Mark 15

Pailatko Yesu rondaŋaró

(Matyu 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

Ita saraŋoníqo, o qa-qa unindoro tapá unindoya Juda koro uni kembé-kembémboya hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindoya ronda-ronda uni soso koya kopaŋgurí.
15:1Uni soso ŋundo Juda koro huru-huru parámi ka, owíSanedrin, taŋgurí. Enendo Juda unipare ronda yereyaŋgurí.
Koporo mande ka yero Yesu kusiyoro re uyaro Pailat
15:1“Pailat” ŋukoRom uni ka. Rom koro wiri yerete uni parámi ŋundo Pailat owé parámi inoní enendo Judia mira sopoyaró.
ŋuro kandímo rotaŋgurí.

Re uyari Pailatko ŋande oseseyaró, “Kepe Juda uniparetoro wiri yerete uni ŋumbe, ma kini?”

Yiní mande topé ŋande yaró, “Keŋombo ŋunde naŋge yete,” yaró.

Yiníqo, o qa-qa unindoro tapá uni ŋundo Yesu ŋuro mande piyimi qambu Pailat miraŋgurí. Ŋunde miroyi pitu ko oseseyaró, “Do mande topé ka yewero? Mande piyimi qambu yeyoteŋgo,” yaró.

Quko mande topé ka kama yaró. Ŋunde ŋuro Pailat iŋondata parámi taró.

Kumima naru kanata-kanata Taka yereró quro o ne-ne naruyómo
15:6“Taka yereró quro o ne-ne” ŋuko naru parámi ka. Komo suki Anutuko Israel unipareIsip noŋgo yoriní areŋgurí. Ŋu naruko ŋunosambo simó saŋgirí kato Isip koro simó urumuni korete qu soso yuri khumaŋgurí. Quko Israel unipareto Anutu koro mandí howerosipsip simó yutoro sitú makoyemo sonowoyi sambo simómbo eneŋo simóye taka yiriní kama khumaŋgurí. Ŋunde ŋuroko kumima naru rokóŋoro sipsip simó yutoro o ne-ne teyaŋgurí.
ŋuno, murí ka howeyara. Murí ŋuko ŋandiro, unipare qambu ŋundo uni kanata ka kusi-kusi yano yaró ŋu owí nekoyiqo, Pailatko uni ŋu rotoní eneno uyaró.
Juda uni ka, owí muko Barapas, ŋuya topé-topémboya kusi-kusi yano yaŋgurí. Uni ŋundo Rom koro wiri yerete unindoro mande qu wendaqero, kuma tero, unipare kumi yuroyi khumaŋgurí.

Asa unipare qambu ŋundo Barapas rotowero quro oseseyowero areŋgurí. Ari Pailatko ŋande osese yereró, “Metémbe Juda uniparetoro wiri yerete uni ŋa re rotowanope ma kini?” yaró. 10 Pailatko ŋande iŋomukaró, ko o qa-qa unindoro tapá uni ŋundo Yesu koya newonde tutu tero re towo kusiyoro maheŋgurí. Ŋunde ŋuroko unipare ŋundiro osese yereró. 11 Ŋunde quko uni tapá ŋundo unipare mande yimiroyi unipareto Pailat ŋande miraŋgurí, “Barapas naŋge re roto,” yaŋgurí.

12 Pitu ko ŋande osese yereró, “Juda uniparetoro wiri yerete uni ŋu, no date te inowe?”

13 Yiní mande kondé yaŋgurí, “Re tipiririko
15:13“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.
uroyi!”

14 Ŋande osese yereró, “Do piyimi ka tiní ŋuro?”

Yiní mande kondé parámi yaŋgurí, “Re tipiririko uroyi!”

15 Ŋunde ŋuroko Pailatko unipare qambu ŋu meté yerewero Barapas rotoní eneno uyaró, ko Yesu riní kuma unindo uŋguru-gurumoro tipiririko urowero re uyareŋgurí.

