Matthew 19

Pare rotowero murí ŋuro yaró

(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

Yesuko mande ŋu soso yiní kini tiní Galili rotoro Jotan Sono andusina Judia mirako uyaró. Ko unipare qambu howi ŋusina ŋuno se khumo uni yoriní meté taŋgurí.

Asa Farisi uni
19:3“Farisi uni” ŋundo, nore Anutu korohutuŋo mande ŋuro okeyá ta howeyoteto, ye iŋaŋgurí.
kumimbo Yesuko mahero towoŋowero ŋande oseseyaŋgurí, “Ko uni kato murí kate-kate soso koro parí howeweya tiníqo, hutuŋo mande wendaqeweyape ma kini?”

Yi mande topé ŋande yaró, “Yeko Anutu koro mande qu sokomeko yote ŋu kama weyoyoteŋgo, peka? Komo suki Anutuko o soso towaró quno enendo ‘urumuni kaya, pare kaya yondowaró.’ Yondoworo ŋande yaró, ‘Ŋunde ŋuroko uni iwí-nimí yorotoro parímboya womowari, ko irisa ŋundo kowe kanata tewari.’ Asa Anutuko mande ŋunde yiní kowe irisa kama yorari. Kini. Irisa ŋu kowe kanata tariyó. Ŋunde ŋuroko Anutuko o irisa siyoro kopo yiriníqo, ye ŋu ma usowowero.”

Yiní ŋande yaŋgurí, “Asa ko date koro Mosesko hutuŋo mande ka yiní unindo sokome ka epe re-re toŋowero qu nakayáŋoro pare inoro howi toŋeweya?”

Yi ŋande yimiraró, “Yendo newondeye kusiyoyoteŋgo, ŋunde ŋuroko Mosesko yiyo rotoní pare yohowewaŋgo. Quko komo ŋu murí ŋu kama yora. Nondo ŋande yimiroteno, ko uni kato parí se simbururu kama teyoní howero pare meyowo rete ŋuko se simbururu tete.”

10 Ŋunde yiní iŋo-iŋo rewero uniyómbo
19:10“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
Yesu ŋande miraŋgurí, “Ko uni kato murí ŋunde ŋu howero parímboya yowari, asa meté uni ŋundo kama kame teweya, kina yoweya.”

11 Ŋunde yi ŋande yimiraró, “Uni soso mande ŋu rewero mepémo kini. Anutuko wimbu kondé uni kumi naŋge yunaró. 12 Iŋoyi. Uni kate-kate qundo pare kaya yowero mepémo kini.
19:12Uni ŋunde qundo koweye piyo taró, ŋunde ŋuroko pare kaya yowero mepémo kini.
Kumimboko námbo pisi yereró quno ŋuno koweye piyo taró. Ko kumimboko unindo yondoŋoyi koweye piyo taró. Ko kumimboko sambo simburímbo unipareyó wiri yereyote naruyó ŋuro iŋoro koweye rukikiŋoro pare kama rewaŋgo. Asa dani kato mande ŋa iŋoweroqo, meté iŋoyi.”

Simó ta-ta meté Yesuko uyarewaŋgo

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Ŋu naruko ŋuno unipareto simó ta-ta yorero, Yesuko kandí rero kembayemo rero hariri yiriní, yero iŋoro yore maheŋgurí. Quko iŋo-iŋo rewero uniyómbo
19:13“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
unipare ŋu yiyo yaŋgurí.
14 Ko Yesuko ŋande yaró, “Ye simó ta-ta tomó ta-ta ŋu yorotika nono mahi, ma soré yerewero. Dokoro sambo simburímbo unipareyó wiri yereyote naruyó
19:14“sambo simburímbo unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuko simó ŋunde quro na.”
15 Ko kandí kembayemo riní kini tiní yoroto toŋeró.

Onoŋo uni kato yoto-yoto suki-suki rewero ŋuro Yesu oseseyaró

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Asa uni kato Yesuko mahero ŋande miraró, “Rondaqe-rondaqe, no do murí meté ka tero yoto-yoto suki-suki ŋu rewano?”

17 Yiní ŋande miraró, “Ke do karo no murí meté ŋuro osese nerete? Uni kanata naŋgeko meté. Ko ke yoto-yoto suki-suki ŋuno oweya, ye iŋoroqo, asa Anutu koro mande kondé ŋu meté ta howe qembe.”

18 Yiní ŋande oseseyaró, “Keto hutuŋo mande date quro yete?”

Ko Yesuko yaró, “Uni ma yuri khumowero, se simbururu ma tewero, momo ma tewero, mande khono ŋuno kota mande ma yewero,
19 awa-náŋge ará te yuno qembe. Ko keŋomboro iŋoyote ŋunde naŋge topokeporo ŋunde naŋge iŋo qembe.”

20 Ko uni keta ŋundo Yesu ŋande miraró, “Nondo hutuŋo mande ŋu soso howeyano. Do o meyowo ka tewano?”

21 Ko Yesuko ŋande miraró, “Ko ke uni meté horé teweroqo, asa keŋo situwi soso soweyoya mone ŋu rondaŋe uni oye moré kini ŋu yuno. Ke ŋunde teroqo, o meté samboko reweya. Asa ŋunde teya ke mahe nohowe.”

22 Uni keta ŋundo mande ŋu iŋoro newonde quhurí tiní roto toŋeró, dokoro, ene onoŋoyó qambu taró.

23 Ko Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó ŋande yimiraró, “Nondo ye hamó yimiroteno, onoŋo unipare kato sambo simburímbo unipareyó wiri yereyote naruyómo
19:23“sambo simburímbo unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuno owero ŋuko taŋo kini, quhurí.
24 Ko ŋande ye yimirowe, kamelko tuwi tiŋiyowero tisi wituyó qurowore uwero rukusuwoweya.
19:24“kamel” ŋuko númbowe parámi ka, ko tuwi tiŋiyowero tisi wituyó ŋuko tomó horé.
Ko ŋunde naŋge onoŋo uni ŋundo Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo ŋuno owero hamó rukusuwowaŋgo.”

25 Iŋo-iŋo rewero unindo mande ŋu iŋoro kondé yukuworo ŋande yaŋgurí, “Asa ko danimboko rambaruru takawaŋgo?”

26 Yesuko kondé yiyoro ŋande yaró, “Unindoko tewero mepémo kini. Quko Anutuko o soso meté teweya.”

27 Asa Pitako mande topé ŋande yaró, “Qeno, norendo onani soso rotoro ke kohowatowó. Ŋunde ŋuro nore do ka rewato?”

28 Ko Yesuko ŋande yimiraró, “Nondo ye hamó yimiroteno, o soso keta tunoqeweya quno ŋuno Unindoro Naŋuní
19:28“Unindoro Naŋuní” ŋuko Yesu naŋge.
ŋundo owé parámi rero eneŋo yakutíŋo meté horé quno ŋuno kunditeweya. Ŋu naruko ŋunoqota ye dani kato no nohoweyoteŋgo, ye ŋuya wiri yerete unindoro yakutíye 12 ŋuno kunditero Israel koro wini 12 ŋu ronda yerewaŋgo.
29 Ko dani kato no owéne iŋoro yayó, kumuní, kuwí, iwí, nimí, simó, khoyó ŋu rotoweya, eneko 100 kaŋuya rewaŋgo, ko yoto-yoto suki-suki ŋu rewaŋgo. 30 Quko uni qambu itaka korete yoteŋgo, ŋuko tukú tewaŋgo. Ko uni qambu itaka weŋa yoteŋgo, ŋuko koretewaŋgo.

Copyright information for `NCA