Luke 9

Yesuko iŋo-iŋo rewero uni 12 kho yunoro asá yereró

(Matyu 10:5-15; Mak 6:7-13)

Asa Yesuko iŋo-iŋo rewero uni 12 ŋu
9:1“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
neko yiriní maheŋgurí. Mahi wimbu koya owé parámimboya yunaró ŋuko enendo yuqa piyimi soso
9:1“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
yohowewero unipare se khumo taŋgurí ŋu yoriní meté tewaŋgo.
Ŋunde yunoro, Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
9:2“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro yesoworo se khumo uni ŋu yori meté tewaŋgo, yero asá yereró.
Asá yerero ŋande yimiraró, “Ye kheko uyarewaŋgo quno ŋuno oye ŋuya se kama uyarewaŋgo. Asa usú, puŋge, o newero qu, wondo musiyó, kowe punu-punu irisa, o ŋunde qu ma siyowero. Ye ya kano oroqo ŋuno naŋge eteyate yendé meyowomo uyarewero toŋewaŋgo. Yendé unipare kato yorero yayemo kama owaŋgo tiníqo, ye toŋewaŋgo quno noko murutómi kheyemo ŋu siyoyi umbuweya. Ŋunde tiqo, o koroqe teyoteŋgo ŋuro muríye ŋu qene iŋowaŋgo.” Ŋunde yero yimironí kini tiníqo, uro yendé tomó, parámimo ŋuno toŋero miti mande yesoworo yimitoro se khumo uni yori meté taŋgurí.

Herotko Yesu koro piŋa mande iŋaró

(Matyu 14:1-2; Mak 6:14-16)

Asa Herot, uni kembé ŋundo,
9:7“Herot,” owí kako “Antipas,” ŋundo Galili mira sopo yereró, quko enendoRom koro wiri yerete uni parámi kasirayómo yora. Wiri yerete uni parámi ŋundo owé parámi ka Herot inaró. Komo Herot koro iwímbo Juda unipare soso wiri yiriníqo, Mariako Yesu pisiyaró.
o soso tunoqaró ŋuro piŋa mande iŋaró. Ŋunde iŋoro iŋondata parámi taró, dokoro uni kumimbo yeyaŋgo, Jon
9:7“Jon” ŋuko sono re-re uni naŋge, komoHerotko uri khumaró.
ŋuko uni tapu koŋgo pitu ko otoqaró,
ko kumimboko, Elaijako peka tunoqaró, yeyaŋgo, ko kumimboko, ye-ye uni ka komo khumaró ŋundo otoqaró, yeyaŋgo. Quko Herotko ŋande yaró, “No komo Jon puŋí toŋowe kini taró. Ko o ŋunde qu teyote ŋuro kusumbo re iŋoyoteno, ŋuko dani?” Ŋunde yero Yesu qenewero khe ka seqaró.

Yesuko uni 5,000 o qoyemboro yunaró

(Matyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-13)

10 Tukú asá yerewí uni
9:10“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
ŋundo pitu ko mahero o soso taŋgurí ŋuro Yesu miraŋgurí. Miroyi yorero enemata yendé parámi ka, owí Betisaita,
9:10“Betisaita” ŋuko Juda winiyemboro yendé ka naŋge, Galili Sono Towo kutaqemo ŋuno yaró.
ŋuno toŋeŋgurí.
11 Quko unipare qambu qundo, Yesu uro toŋete, yi iŋoro enepa howe toŋeŋgurí. Ŋunde yero howiqo, yuŋguna yerero Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
9:11“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro yimitoro se khumoye moré qu yoriní meté taŋgurí.

12 Yate suwo tiníqo, iŋo-iŋo rewero uni 12 ŋu
9:12“iŋo-iŋo rewero uni 12” ŋuko Yesu rokó yiriní topé-topé horé tunoqaŋgurí.
eneno mahero ŋande miraŋgurí, “Ke waka unipare qambu ŋa yoreka ene yendéne-yendéne toŋero o qoyemboro siyoya yendé etewero quro meté seqayi. Dokoro nore mira uni kinimo yoroteto.”

13 Quko Yesuko ŋande yimiraró, “Yendo o qoyemboro yunoyi.”

Yiní yaŋgurí, “Nore o qambu kini, bret kandeka ko sono qare irisa naŋge yote. Norendope toŋero unipare ŋaro o qoyemboro kimowatope?”
14 Yero ŋunde yaŋgurí, do karo uni 5,000 ŋunde ŋuno yoraŋgurí.
9:14Asa urumuni ŋuro qambuye muko 5,000, ŋundiro naŋge uni, pare, simóye soso ŋuro qambuye muko parámi horé, 20,000 peka.