Kuma unindo huwó mande yero Yesu towaŋgurí

(Matyu 27:27-31; Jon 19:2-3)

16 Asa kuma uni ŋundo Yesu rero Rom koro uni kembémboro yano oro topo-topoye soso neko yereŋgurí. 17 Ŋundo mahero wiri yerete unindoro tuwi mandumi huririyó
15:17“tuwi mandumi huririyó” ŋuko wiri yerete unindoro kowe punu-punu ka ŋunde qembe.
re kowí punuworo utó kami moré ka re wakaro wiri yerete unindoro takapu ŋunde qembe kembémo raŋgurí.
18 Ŋunde tero ŋande yaŋgurí, “Juda uniparetoro wiri yerete uni ŋu, ke mahete ŋu,” yaŋgurí. 19 Ŋunde yero satémbo kembémo utoro tuteworo potoruku kota-kota re inaŋgurí. 20 Ŋunde tero huwó mande yi kini tiní tuwi mandumi ŋu re rotoro eneŋo kowe punu-punuyó re inaŋgurí. Ŋunde tero rero tipiririko urowero re uyareŋgurí.

Yesu re tipiririko uraŋgurí

(Matyu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

21 Asa kuma unindo Yesu re uyaroqo, uni ka ŋuya towaŋgurí. Uni ŋu Sairin yendé moŋgo, owí muko Saimon, eneko Aleksanda, Rupus koro awayari. Enendo siku noŋgo mahero yendémo owero taró. Asa uni ŋu toworo tipiriri re inoyi korowaró.
15:21“tipiriri” ŋunde quko tatá suruŋo nokono raŋoro piŋo papare ka koreko kusiyoro uni ŋuno porowoyaŋgurí. Naru rokóŋoro uni tipiririko ŋuno khumoweya ŋuko papareyó re koroworo khumowero quro mirayómo ŋuno uyareŋgurí. Ŋunde quko Yesuko kowe surumí parámi tero korowowero mepémo kini.
22 Uyareyate mira ka, owí muko Golgota, ŋuno oŋgurí. (Owé ŋu “Golgota” murí muko “Kembémboro Wimbí ŋuro mira ŋu.”) 23 Ŋuno sono kondé ne kape tiní, yero re inaŋgurí. Quko kama naró. 24 Re mahero kowe punu-punu wendaŋero tipiririko utoro kowe punu-punuyó rewero kundo ka taŋgurí.

25 Ita saraŋoní 9 kilok ŋuno tipiririko uraŋgurí. 26 Ko tipiriri sombémo ŋuno o piyimi taró muro mande ka ŋande nakayáŋaŋgurí, “Juda Uniparetoro Wiri Yerete Uni ŋa.” 27 Uni irisa ŋuya yorero ka kandí kondésinawore tipiriri kano porowaŋgurí, ko ka kandí tesinawore tipiriri kano porowaŋgurí. Uni ŋundo Rom koro mandeye wendaqero kuma teyari. 28 (-)
15:28Komo suki Makiko mande soso ŋa nakayáŋaró, ko imemoŋgo uni meyowo peka mande kaŋuya ŋano sowe taró. Mande ŋuko ŋandiro:28“Ŋunde tero Anutu koro mande qu ka hamó taró. Mande ŋuko ŋandiro: ‘Ŋundo uni piyimi ka naŋge rokóŋaŋgurí.’”
29 Asa unipare uyaro yesaráŋoro kembaye ituqero ŋande yaŋgurí, “Keto, Ya Surumí
15:29“Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.
rambaruruworo kosa naru kapusa quno ŋuno keta rewano, yaró!
30 Asa keŋombo naŋge rambaruru ŋa takaya tipiriri roto umbu,” yaŋgurí.

31 Ŋundiro naŋge o qa-qa unindoro tapá unindoya hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindoya huwó mande yero epe mito-mito taŋgurí, “Uni ŋundo uni kumi rambaruru koŋgo yorewero taró. Quko rambaruru ŋa takawero mepémo kini. 32 Kristo ŋundo, Israel uniparetoro wiri yerete uni ŋundo, tipiriri roto umbuníqo, nore qenero iŋondutuwowato.” Ŋunde yi uni irisa kawore-kawore poro yereŋgurí ŋundo mande piyimi ye mirariyó.

