Mark 9

Ŋunde yero ŋande yimiraró, “Mande hamó yeteno. Uni kumi ŋano kaŋeteŋgo qundo kama khumoyuri Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
9:1“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋundo wimbu parámi tero maheweya ŋu qenewaŋgo.”

Yesu kowí rohoréŋo enesó taró

(Matyu 17:1-13; Luk 9:28-36)

Tukú, naru kande saŋiyoro kanata ŋunde rotoro Yesuko Pita, Jems, Jon yorero enemata mira purímo oŋgurí. toŋeyemo ŋuno Yesu kiraró enesó horé taró. Tero tuwiyó tindeŋiwí tero sara-sara meté horé tunoqaró. Nokono ŋano uni kato tuwi riní sara ŋunde qu tunoqewero mepémo kini. Asa Elaija koya Moses koya
9:4Komo suki “Mosesko” Israel unipare yoreroIsip mira rotoro eneŋo mirayemo ŋuno uyareŋgurí. Ŋu naruko ŋuno Anutuko Moseshutuŋo mande inoní unipare yunaró. Imemoŋgo ta “Elaijako” Anutu koroye-ye uni parámi taró. Komoko uni irisa ŋundo Yesu kama tunoqeyoní khumariyó.
ŋuno tunoqiri yiyoyi Yesu koya mande taŋgurí.

Ŋunde ti Pitako Yesu ŋande miraró, “Rapi,
9:5“Rapi” ŋuro murí muko ŋandiro, “Rondaqe-rondaqe Uni.”
noya topo-toponemboya ŋano yoteto, ŋuko meté. Asa ko yamaru kapusa rewato: ka keŋo qu, ka Moses koro, ka Elaija koro.”
Ŋunde yaró, quko mandí murí ŋuro kama iŋoní tondaŋaró. Dokoro sasaro parámi taŋgurí.

Asa koporéko uni pará-pará ŋu poka yiriní koporé quro koŋgo mande ka ŋande yaró, “Ŋuko neneŋo naŋone, eneŋo surumí iŋoyoteno. Maŋgó howeyuri qembe.”

Ŋunde yiníqo, waka ta toŋetero uni pará-pará irisa ŋu kama yiyaŋgurí. Yesu naŋge ŋuno qeneŋgurí.

Asa mira purí rotoro umbuyate Yesuko kondé ŋande yimiraró, “O qeneteŋgo ŋuro unipare ma yimirowero. Imemoŋgo Unindoro Naŋuní
9:9“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
uni tapu koŋgo otoqoníqota meté yimiroyi qembe,” yaró.
10 Imemoŋgo yate mandí kama wendaqaŋgurí. Quko epe mito-mito taŋgurí, “Ŋu ‘uni tapu koŋgo otoqoweya,’ ŋu do ka?”

11 Asa umbuyate ŋande oseseyaŋgurí, “Do murí karo hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindo
9:11“hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni” ŋundo Anutu koro mande ŋu unipare rondaqe yunoyaŋgurí.
ŋande yeyoteŋgo, ‘Koretero, Elaija ŋuko korete maheweya?’”

12 Yi ŋande yimiraró, “Hamó, koretero Elaija mahero o soso piyo taró mu roŋgaruwote.
9:12Malakai 4:5-6 weyo qembe.
Quko ye date iŋoteŋgo, do murí karo Anutu koro mande ŋande yete, ko Unindoro Naŋuní o quhurí parámi riní unipare huwóŋowaŋgo?
9:12Aisaia 53:3 weyo qembe.
13 Ŋunde quko ŋande yimiroteno, komo Elaija pitu ko maheró. Mahiní unindo eneŋo iŋo-iŋoye howero murí piyimi te inaŋgurí. O tunoqaró ŋuro uni kato Anutu koro sokome quno ŋuno nakayáŋaró.”
9:13Yesuko Jon, sono re-re uni ŋuro yaró. Jonko Yesu koro kheyó roŋgaruwoní uroyi khumaró.


Yesuko yuqa piyimi simó quroko qu howiní toŋeró

(Matyu 17:14-21; Luk 9:37-43)

14 Asa mira purí rotoro umbuyiqo, amuno ŋuno unipare qambu iŋo-iŋo rewero uni kumi
9:14“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
wuriri yereŋgurí. Kowe hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindoya
9:14“hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni” ŋundo Anutu koro mande ŋu unipare rondaqe yunoyaŋgurí.
iŋo-iŋo rewero uniyómboya kiro mande yaŋgurí.
15 Asa unipare qambu ŋundo Yesu qeni newondeye yukuwoní kheŋgeŋoro, “Umbute ŋu,” yeyaŋgurí.

