí. Komo suki Anutuko unipare ŋuIsip noŋgo yoriní areŋgurí. Arewero taŋgurí quno ŋuno bret hamó qawero mepémo kini. Kini, bret yisiyó moré kini naŋge, asa plaua, sono naŋge qaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro o tunoqaró ŋuro iŋoro o ne-ne ŋu teyaŋgo.
keweroko ŋuno o ne-ne ka, owé Taka yereró, ŋu
22:1“Taka yereró quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka. Komo suki Anutuko Israel unipareIsip noŋgo yoriní areŋgurí. Ŋu naruko ŋunosambo simó saŋgirí kato Isip koro simó urumuni korete qu soso yuri khumaŋgurí. Quko Israel unipareto Anutu koro mandí howerosipsip simó yutoro sitú makoyemo sonowoyi sambo simómbo eneŋo simóye taka yiriní kama khumaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro sipsip simó yutoro o ne-ne teyaŋgurí.
tunoqewero taró.
Ko o qa-qa unindoro tapá unindoya hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindoya
22:2Uni soso ŋundo Juda koro huru-huru parámi ka, owíSanedrin, taŋgurí. Enendo Juda unipare ronda yereyaŋgurí.
uniparetoro sorero Yesu urowero ore sóqewí qu seqaŋgurí.
Ŋunde ti Monimbuko Jutas, owé kako Isikariot, ŋu newondí quroko uró. Ŋuko iŋo-iŋo rewero uni 12
22:3“iŋo-iŋo rewero uni 12” ŋuko Yesu rokó yiriní topé-topé horé tunoqaŋgurí.
qu ka.
Asa ŋuro quroko uní uyaro o qa-qa unindoro tapá unindoya Ya Surumímboro ŋuro sopo-sopo unindoya eneno, Yesu eneŋo kandeyemo re rotowero ore seqaweya, yero yimiraró. Yimironí niŋgu-niŋgu tero, mone ka se kunowato, yaŋgurí. Ŋunde yiqo, meté, yero eneŋo kandeyemo re rotowero quro naru meté seqaró. Unipare qambu qenero iŋowaŋgo koro.

Iŋo-iŋo rewero uni irisa qundo o ne-ne roŋgaruwariyó

(Matyu 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)

Asa Bret Yisiyó Moré Kini naru keweroko ŋuno o ne-ne ŋu
22:7“Bret Yisiyó Moré Kini quro o ne-ne” ŋuro iŋo-iŋo mande ŋuLuk 22:1 tapémo ŋuno yote qu weyo qembe.
tunoqaró. Ŋu naruko ŋuno sipsip simó ka utoro qaro neyaŋgo. Sipsip simó ŋuko, “Taka yereró koro sipsip simó,” ye nekaŋgurí.
Asa Yesuko Pita, Jon ŋande yimiraró, “Yarindo uyareya Taka yereró quro o ne-ne koro o qonanimboro roŋgaruwori.”

Yiní oseseyariyó, “Keto, norendo re uyare dano roŋgaruwaro, ye iŋote?”

10 Yiri yimiraró, “Iŋori. Yendé parámimo ŋuno uyaririqo, uni kato sono kumbe ka re kheko ŋuno mahe wisumu yereweya ŋu. Yari ŋu howero ya ŋuro quroko ori qembe. 11 Oro ya simburí ŋande mirori qembe, ‘Rondaqe-rondaqe uni ŋundo ŋande osese kerete: No iŋo-iŋo rewero uninemboya
22:11“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
Taka yereró quro o ne-ne
22:11“Taka yereró quro o ne-ne” ŋuro iŋo-iŋo mande kaLuk 22:1 tapémo ŋuno yote qu weyo qembe.
ŋu newato. O newero ŋuro yakutí ŋu dana yote?’
12 Ŋunde yiriqo, ya simburímbo yakutí parámi roŋgaruwaró mu witú yereweya. Asa yakutí ŋuno o newero ŋu roŋgaruwori qembe.”

13 Ŋunde yimironí uni irisa ŋu oro o soso Yesuko yaró ŋuko ŋunde naŋge tunoqaró. Asa ko Taka yereró quro o ne-ne ŋu roŋgaruwariyó.