Asa Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó ŋande yimiraró, “Ye yimiroyika unipare 50, 50 ŋunde kopoya kunditi.”
15 Ŋunde yiqo, unipare soso kunditaŋgurí. 16 Asa Yesuko bret kandeka ko sono qare irisa ŋu siyoro samboko toŋetero puriŋo yero bret koya sono qare ŋu romboŋero iŋo-iŋo rewero uniyó se yunoní unipare se yunaŋgurí. 17 Se yunoyi o ni qahuye tinditiní o kumi yoní toŋgo kome puŋge 12 ŋunde siriyoyi maŋgoraró.

Pitako Yesu koro murí yesowaró

(Matyu 16:13-19; Mak 8:27-29)

18 Naru kano Yesu enemata hariri teyoníqo, iŋo-iŋo rewero uniyó
9:18“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
ŋu ŋuya ŋuno yaŋgurí. Kowe enendo ŋande osese yereró, “Unipare qambu ŋundo, no dani, yero yeyoteŋgo?”

19 Yiní mande topé ŋande yaŋgurí, “Kumimboko keko sono re-re uni ŋu, Jon, yeyoteŋgo. Quko kumimboko, Elaija,
9:19“Elaija” ŋuko Anutu koroye-ye uni komo qu ka, komo suki kama khumoní Anutuko kina riní samboko oró (2 Wiri yerete Uni 2:11 weyo qembe).Malakai 4:5-6 ŋande yete, ko Elaija pitu ko mahero o ka roŋgaruwoníkata Anutuko unipare soso ronda yereweya.
yeyoteŋgo, ko kumimboko, ye-ye uni komo qu ka otoqaró qu, yero yeyoteŋgo.”

20 Kowe enendo ŋande osese yereró, “Yendoko nenemboro dani yeyoteŋgo?”

Yiní Pitako mande topé ŋande yaró, “Keko Anutu koro Kristo* ŋu,” yaró.

Yesuko eneŋo khumo otoqoweya ŋuro yaró

(Matyu 16:20-28; Mak 8:30—9:1)

21 Asa Yesuko soré yerero, no dani ka ye ma yimirowero, yaró. 22 Ŋande yaró, “Unindoro Naŋuní ŋu
9:22“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
kowe surumí parámi korowoní, uni kembé-kembémboya o qa-qa unindoro tapá unindoya hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindoya
9:22Uni soso ŋundo Juda koro huru-huru parámi ka, owíSanedrin, taŋgurí. Enendo Juda unipare ronda yereyaŋgurí.
ene huwóŋoro uri khumoweya. Ko naru kapusayómo ŋuno pitu ko otoqoweya.”

23 Ŋunde yero unipare soso ŋande yimiraró, “Uni ka no nohoweweroqo, ene eneŋo re umburoqota, tipiririyó
9:23“tipiriri” ŋunde quko tatá suruŋo nokono raŋoro piŋo papare ka koreko kusiyoro uni ŋuno porowoyaŋgurí. Naru rokóŋoro uni tipiririko ŋuno khumoweya ŋuko papareyó re koroworo khumowero quro mirayómo ŋuno uyareŋgurí.
re koroworo no nohoweyoweya.
24 Dokoro, dani kato eneŋo yoto-yotoyó kondé towowero ye iŋote qu, yoto-yotoyó ŋu piyo teweya. Quko dani kato no iŋo nunoro yoto-yotoyó rotoweya tiníqo, ene yoto-yotoyó ŋu reweya.

25 “Qeni, ko uni ka noko koro o soso ŋu reweya, quko ene piyo tero kini teweya, asa o soso ŋundo date samakaŋoweya? 26 Hamó, uni kato nenemborope ma mandenemboro kowi piyo teweya quko, asa tukú Unindoro Naŋuní ŋundo eneŋo sine parámimo mahero uni ŋuro kowi piyo teweya. Ko sine parámi ŋuko iwímboro, sambo simó
9:26“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
surumí ŋuro sine parámiye ŋuya.
27 No hamó yimiroteno, uni kumi ŋano kaŋeteŋgo qundo kama khumoyuri Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
9:27“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋu mahiní qenewaŋgo.”