16 Ŋunde yi Yesuko hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni ŋande osese yereró, “Do murí karo iŋo-iŋo rewero uninemboya mande parámi yeteŋgo?” yaró.

17 Yiní uni kato unipare qambu keweroye moŋgo mande topé ŋande yaró, “Rondaqe-rondaqe uni, nondo naŋone re mahero ke seqa kereteno. Yuqa piyimi ka
9:17“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
naŋone quroko yoní mande yewero mepémo kini.
18 Naru rokóŋoro yuqa piyimi ŋundo naŋone kondé re uroní khe kandí yukuwoní siŋiworere ka umbuyote, mití kindotoyote, khe kandí soso tinditeyote. Nondo iŋo-iŋo rewero unike kira yerero, yuqa ŋu howi toŋeweya, yanowó. Quko enendo mepémo kini.”

19 Ŋunde yiní mande topé ŋande yaró, “Ye unipare itaka nokono yoteŋgo qundo iŋondutu
9:19“iŋondutu” ŋuko ŋandiro, asa unipareto ŋande kondé ye iŋoyoteŋgo, ko Anutuko meté sopo yereweya.
kama reyoteŋgo! Naru date yeya yowano? Naru date quhuríye korowoyowano? Simó ŋu re nono mahi.”

20 Ŋunde yiní re mahiqo, yuqa piyimi ŋundo Yesu qenero waka ta simó uroní khe kandí yukuwoní nokono umburo keré-keré tero siŋiworere ka umburó.

21 Ŋunde tiní Yesuko iwí ŋande oseseyaró, “Naru datiro ŋunde teyote?”

Yiní ŋande yaró, “Simó tomó ta quno teyate.
22 Naru kumimo yuqa piyimi ŋundo rambaruruwowero quro re nombono raŋoyara ko sonono ŋuya raŋoyara. Quko ke wimbuke moré tiníqo, sikínani te nunoya nore samaka nere.”

23 Ŋunde yiní ŋande yaró, “Wimbune ŋuro yete. Asa uni kato iŋondutu kondé tiníqo, o meté soso tunoqeweya.”

24 Asa simó ŋuro iwímbo kondé ŋande yaró, “Iŋondutu hamó teteno! Quko iŋondutune kondé kini, ime. Enina, samaka nere.”

25 Ŋunde yiní Yesuko unipare qambu kheŋgeŋo maheŋgurí ŋuro yiyo iŋoro yuqa pusú ŋu ŋande qene yaró, “Ke maŋgó piyimi kusumbí piyimi quro yuqa, ke ŋande kimiroteno, simó ŋa roto toŋeya naru kano ŋu quroko ŋuno ma uwero.”

26 Ŋunde yiníqo, simó ŋu kondé kiwero khe kandí yukuwoní yuqa piyimi ŋu roto toŋeró. Toŋiní umburo khumo inaró. Khumo inoní unipare qenero, “Khumote,” yaŋgurí. 27 Quko Yesuko kandí toworo hokoní otoqo kaŋaró.

28 Tukú enemata yano oro iŋo-iŋo rewero uniyómbo Yesu ŋande oseseyaŋgurí, “Date koro norendo yuqa piyimi ŋu howewero mepémo kini?”

29 Yiqo, ŋande yaró, “Yendo hariripo naŋge yuqa ŋunde qu howewaŋgo,” yaró.

Yesuko ene khumoro otoqoweya ŋuro pitu ko yaró

(Matyu 17:22-23; Luk 9:43-45)

30 Asa Yesuko ŋu noŋgo uro unipareto niyowaŋgo yero enemata Galili Sono Towo tapémo uyareŋgurí. 31 Dokoro mande ka iŋo-iŋo rewero uniyó rondaqe yunoro ŋande yeyaró, “Kumimbo Unindoro Naŋuní
9:31“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
re saŋgirí uni kandeyemo rotowe teteŋgo. Enendo uroyi khumoweya, quko naru kapusa kini tiníqo, otoqoweya.”
32 Ŋunde yiníqo, mande ŋuro murí kama iŋoyi tondaŋaró. Ko murí ŋuro oseseyowero quro soraŋgurí.

Uni parámi tewero quro murí ŋuro yaró

(Matyu 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Uyareyate iŋo-iŋo rewero unindo dani keweroyemo kato imemoŋgo topé-topé taka yereweya ŋuro mandeto epe uto-uto taŋgurí. Asa Kaperneam yendémo ya kano oro Yesuko ŋande osese yereró, “Do murí karo kheko ŋuno mande kondé yero epe mito-mito taŋgo?” yaró. Quko mande topé kama yaŋgurí.

35 Asa ko kunditero iŋo-iŋo rewero uni khe saŋiyoro irisa ŋu neko yerero ŋande yimiraró, “Uni kato owé parámi rewero quro iŋote tiníqo, koretero uni soso koro sunará simó teweya.”