Yesu koya asá yerewí uniyómboya o naŋgurí

(Matyu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)

14 Asa o newero naru hamó ŋu tunoqiníqo, Yesu koya asá yerewí uniyómboya
22:14“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
yakutí ŋuno o newero quro etaŋgurí.
22:14Ŋu naruko ŋuno uni kumimbo o neyaŋgo quno ŋuno kama kunditaŋgurí. Kini, enendo yakutímo piŋoye etero kande tesina rondaqero ŋunde saŋáqero kande kondésinambo o naŋgurí.
15 Etero ŋande yimiraró, “No kowe surumí korowowe teteno. Quko koretero no yeya Taka yereró quro o ne-ne ŋa newato ŋuro kondé iŋanowó. 16 Dokoro no ye yimiroteno, no kaŋuya kama newano, yate-yate Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo
22:16“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuno o ne-ne ŋaro muríyó hamó tunoqeweya quno, ŋuno naŋge kaŋuya newano.”

17 Ko topa ka rero, Anutu yuŋgunaŋoro ŋande yimiraró, “Ye soso enemo-enemo wain ŋa ni. 18 Dokoro no ye yimiroteno, wain kaŋuya kama newano, yate Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó ŋu tunoqeweya quno, ŋuno naŋge kaŋuya newano.”

19 Ko bret ka rero, Anutu yuŋgunaŋoro romboŋero yunoro ŋande yaró, “Ŋako neneŋo kowene. Nondo re yeŋo rototeno. Ye ŋu neyowaŋgo quno ŋuno neneŋo iŋoyi qembe.”

20 Asa o ne-ne ŋu kini tiníqo, topa ka rero ŋunde naŋge yaró, “Wain ŋako sitúnembo mande kondé keta ŋu reweya qu. Nondo yeŋo windoroŋowe teteno. 21 Quko qeni, uni kato nore uni kandeyemo norotoweya, ko eneŋo kandí muko neneŋo kandenemboya yakutímo ŋano yote. 22 Hamó, Unindoro Naŋuní ŋu
22:22“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
Anutuko ore rokóŋaró ŋu howeweya. Quko uni rero kandeyemo rotoweya ŋu, iniyaqe, quhurí piyimi korowoweya.”

23 Ŋunde yiní iŋo-iŋo rewero uni ŋundo epe mito-mito ŋande taŋgurí, “Dando o ŋu teweya?”

Iŋo-iŋo rewero uni ŋundo owé parámi rewero kiro mande yaŋgurí

24 Asa iŋo-iŋo rewero unindo
22:24“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
maŋgoto kuma tero danimboko koretero yoweya.
25 Quko Yesuko ŋande yimiraró, “Uni wini meyowomboro wiri yerete uni ŋundo eneŋo owéye parámi ŋuro iŋoro unipare sopo yereyoteŋgo. Ko uni parámiyembo eneŋo owéye hokoro ŋande yeyoteŋgo, ‘Nore o meté tero unipare samaka yereyoteto.’ 26 Quko ye ŋunde ma tewero. Kini, ye keweroyemo ŋuno uni parámi soso simó ta-ta ŋunde qembe ti. Ko uni ka owé parámi moré ŋundo kho uni ŋunde qembe ti. 27 Qeni, uni ka etero o qímboro nete,
22:27Ŋu naruko ŋuno uni kumimbo o neyaŋgo quno ŋuno kama kunditaŋgurí. Kini, enendo yakutímo piŋoye etero kande tesina rondaqero ŋunde saŋáqero kande kondésinambo o naŋgurí.
ko uni ka sunará tero inote. Asa ye date iŋoteŋgo, danimboko meyowo takayote? Uni saŋáqero o nete ŋundo sunará simó takate, hamómbe? Quko qeni, no ye keweroyemo sunará simó ŋunde qembe yoteno.
28 Yendo noya kaŋeyate quhurí korowoyatowó. 29 Asa Awanembo no rokó nerero owé parámi nunaró, ko nondo ŋunde naŋge ye rokó yerero owé parámi yunoteno. 30 Ŋunde tero yeya noya uniparene wiri yereyoteno naruyómo ŋuno kunditero o qoyemboro newaŋgo. Ŋunde tero ye yakutí meté muno ŋuno kunditero Israel koro wini 12 ŋu ronda yerewaŋgo.”

Yesuko Pitako wawa mande yeweya ŋuro yaró

(Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31 Asa Yesuko ŋande yaró, “Saimon, Saimon, iŋo. Monimbuko Anutu ŋande oseseyaró, meté enendo ye yorero wit koro eŋgé ŋuya wit koro kowí ŋuya ŋunde qembe ronda yereweya. 32 Quko no keŋo hariri tewe ke iŋondutuke
22:32“iŋondutu” ŋuko ŋandiro, asa unipareto ŋande kondé ye iŋoyoteŋgo, ko Anutuko meté sopo yereweya.
ŋu kama rotoyi umbuweya. Ko ke rohoréŋo maheweya quno ŋuno, topo-topoke ŋu samaka yere qembe.”

