Romans 9

Anutuko eneŋo iŋo-iŋo howero unipare rokó yereyote

No Kristo
9:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro uni ka, no mande hamó yeteno, kota kini. Ko otete sopowero quro iŋo-iŋone muko Yuqa Surumímboro wimbí rero mandene riní kondérete.
Ko mandene ŋuko ŋandiro, naru rokóŋo newonde surumí parámi teyoteno, dokoro sitú toponemboro kondé iŋoyoteno. Ŋande ye iŋoteno, enina, ene samaka yerewero quro meté Kristoko huwó niriní eneŋo roto kapiyamo yowano. Hamó, sitú topone ŋuko Israel koro wini qu, ko Anutuko aratu te yunaró. Enendo Anutu koro sine parámi qeneŋgurí, ko Anutuko eneya mande kondé kusiyaró,
9:4“mande kondé” ŋuko komo suki AnutukoAbraham,Aisak,Yakop koya taró. Mande ŋuko ŋandiro, eneŋo sowe qu parámi tunoqeweya, ko Israel mirako ŋuno naru suki-suki kunditeyowaŋgo. Mande kondé ŋuwore Abraham koya suwisawiyómboya Anutu koro unipare tunoqaŋgurí.
ko eneŋo hutuŋo mande
9:4“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
qu yunaró. Enendo Anutu potoruku te inoyoteŋgo, ko Anutuko o meté te yunoweya ŋuro mande kusiyaró.
Eneŋo usisambapukoye owéye parámi moré, ko Kristo ŋuko ene sitú topé. Naru suki-suki Anutu, o soso koro simburí ŋu, suki-suki owí parámi reweya. Ŋu hamó.

Ŋu date, Anutu koro mandí ŋuko eŋgé moré kini, peka? Kini, dokoro Israel
9:6“Israel” ŋukoAbraham koro usí, owí kako “Yakop”, Juda uniparetoro pukoye.
koro sowe qu soso ŋuko Israel koro wini hamó kini.
Ko Abraham koro sowe qu soso ŋuko eneŋo usi-sí hamó kini. Kini, sokomeko ŋande yete, “Aisak ŋu noŋgo naŋge soweke tunoqewaŋgo.”
9:7Murí Tero 21:12
Mande ŋuro murí muko ŋandiro: asa simó soso Abraham koro kowí saŋaní moŋgo tunoqaŋgurí ŋuko Anutu koro simó kini. Kini, eneŋo sowe hamó qu mande kusiyaró ŋu noŋgo tunoqeteŋgo. Dokoro mande kusiyaró ŋuko ŋandiro, “Imemoŋgo ŋano mahewano quno ŋuno Sara simó moré teweya.”
9:9Murí Tero 18:10, 14


10 Ŋunde naŋge kini. Asa Repekako naru kanata quno usinani Aisak koya yorariyó. 11 Ŋunde yotoro qahu tero penzakara ŋu kama pisi yereyoní otete metémbe ma piyimimbe kama teyori Anutuko kanata ka naŋge rokóŋaró. Ŋuro tero eneŋo iŋo-iŋoyó kondé yoweya. Enendo uni kho teyara ŋuro kama iŋoro eneŋombo rokóŋoro pare ŋande miraró, “Korete qundo tukú quro kusuŋoyómo yoweya.” 13 Ŋundiro naŋge sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró,

“Yakop ŋuro metéŋoyano,
Iso ŋuro piyimiŋoyano.” *
14 Asa ko do ka yewato? Anutuko otete roneneŋowí kama howeyote, peka? Kini horé! 15 Qeni, enendo Moses ŋande mirote,

“Neneŋombo danimboro sikíye te yunowano,
neneŋombo danimboro newonde surumí yunowano.” *
16 Asa ko dani ka sikíye reyoteŋgo ŋuko unindoro nuŋguríye kama howeyote, ko unindoro khoye kama howeyote. Kini, Anutu eneŋombo sikíye te yunote. 17 Qeni, sokomeko ŋuno Anutuko Pero
9:17“Pero” ŋukoIsip koro wiri yerete uni ŋu.
ŋande mirote, “Murí ŋaro naŋge ke korewe tunoqaró, asa ke saŋaŋgemo neneŋo wimbune rewe tunomo tunoqeweya. Ŋuro tero unipare soso nokono yoteŋgo qundo owéne iŋowaŋgo.”
9:17Toŋeŋgurí 9:16
18 Asa ko eneŋombo dani ka sikíye te yunote, ko eneŋombo dani karo newondeye kusiyote.