Yesu koro umu-kembé ŋu rohoréŋoro enesó taró

(Matyu 17:1-13; Mak 9:2-13)

28 Asa Yesuko mande ŋu yeroqo naru kande saŋiyoro kapusa ŋunde rotoro Pita, Jon, Jems yorero hariri tewero mira purímo oŋgurí. 29 Oro hariri teyoní umu-kembé ŋu rohoréŋo enesó taró, ko eneŋo tuwiyó muko sara horé tero sine parámi taró. 30 Ko uni irisa, Moses koya Elaija koya
9:30Komo suki “Mosesko” Israel unipare yoreroIsip mira rotoro eneŋo mirayemo ŋuno uyareŋgurí. Ŋu naruko ŋuno Anutuko Moseshutuŋo mande inoní unipare yunaró. Imemoŋgo ta “Elaijako” Anutu koroye-ye uni parámi taró. Komoko uni irisa ŋundo Yesu kama tunoqeyoní khumariyó.
tunoqero eneya yaŋgurí.
31 Uni irisa ŋundo sine parámimo ŋuno tunoqero Yesu Yerusalem ŋuno khumoweya ŋuro yero epe mito-mito teyaŋgurí. 32 Pita koya topé irisa ŋuya kupo taŋgurí ŋu rotoro otoqoro Yesu koro sine parámi ŋuya uni irisa ŋuya yiyaŋgurí.

33 Asa uni irisa ŋu Yesu roto toŋewero tiriqo, Pitako Yesu ŋande miraró, “Awa, nore keya yoteto quko ŋu meté. Nore yamaru kapusa towowato, kanata keŋo, kanata Moses koro, kanata Elaija koro.” (Ŋunde yaró, quko eneŋo mandí ŋuro murí kama iŋoní tondaŋaró.)

34 Ŋunde yeyoní naŋge koporé ka mahe weyo yiriní sasaro taŋgurí. 35 Koporé quroko ŋuno neka ŋande yaró, “Ŋuko neneŋo naŋone. Nondo ene rokóŋanowó. Maŋgó howeyuri qembe.” 36 Ŋunde yiní kini tiní toŋetiqo, Yesu enesó ŋuno kaŋeyaró. Imemoŋgo iŋo-iŋo rewero uni ŋu
9:36“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
o qeneŋgurí ŋuro uni kama yimiraŋgurí.

Yesuko yuqa piyimi simó quroko yora ŋu howiní toŋeró

(Matyu 17:14-23; Mak 9:14-32)

37 Asa tukú mira purí rotoro uyiqo, unipare qambu mahero Yesu koya kheko kopaŋgurí. 38 Koporo uni ka keweroye moŋgo nekero yaró, “Rondaqe-rondaqe uni, no kondé kira kerewe teteno, ke meté naŋone qeneweya. Dokoro ŋuko naŋone kanata naŋge. 39 Naru qambu yuqa piyimi kato towoní waka-waka kiweyote. Ŋunde towoní kowí piyimi yukuwoyote ko harasasa maŋgómo areyote. Naru parámi ŋunde towoní kowí rambaruruwowero teyote. 40 Nondo komo iŋo-iŋo rewero unike
9:40“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
kondé kira yerero, yuqa ŋu howi toŋeweya, yanowó. Quko enendo mepémo kini.”

41 Asa Yesuko mande topé ŋande ye yimiraró, “Ye unipare itaka nokono yoteŋgo qundo iŋondutu
9:41“iŋondutu” ŋuko ŋandiro, asa unipareto ŋande kondé ye iŋoyoteŋgo, ko Anutuko meté sopo yereweya.
kama reyoteŋgo! Naru date yeya yowano? Naru date quhuríye korowoyowano? Simó ŋu nono re mahe,” yaró.
42 Yiní simó ŋu rero mahiní yuqa pusú ŋundo
9:42“yuqa pusú” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
re raŋoní kowí soso yukuwaró. Quko Yesuko yuqa ŋu qene yero simó ŋu riní meté tiní re iwí inaró.
43 Unipare soso Anutu koro wimbí parámi ŋu qenero kondé yukuwaŋgurí.