33 Yiní ŋande yaró, “Uni Parámi, no meté keya kusi-kusi yano uyarewero ye iŋoteno. Ko no keya khumowero yero iŋoyoteno ŋa.”

34 Yiní ŋande yaró, “Pita, no ke kimirowe teteno, itaka suwonoko kotori kama yeyoní ke naru kapusa neneŋo wawa yeweya.”

Iŋo-iŋo rewero uni ŋundo o kumi siyo roŋgaruwaŋgurí

35 Asa Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó
22:35“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
ŋande yimiraró, “Komo, naru ŋuno ye kho tewero asá yerewe toŋeŋgurí quno ŋuno mone koro puŋge koneyó ka ko puŋge parámi ka ko khe punu-punu ŋu soso kama se towo toŋeŋgurí. Ŋu naruko ŋuno ye okarope tukuni taŋgurímbe ma kini?”

Ko ŋande yaŋgurí, “Kini.”

36 Asa ŋande yimiraró, “Quko itaka ŋano uni ka mone moré, ma puŋgeyó moré tiníqo, ene meté ŋu reweya. Ko uni ka suke parámi moré kini tiníqo, ene meté kowe punu-punuyó soweyoro suke parámi ka kimo teweya. 37 Dokoro sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, ‘Uni ŋundo hutuŋo mande
22:37“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
wendaqeyote yero qeneyoteŋgo.’ Ko nondo ye yimirowe, unipareto otete ŋu nono tewaŋgo, dokoro o soso Anutu koro sokomeko teweya yaró ŋuko hamó tunoqeweya.”

38 Yiní ŋande yaŋgurí, “Uni Parámi, qeno. Nore suke parámi irisa ŋano yorote.”

Yi ŋande yimiraró, “Ŋu koro ŋu,” yaró.

Yesuko mira purí Oliv ŋuno hariri taró

(Matyu 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Asa Yesuko ya rotoro eneŋo murí howero mira purí Oliv ŋuno oní iŋo-iŋo rewero uniyó
22:39“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
ŋuya howero oŋgurí.
40 Oro ŋusinaŋgo mahero ŋande yimiraró, “Ye kondé toŋeteya hariri ti qembe. Yate ye osese kano umbuwaŋgo koro.” 41 Yero yorotoro soŋga ta mira kapiyamo toŋero potoruku tero hariri ŋande taró, 42 “Awa, ke iŋo nunoyaqo, topa newano ŋa reka toŋiní. Quko iŋo-iŋone ma howewero. Kini, keŋombo na te qembe.” 43 Ŋunde yiní sambo simó
22:43“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
kato umburo wimbu inoro samakaŋaró.
44 Quko Yesu sorero newonde quhurí horé tero hariri parámi taró. Ŋunde tero soŋo-soŋo uroní sitú qembe nokono tinda-tinda soraró.

45 Asa hariri tiní kini tiní kaŋero uyare iŋo-iŋo rewero uniyó yiyoní eteyaŋgo, dokoro newonde quhurí towaŋgurí. 46 Yiyoro ŋande yimiraró, “Ye date koro eteyoteŋgo? Otoqo hariri ti. Osese kano ŋuno umbuwaŋgo koro.”

Jutasko Yesu re uni kandeyemo rotaró

(Matyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11)

47 Asa Yesu mande yeyoní naŋge uni qambu maheŋgurí. Mahero Jutas, iŋo-iŋo rewero uni 12
22:47“iŋo-iŋo rewero uni 12” ŋuko Yesu rokó yiriní topé-topé horé tunoqaŋgurí.
qu kato koretero mahero Yesu taŋgímo mahero towo mutó inaró.
48 Quko Yesuko ŋande oseseyaró, “Jutas, kepe Unindoro Naŋuní mutó inoro kandeyemo rototepe?”

49 Iŋo-iŋo rewero uniyó Yesu koya yateqo o ŋu tunoqiní qenero yaŋgurí, “Uni Parámi, ke iŋoka nore sukepo kumi ka yurato?” 50 Ŋunde yero iŋo-iŋo rewero uniyó kato otoqoro o qa-qa unindoro tapá unindoro sunará simó qu ka sukepo utoro kusumbí kandí kondéwore qu takaní umburó.

