Mark 3

Sapat naruko ŋuno Yesuko uni ka kandí piyimi mu riní meté taró

(Matyu 12:9-14; Luk 6:6-11)

Asa Sapat naru kano,
3:1“Sapat naru” ŋuko sonda naru weŋa ŋu. Ŋu naruko ŋuno Juda uniparetohuru-huru yayemo huruworo Anutu koro mandí weyoyi iŋoro hariri teyaŋgurí. Ŋu naruko ŋuno kho ka tewero mepémo kini (Toŋeŋgurí 20:8-11 weyo qembe).
Yesuko Juda koro huru-huru yano oró. Oní uni ka kandí piyimi mu ŋuno yoraró.
Yoní Farisi unindo
3:2“Farisi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Enendo Anutu korohutuŋo mande ŋuro okeyá ta howero uniparetoro toŋeyemo owéye parámi taŋgurí.
Yesuko uni ŋu roŋgaruwoní sopo qeneŋgurí. Ŋunde roŋgaruworo Sapat naru ŋuro hutuŋo mande wendaqiníqo, mande kho Yesu inowato, ye iŋaŋgurí.
Asa Yesuko uni kandí piyimi ŋu ŋande miraró, “Otoqo, keweroko ŋano kaŋe,” yaró.

Ŋunde yero Farisi uni ŋande osese yereró, “Sapat naru ŋa do otete ka hutuŋo mande wendaqeweya? O meté tewatope ma o piyimi te inowato, asa uni ka roŋgaruwowatope ma urato khumoweya?” Ŋunde yiní mondó ta kunditaŋgurí.

Ŋunde ti toŋete yiyoro saŋgirí taró. Farisi uni ŋundo newondeye kondé kusiyaŋgurí. Ŋunde ŋuro Yesuko newonde surumí parámi tero uni kandí piyimi ŋu ŋande miraró, “Kandeke raŋo.” Yiní kandí raŋoní meté taró. Ŋunde tiní Farisi unindo ya rotoro Herot koro topé-topémboya
3:6“Herot,” owí kako “Antipas,” ŋundo Galili mira sopo yereró.
epe mito-mito tero Yesu urowero kheyó seqaŋgurí.

Yesuko se khumo uni qambu yoriní meté taŋgurí

(Luk 6:17-19)

Asa Yesu koya iŋo-iŋo rewero uniyómboya
3:7“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
Galili Sono Towoko ŋuno uŋgurí. Uyi unipare qambu parámi Galili noŋgo, Judia noŋgo ŋundo howaŋgurí.
Ŋuya unipare Yerusalem yendé moŋgo, Itumea mira koŋgo, mira Jotan Sono karóŋo andusinaŋgo, yendé irisa Tair koya Saiton
3:8“Tair koya Saiton” ŋukokape unindoro yendéye, Juda koro miraye sumeyoro windi tapémo ŋuno yorariyó.
noŋgo ŋu, soso Yesuko kho taró ŋuro piŋa mandeyó iŋoro Yesu qenewero uyareŋgurí.
Uyari Yesuko se khumo uni qambu ŋuno roŋgaru yiriní meté tiqo, se khumo uni qambu Yesu pekáŋowero epe pito-pito taŋgurí. Ŋunde ŋuroko Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó ŋande yimiraró, “Waŋgo tomó ta ka roŋgaruwoyika kondé pito nerewaŋgo tiníqo, waŋgowore toŋewano, peka,” yaró.

11 Kowe yuqa pusúmbo
3:11“yuqa pusú” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
Yesu qeneroqo nokono umburo ŋande nekoyaŋgurí, “Keko Anutu koro Naŋuní,” yaŋgurí.
12 Quko ŋande yiyo yaró, “Nenemboro ma yewero,” yaró.

Yesuko asá yerewí uni 12 rokó yereró

(Matyu 10:1-4; Luk 6:12-16)