Yesu khumaró

(Matyu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

33 Asa kosa keweroko mira soso huriri teyate suwoya 3 kilok ŋunde taró. 34 3 kilok ŋundiro Yesu kondé ŋande kiwaró, “Eloi, Eloi, lama sapaktani?” yaró.
15:34Hariri Yambo 22:1 weyo qembe.
(Mande ŋuro murí muko, “Anutune, Anutune, do karo norotote?”)

35 Uni kumi kutaqe kaŋaŋgurí ŋundo mande ŋu iŋoro ŋande yaŋgurí, “Iŋoyi, enendo Elaija nekote.”

36 Ŋunde yi uni kato kheŋgeŋoro o piwo qembe ka rero wain oŋgomi quroko riní maŋgoriní satémbo kusiyoro hokoro Yesu maŋgómo re inoro ŋande yaró, “Elaijako
15:36“Elaija” ŋuko Anutu koroye-ye uni komo qu ka, komo suki kama khumoní Anutuko kina riní samboko oró (2 Wiri yerete Uni 2:11 weyo qembe).
mahe tipiriri koŋgo re rotoníka qeneto,” yaró.

37 Quko Yesuko ki parámi tero yuqayó rotoro khumaró.

38 Khumoníqo, Ya Surumímo tuwi parámi ka ŋuno pikaŋgurí mu kore koŋgo kosaŋe kusuŋono umburó. 39 Asa kuma unindoro sopo-sopo kato tipiriri taŋgímo kaŋero Yesu khumaró ŋuro murí qenero ŋande yaró, “Hamó horé, ŋuko Anutu koro naŋuní,” yaró.

40 Asa pare kumi kapiyamo kaŋero qeneŋgurí. Keweroyemo ŋuno kumi muko ŋandiro: Maria, Maktala yendé moŋgo quya Maria kako, Jems, Joses koro náyari, koya Salome. 41 Komo pare soso ŋundo Galili mirako Yesu howero samakaŋoyaŋgurí. Asa pare kumi qambu Yesu koya Yerusalem oŋgurí mu ŋuno kaŋero Yesu qeneŋgurí.

Yesu re tapuŋaró

(Matyu 27:57-61; Luk 23:50-55; Jon 19:38-42)

42 Yesu khumaró naru ŋuko Sapat koro roŋgaruwowero naru.
15:42Juda unindo naruye muko ŋandiro: kosa pusuŋiníqota naru keta qu tunoqaró. Asa suwo tiní yate-yate ita saraŋoní yate-yate suwo pitu ko taró, ŋuko naru kanata ka. Asa koretero “roŋgaruwowero naru” ŋu tunoqiní, yateSapat naru taró.
Ŋunde ŋuroko kosa pusuŋewero tiníqo,
43 uni pará-parámboro huru-huru koro uni ka Arimatea yendé moŋgo, owí Josep, ŋu maheró. Enepa naŋge Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
15:43“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro sopoyara. Asa sasaro kama tero Pailat Yesu koro ukúŋo rewero kirayaró.
44 Ŋunde yiní Pailatko Yesu khumaró ŋuro iŋondata parámi tero kuma unindoro sopo-sopo ŋu nekoro, komo khumape ma kini, ye oseseyaró. 45 Oseseyoní, “Khuma,” yiníqo, Josepko ukúŋo meté rewero ŋunde yaró. 46 Asa ko Josepko uyare tipiriri koŋgo ukú re rotoro tuwi kekere sara-sara qundo pokamoro uni tapu wondo yayó
15:46“uni tapu” ŋuko wondo yayó naŋge. Juda unindo uni khumaró ŋu rero wondo yayó huwósina rotoyaŋgo.
quroko rero wondo parámi ka rero mako tuŋaró.
47 Ko Maria Maktala noŋgo quya Maria, Joses koro nimí ŋuyako dano tapuŋaró ŋu qeneriyó.

Copyright information for `NCA