51 Quko Yesuko ŋande yaró, “Ŋu ma tewero! Roto!” yero kandí rero kusumbímo riní meté taró.

52 O qa-qa unindoro tapá unindoya Ya Surumímboro sopo-sopo unindoya uni kembé-kembémboya Yesu towowero maheŋgurí. Mahi ŋande yimiraró, “Yendo no wiri yerete unindoya kuma teyoteno ŋundiro suke parámi, usú siyoro nono maheteŋgo, peka? 53 Naru rokóŋo Ya Surumímboro hoŋgo quroko ŋuno nondo yeya kaŋero mande rondaqe yunoyanowó. Quko ŋu naruko ŋuno kama nondowaŋgurí. Enina, itaka ŋanoko yeŋo naruye. Itaka huririko wimbí tete.”

Pitako Yesu koro wawa mande yaró

(Matyu 26:57-58,69-75; Mak 14:53-54,66-72; Jon 18:12-18,25-27)

54 Asa uni ŋundo Yesu re toworo uyaro o qa-qa unindoro tapá unindo yano oŋgurí. Oyi Pita ŋuya yohowe oró, quko ene soŋga ta kapiyamo yora. 55 Uni kumi ya ŋuro hoŋgo quroko kewá qaro kunditeyaŋgurí. Ko Pita ŋuya keweroyemo ŋuno ŋuya kunditeyaró. 56 Kunditiní sunará pare kato qenini ŋuno te roko ŋuno kunditeyoní kondé qenero ŋande yaró, “Ŋa uni ŋako Yesu koya yorari qu ka,” yaró.

57 Yiní wawa yero ŋande yaró, “Pare, no ŋu kama iŋo inoteno,” yaró.

58 Ko yate uni kato qenero ŋande yaró, “Ke ŋuya uni ŋuro wini qu ka.”

Yiní Pitako ŋande yaró, “Topo, no kini.”

59 Naru soŋga piru ta ŋunde rotoro meyowo ka mande wimbí kondé ŋande yaró, “Hamó horé, uni ŋa eneya yora. Ŋuko Galili uni naŋge ŋu.”

60 Quko Pitako ŋande yaró, “Topo, ke mande yete ŋuko no kama iŋoteno.” Ŋu mande yeyoní naŋge kotori yaró. 61 Yiní Uni Parámi rohoréŋoro Pitawore toŋetaró. Ko Pitako Uni Parámimbo, “Itaka suwono ŋano kotori kama yeyoní keto naru kapusa neneŋo wawa yeweya,” komo yaró ŋu iŋaró. 62 Ŋuro iŋoro mirako uro tendo piyimi taró.

Uni pará-parámbo Yesu re mande khono rotaŋgurí

(Matyu 26:59-68; Mak 14:55-65; Jon 18:19-24)

63 Asa unindo Yesu toworo huwó mande ye inoro uraŋgurí. 64 Utoro tuwipo toŋí wisumuŋoro ŋande oseseyaŋgurí, “Ke itaka ye-ye mande ye. Uni ŋundo kurote ŋuko dani ka?” 65 Ko mande enesó-enesó piyimi horé yero yesaráŋaŋgurí.

66 Asa kosa toŋí raŋoní uniparetoro uni kembé-kembéye, asa o qa-qa unindoro tapá unindoya hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindoya
22:66Uni soso ŋundo Juda koro huru-huru parámi ka, owíSanedrin, taŋgurí. Enendo Juda unipare ronda yereyaŋgurí.
mahero kopaŋgurí. Yesu re Sanedrin huru-huru
22:66“Sanedrin” ŋuko uni kembé-kembémboro huru-huru ka. Enendo Anutu korohutuŋo mande soporo Juda unipare sopo yereyaŋgo.
ŋuno uyaro ŋande yaŋgurí,
67 “Nimitoka iŋato. Kepe Kristo
22:67“Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní maheweya ŋu.
ŋumbe ma kini?”

Quko enepa naŋge ŋande yimiraró, “Ŋunde yimiroweqo, yendo iŋondutu kama tewaŋgo.
68 Ko no mande karo osese yereweqo, mandene ŋu topé kama tewaŋgo. 69 Itaka naru ŋa noŋgo yate-yate Unindoro Naŋuní ŋu
22:69“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
Anutu wimbí moré ŋuro kandí kondésina kunditiní qenewaŋgo.”

70 Yiní uni soso ŋande oseseyaŋgurí, “Keŋomboko peka Anutu koro naŋuní peka?”

Yi ŋande yimiraró, “Yeŋombo yeteŋgo ŋu naŋge.”

71 Yiníqo, ŋande yaŋgurí, “Do karo uni kaŋuya neko yereto quhuríŋo ŋuro yesowowaŋgo? Eneŋo mandímbo ŋunde yesowoyote ŋu.”

Copyright information for `NCA