19 Asa ko ye kanata kato ŋande osese nereweya, peka, “Do karo Anutuko quhurínanimboro mande kho nore nunoyote? Danimbo iŋo-iŋoyó meté wisumuŋoweya?” 20 Ŋunde yeweya, quko ke dani? Date koro mande topé ŋunde qu yeweya? Anutuko ke kondowaró, asa ko date ŋande oseseyoweya, “Do karo ŋandiro nondowaró?” 21 Qeni, towo-towo uni ka eneŋombo noko se koporo noko kumbe ka meté qu ka towoyotepe, ma noko kumbe ka soro-soro moré towoweya, hamómbe?

22 Ye date iŋoteŋgo? Anutuko unipare kumi hamó piyimiŋo yunoyote, ko rambaruru yerewero, ye iŋote, peka. Quko newonde saŋgiríŋo witú yerewero ko wimbí tunomo tunoqewero quro topé waka ta unipare ŋunde qu kama yunoroqota mondó ta kunditeyote. 23 Ŋuro tero eneŋo murí meté horé mu witú yerewero quro unipare kumi sikíye te yunaró. Dokoro komo quno enendo unipare ŋu yorewe owéye parámi rewaŋgo ye iŋoro roŋgaru yereró.

24 Ŋu unipare ŋuko Anutuko ŋunde neko yereró ŋuko nore naŋge, asa kumi Juda koro unipare, kumi uni wini meyowo moŋgo unipare. 25 Ŋundiro naŋge Hoseako sokome nakayáŋaró ŋuno Anutuko ŋande yete,

“Nondo unipare komo neneŋo kini qu,
‘Neneŋo uniparene,’ yero neko yerewano,
ko unipare komo surumí kama iŋo yunaró qu,
‘Neneŋo topo-topone,’ yero neko yerewano.*
26 Ko

“dano ŋande yero yimiraró, ‘Yeko neneŋo uniparene kini,’
asa ŋu mirako ŋuno ŋande neko yereweya,
‘Yeko Anutu yoto-yotoyó moré ŋuro simó.’” *
27 Aisaiako Israel ŋuro ŋande yesowote,

“Hamó, Israel ŋuko qambu teteŋgo, windi tapémboro sotama ŋunde qembe
quko soŋga ta yorotaró ŋu naŋge rambaruru takawaŋgo.
28 Dokoro Uni Parámimbo noko ŋano mandí riní waka ta hamó temukoní
unipare ŋu usowoní soŋga ta naŋge yowaŋgo.” *
29 Komo Aisaiako ŋuro ŋande yaró,

“Uni Parámi Wimbí Moré ŋundo
sowenanimboro soŋga ta yorotoní kama yoteŋgo tiníqo
asa norendo Sotom qembe tunoqatowó, peka,
ko Gomora* ŋunde qembe tunoqatowó, peka.” *

Israel unindo kama iŋondutuwoyaŋgurí

30 Ŋunde ŋuroko date yewato? Ŋandiro naŋge, unipare uni wini meyowo
9:30“uni wini meyowo” ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge.
qu roneneŋowí tewero
9:30“roneneŋowí tete” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo.
kama seqaŋgurí, quko Anutuko, roneneŋowí mu, ye neko yereró. Iyo, enendo iŋondutuwoyi, roneneŋowí mu, ye neko yereró.
31 Quko Israel koro wini ŋundo roneneŋowí mu tewero quro hutuŋo mande
9:31“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
iŋo howeyaŋgurí. Ko ŋu muríwore roneneŋowí mu kama tunoqaŋgurí.
32 Ŋu do murí karo? Asa iŋondutuyewore roneneŋowí mu tewero ŋuro ye kama iŋaŋgurí. Kini, roneneŋowí mu tewero quro hutuŋo mande koro kho qu naŋge taŋgurí. Ŋundiro naŋge wondo ka pikopako te yunowero quno pikopako taŋgurí. 33 Sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró,

“Qeni, nondo Saion* ŋuno wondoko kheye saŋgawoní piyo tewero qu re rototeno,
ko mipu ŋundo kheye kusiyoní umbu raŋowero qu re rototeno.
Copyright information for `NCA