Asa o soso taró ŋu qene iŋondata teyuriqo, Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó yimitoro ŋande yaró,
44 “Ye kusumbo re mande ŋa iŋoyi. Ko kumimbo Unindoro Naŋuní
9:44“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
re saŋgirí uni kandeyemo rotowe teteŋgo.”
45 Ŋunde yaró, quko murí ŋuro kama iŋoyi tondaŋaró. Mande ŋuro murí ŋuko sóqeyoní kama iŋaŋgurí. Ko murí ŋuro oseseyowero quro soraŋgurí.

Iŋo-iŋo rewero unindo epe taka-taka taŋgurí

(Matyu 18:1-5; Mak 9:33-40)

46 Asa iŋo-iŋo rewero unindo
9:46“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
dani keweroyemo kato imemoŋgo topé-topé taka yereweya ŋuro mandeto epe uto-uto taŋgurí.
47 Yesuko iŋo-iŋoye ŋu soso qene iŋomukoro simó ta ka rero taŋgímo rotoní kaŋiní 48 iŋo-iŋo rewero uni ŋu ŋande yimiraró, “Uni kato neneŋo iŋoro simó ta ka ŋande quya topo teweya ŋuko noya topo teweya. Uni noya topo teweya ŋuko Awanembo asá nereró ŋuya topo teweya. Qeni, ye kato topé soso kusuŋoyemo yote ŋundo ene soso taka yerete.”

49 Ŋunde yiní Jonko mande topé yaró, “Awa, uni kato keŋo owéŋgepo yuqa piyimi
9:49“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
yohowiní toŋeŋgurí ŋu qenetowó. Uni ŋu noreŋo sowe-sowe qu kini. Ŋuroko yuqa piyimi, ma yohowewero, yero soréŋatowó.”

50 Quko Yesuko ŋande miraró, “Ma soréŋowero. Dokoro uni yeya saŋgirí kama te yunoteŋgo ŋuko yeŋo topoye.”

Samaria unindo Yesu koya topo kama taŋgurí

51 Asa yate-yate Anutuko Yesu re samboko owero naru tukuni tiníqo, Yesuko, Yerusalem owano, yero kondé iŋoro oró. 52 Oroyate uni kumi asá yiriní koretero o roŋgaruwowero toŋeŋgurí. Toŋero Samaria mira
9:52“Samaria mira” ŋuko Judia mira koya Galili mira koya keweroyarimo yora. Komo suki wini kato mira meyowo moŋgo mahero ŋuno kunditeyaŋgurí. Narune-narune Samaria koya Juda keweroyemo saŋgirí taŋgurí.
koro yendé kano oŋgurí.
53 Quko unipare ŋuno qundo qenero, Yesu Yerusalem ote, ye iŋoro eneya topo kama taŋgurí. 54 Ŋunde tiqo, iŋo-iŋo rewero uni
9:54“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
irisa Jems koya Jon, irisa ŋundo muríye ŋu qenero Yesu ŋande oseseyariyó, “Uni Parámi, ke metémbe iŋi nore irisa ŋando yaro kewá sambo koŋgo umburo unipare ŋu rambaruru yereweyape?” ŋunde yariyó.

55 Quko Yesuko rohoréŋoro irisa ŋu yiyo yero 56 yendé ŋu takaro meyowomo ŋuno toŋeŋgurí.

Yesu howewero khe ŋu

(Matyu 8:19-22)

57 Oyate uni kato Yesu ŋande miraró, “Ke dana uyareweya qunoko no ŋuya kohowe ŋuno uyarewano.”

58 Yiní mande topé ŋande yaró, “Á sawa ŋuko meréye noko quroko yote, nú ŋuya yaye moré. Quko Unindoro Naŋuní ŋuko
9:58“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
etewero mirayó moré kini.”

59 Ŋunde yero uni meyowo ka ŋande miraró, “Ke maheya no nohowe.”

Quko enendo ŋande yaró, “Uni Parámi, norotoka no toŋeya awane re tapuŋowekata.”

60 Yiní ŋande miraró, “Enina, uni khumowí ŋundoko topoye khumoteŋgo ŋu se tapu yiri. Quko keko uyareya Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
9:60“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro yesowo qembe.”

61 Uni meyowo kato Yesu ŋande miraró, “Uni Parámi, noko ke kohowewero iŋoteno, quko koretero norotoka no uyareya suwisawine, ime yuri, ye yimirowekata.”

62 Quko eneko ŋande miraró, “Ke kho roŋgaruwowero iŋote, quko o soso komo quro huwóŋgemo toŋetete tiníqo, ke Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo ke kho tewero mepémo kini.”

Copyright information for `NCA