13 Asa Yesuko mira purímo oro iŋo-iŋo rewero uni
3:13“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
kumi neko yiriní ŋuya oŋgurí.
14 Oro iŋo-iŋo rewero uniyó khe saŋiyoro irisa rokó yerero owé ka “asá yerewí uni” re yunaró. Ŋunde rokó yiriní eneya taŋgímo yowaŋgo, ye iŋaró, ko miti yesowowero, Anutu wimbímo yuqa piyimi yohowewero quro asá yereró. 16 Asa uni khe saŋiyoro irisa rokó yereró ŋuro owéye muko ŋandiro: Saimon (asa Yesuko owé kaŋuya Pita yaró). 17 Kowe Sepeti naŋuní irisa ŋu Jems, Jon (asa Yesuko owéyari kaŋuya Boanerikes yaró. Owé ŋu murí muko ŋandiro: Kusiroko Ŋuri Tete ŋundiro.) 18 Kowe Andru, Filip, Bartolomeyu, Matyu, Tomas, Jems Alipeus naŋuní, Tatius, Saimon, ŋuko Selot koro wini ka,
3:18“Selot koro wini” ŋuko saŋgirí uni. EnendoRom unindoya kuma teyaŋgurí, dokoro Rom koro wiri yerete uni parámimbo ene sopo yerewero quro piyimiŋaŋgurí.
19 Jutas Isikariot. Uni weŋa ŋundo imemoŋgo Yesu re uni piyimi kandeyemo rotoweya.

Yuqa piyimi kato Yesu wimbu inotepe ma kini?

(Matyu 12:24-32; Luk 11:14-23; 12:10)

20 Asa Yesuko ya kano oró. Oní unipare qambu kopoyi Yesu koya iŋo-iŋo rewero uniyómboya
3:20“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
o newero mepémo kini taŋgurí.
21 Ŋu naruko ŋuno unipareto ŋande yaŋgurí, “Yesuko kape-kape hamó teyote, peka.” Ŋunde yi eneŋo suwisawiyómbo iŋoro o soso taró ŋuro iŋoro, sopoya towato, yero iŋoro uyareŋgurí.

22 Kowe hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindo
3:22“hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni” ŋundo Anutu koro mande ŋu unipare rondaqe yunoyaŋgurí.
Yerusalem roto uro ŋande yaŋgurí, “Belisipuluko
3:22“Belisipulu” ŋuko Monimbu naŋge, owí kako “Satan”.
Yesu sopoyote,” yero “Yuqa piyimimboro
3:22“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
uni kembéyemboro wimbímo yuqa piyimi uni quroko yote ŋu yohowiní toŋeyoteŋgo,” ŋunde yaŋgurí.

23 Asa Yesuko unipare kopo yerero tapara mande
3:23“tapara mande” ŋuko sowo mande naŋge. Yesuko sowo mande ŋunde qu yero oka witú yereró.
rondaqe yunoro ŋande yaró, “Monimbuko eneŋo topé-topé yohowewero rukusuwote.
24 Wiri yerete unindoro mira qu kato usoworo uni soso wini irisa tero kuma tewaŋgo tiníqo, mira ŋuko piyo teweya. 25 Ko sowe-sowe ka epe uto-uto teyoteŋgo tiníqo, sowe-sowe ŋu usoworo piyo teweya. 26 Ko Monimbu koya topé-topémboya epe uto-uto teyoteŋgo tiníqo, Monimbu ŋu kini teweya. 27 Uni kato uni kondémboro situwiyó siyowero yayómo kinaŋge kama oweya. Kini. Koretero uni ŋuko uni kondé ŋu khe kandí kusiyoro imemoŋgo situwiyó soso siyoweya. 28 Nondo hamó yimiroteno. Unipareto quhurí parámi teyoteŋgo, ko Anutu yesaráŋoyoteŋgo. Anutuko quhurí ŋu soso meté se rotoweya. 29 Quko unipare kato Anutu koro Yuqa Surumí ŋu yesaráŋoyiqo, Anutuko quhurí ŋu kama re rotoweya. Suki-suki quhurí ŋu korowoyoweya.” 30 Ŋunde yaró, dokoro uni kumimbo yeyaŋgurí, “Yuqa pusúmbo Yesu sopoyote,” yaŋgurí.

Yesu koro nimí-topé horé ŋu dani?

(Matyu 12:46-50; Luk 8:19-21)

31 Asa Yesu koro nimímboya kone-topémboya yano mahero mirako kaŋero mande ri Yesuko oró. 32 Oní unipare qambu Yesu wuririyoro kunditaŋgurí ŋundo ŋande miraŋgurí, “Qeno, náŋge, kone-topoke, kaŋero ke kiyowero yeteŋgo amu,” yaŋgurí.

33 Quko mande topé ŋande yaró, “Dani náme, one-topone ka?” yaró.

34 Yero unipare wuririyoro kunditaŋgurí mu yiyoro ŋande yimiraró, “Qeni, ŋano unipare yoteŋgo ŋando ta neneŋo náme, one-topone. 35 Dokoro unipareto Anutu koro iŋo-iŋoyó howeyoteŋgo ŋuko neneŋo náme, one-topone horé.”

Copyright information for `NCA