36 Ŋunde yeroqo simó ta ka rero keweroyemo rero towo pisiyoro ŋande yimiraró, 37 “Uni kato neneŋo iŋoro simó ta ka ŋande quya topo teweya ŋuko noya topo teweya. Uni noya topo teweya ŋuko Awanembo asá nereró ŋuya topo teweya. Dokoro Anutuko no asá nereró.”

Uni ŋambe uni saŋgirí kape ma toponani ka?

(Luk 9:49-50)

38 Asa Jonko ŋande yaró, “Rondaqe-rondaqe uni, norendo uni ka owéŋgemo yuqa piyimi
9:38“yuqa piyimi” ŋukosambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.
yohowiní toŋeŋgurí ŋu qenetowó. Uni ŋu noreŋo sowe-sowe qu kini. Ŋuroko yuqa piyimi ma yohowewero, yero soréŋatowó.”

39 Ŋunde yiníqo, Yesuko ŋande yaró, “Ma soréŋowero. Uni kato no owénemo o wimbí moré
9:39“o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya.
ŋundiro teroqo waka ta owéne kama re umbuweya.
40 Dokoro uni noreya saŋgirí kama te nunoteŋgo ŋuko noreŋo toponani. 41 Uni kato kiyoro, keko Kristo
9:41“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋuro uni ka, yero iŋoro sono kiŋo kunoweya quko, imemoŋgo Anutuko puriŋo ka uni ŋu inoweya. Ŋu hamó.

Uni ka otete piyimimo ma wosowero

(Matyu 18:6-9; Luk 17:1-2)

42 “Uni kato tomó ta qu ka no iŋondutu nereyote qu
9:42“iŋondutu” ŋuko ŋandiro, asa unipareto ŋande kondé ye iŋoyoteŋgo, ko Anutuko meté sopo yereweya.
wosoní o piyimi teweya tiníqo, unindo simó wosote ŋu topé piyimi horé reweya. Meté koretero unindo wondo parámi ka eneŋo puŋímo kusiyoro re windi quroko raŋi khumoroqota o kama teweya.
43 Ko kandekepo kowosoní o piyimi teroqo kandeke toŋo raŋo qembe. Ke soŋga ta ŋundiro piyo tero samboko oweya, ŋuko meté. Koweke soso meté yotoro kandeke irisa-irisa yote quko kewá piyimimo
9:43“kewá piyimi” ŋukonaru weŋako ŋuno quhurí unipareto topé piyimi rero kewáko ŋuno naru suki-suki yoqaweya.
ŋuno raŋoní uweya, ŋuko piyimi horé.
44 (-)
9:44Komo suki Makiko mande soso ŋa nakayáŋaró, ko imemoŋgo uni meyowo peka mande kaŋuya ŋano sowe taró. Mande ŋuko ŋandiro:44“Ŋuno punipo uni koweye naru suki-suki neyoteŋgo. Ko kewá ŋuno naru suki-suki qaro kama winzumoweya.”
45 Ko kheŋgepo kowosoní o piyimi teroqo kheŋge toŋo raŋo qembe. Ke soŋga ta ŋundiro piyo tero samboko oweya, ŋuko meté. Koweke soso meté yotoro kheŋge irisa-irisa yote quko kewá piyimimo ŋuno raŋoní uweya, ŋuko piyimi horé. 46 (-)
9:46Komo suki Makiko mande soso ŋa nakayáŋaró, ko imemoŋgo uni meyowo peka mande kaŋuya ŋano sowe taró. Mande ŋuko ŋandiro:46“Ŋuno punipo uni koweye naru suki-suki neyoteŋgo. Ko kewá ŋuno naru suki-suki qaro kama winzumoweya.”
47 Ko toŋeŋgepo kowosoní o piyimi teroqo toŋeŋge tumo raŋo qembe. Ke soŋga ta ŋundiro piyo tero Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo oweya, ŋuko meté. Koweke soso meté yotoro toŋeŋge irisa-irisa yote quko kewá piyimimo ŋuno raŋoní uweya, ŋuko piyimi horé. 48 Ŋuno

“‘naru suki-suki punipo unindoro koweye neyoteŋgo.
Ko kewá ŋuno naru suki-suki qaro kama khumoyote.’ *
49 Pare kato nembo re o newero qu saŋano reyote. Ŋundiro naŋge Anutuko kewá re unipare soso saŋayemo reweya.

50 “Nembo ŋuko o meté mu. Quko nembo ŋuro nuŋgurí ŋu kini tiníqo, khoyó kini teweya. Ye soso nembo ŋundiro naŋge ti qembe. Newonde ime epe ino-ino ti qembe.”

Copyright information for `NCA