1 Corinthians 1

Q'aa-q'aasea ne kerekes koe (1—4)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, tciièa ra Jeso Krestem dim x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
bar gha ii ka Nqarim ma tc'ẽea khama, a ra a gatá ka qõesem Sosetenesem cgoa hãa.

Tsam koncẽes tcgãya sa Korinta koe hànas kerekes Nqarim di sa góá máá. Jeso Krestem domka tu Nqarim di tu khóè tu kúrúèa, a tu a Nqarim ka tciièa Gam khama tu gha ma tcom-tcomsa ii ka. Gatu hẽé naka wèé ne khóè ne wèé qgáì za hàna ne hẽéthẽé tsam ko góá máá, ncẽe X'aigam Jeso Krestem dim cg'õè ba ko tcii ne - gane hẽé naka gatá hẽéthẽé dim X'aiga ba, a tsam a ko máá:

Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Qãè-tcaoa-mááku sa

Wèé x'aè kar ko tirim Nqari ba gatu ka qãè-tcaoa máá, cgóm̀kuan ẽem Jeso Krestem koe máà tua hãa domka. Gam koe tu wèé zi gúù zi koe qguùkaguèa khama - wèé kg'uian koe hẽé naka wèé q'ãan di tc'ẽean koe hẽéthẽé e - tchõàs Krestem di sa ncẽeska gatu koe nxàea tseegukaguèa khama. Gaa domka tu cúís abas Nqarim koe guuas ga sa tcào tama; ẽe tu hãa a ko gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba qãà ka, hààm gha x'áíse ka. Kúrú tu um gha tu chõò-q'oos koe ga igaba qari, a gha nxãasega táá chìbi-chibiè gatá dim X'aigam Jeso Krestem dim cáḿ ka. Nqari ba tcom-tcomsa Me e, ncẽe tcii tua ba, hàà tu gha Cóásem Jeso Krestem gatá dim X'aigam cgoa xg'ae a cúís gúù sa kúrú ka.

Q'aa-q'aasea ne kerekes koe

10 Tíí qõe ga tuè, gatá dim X'aigam Jeso Krestem di cg'õèan cgoar ko dtcàrà tu u, a ko máá: gatu wèé tu méé tu dtcòm̀ku naka i nxãasega xg'aekua tu koe q'aa-q'aasean kaà, naka tu gha qãèse xg'ae naka cúíta ma tc'ẽe, naka cúíta ma tc'ẽe-tc'ẽese. 11 Tíí qõe ga tuè, c'ẽe ne Keloas x'áé-q'oo di nea q'ãa-q'ãa tea, xg'aekua tu koe i mẽékuan hàna hãa sa. 12 Méér ko sa ncẽe si i: Gatu ka c'ẽe ne ko máá: “Tíí ra Paulom di ra a,” témé, ne ko c'ẽe ne máá: “Tíí ra Apolosem di ra a,” témé, ne ko c'ẽe ne máá: “Tíí ra Peterem
1:12 Peterem -Gerika sa ko máá: “Kefasem di” témé.
di ra a,” témé, ne qanega c'ẽe ne máá: “Tíí ra Krestem di ra a,” témé.
13 Kreste ba q'aa-q'aaèa ii? Paulo baa kò ii ncẽe gatu domka kò xgàuèa ba? Kana tua Paulom cg'õè koe tcguù-tcguuèa ii?

14 Nqari bar ko qãè-tcaoa máá, gatu ka cúím ga bar tcguù-tcguu ta ga hãa khama, Kerisepoa tsara Gaio tsara oose. 15 Nxãasega i gha cúí khóè ga táá hãa, tíí cg'õè koe tu tcguù-tcguuèa ta gha méé e ka. 16 Ra gataga Stefanasem dis x'áé-q'oos di ne tcguù-tcguua, a gaas x'áé-q'oos ka oose ra c'ẽe khóè ga tc'ẽe-tc'ẽese tama, tcguù-tcguua ra hãa a. 17 Kreste ba hààr gha tcguù-tcguu ka tsééa óá te ta ga hãa, igabam qãè tchõà ner gha hàà xgaa-xgaa ka tsééa óá tea, khóèm di tc'ẽegan di kg'uian ka tamase, táás gha nxãasega Krestem dis xgàu sa káà hùise bóòè ka.

Kreste ba Nqarim di qarian hẽé naka q'ãan di tc'ẽean hẽéthẽé Me e

18 Gane ẽe aagusea hãa ne koe i xgàus di tchõàn cg'ãa-cg'ana a khama, igaba i gatá ncẽe ko kgoaraè ta koe Nqarim di qari i. 19 Ncẽeta i ma góásea:

“Eẽ tc'ẽega ne di tc'ẽea ner gha cg'õo,
a gha ẽe q'ana ne di q'ãan xguì,”
ta i mééèa khama.

20 Tc'ẽegam khóè ba ndaà? Góá-kg'ao ba ndaà? Kg'ui q'ãa-kg'aom ncẽem nqõóm di ba ndaà? A Nqari ba gáé q'ãan di tc'ẽean ncẽem nqõóm di cg'ãa-cg'anasekagu tama? 21 Nqari ba kò Gam di q'ãan di tc'ẽean ka khóè ne kúrú, ne gane di tc'ẽegan ka táá bóòa q'ãa Me. Me kò Nqari ba qãè-tcaokaguè, cg'ãa-cg'ana xgaa-xgaan ncẽe xae ko tséékagu koe guu a ẽe ko dtcòm̀ ne kgoaran ka. 22 Juta nea koare-aresa zi x'áí zine gha x'áíè sa qaa, ne ko Gerika ne tc'ẽean negha máàè sa qaa khama. 23 Igabaga ta ko gatá Krestem ncẽe xgàuèa hãam ka xgaa-xgaa. I ko ncẽe tchõàn Juta ne to̱magu tcgáí, a tãá zi qhàò zi di ne koe cg'ãa-cg'ana di i, 24 igaba ẽeNqarim ka tciièa hãa ne, Juta ne hẽé naka Gerika ne hẽéthẽé koem Kreste ba Nqarim dim qari Me e, a ba a gataga Nqarim dim tc'ẽem q'ãan di Me e. 25 Eẽ ko cg'ãa-cg'anase bóòès Nqarim di sa cgáé si i, khóèan dis ẽe ko cgáése bóòès ka, i Nqarim di kg'amkan khóèan di qarian tàà hãa.

26 Tíí qõe ga tuè, tc'ẽe-tc'ẽese tu nta tu kò ii saẽem kò Nqari ba tcii tu u ka. Nqõóm di ne cgoa tu kò ko nxárá xg'aeè ne tu kò káí-kg'aise tc'ẽega tama, a cgáé tama, a kò x'aian q'oo koe ábàè tama. 27 Igabagam Nqari ba cg'ãa-cg'ana zi gúù zi nqõómkg'ai di zi nxárá tcg'òóa hãa, nxãasegam gha ẽe tc'ẽega ne sau-cgaekagu ka. A ba a kg'amka zi gúù zi nqõómkg'ai di zi nxárá tcg'òóa, nxãasegam gha ẽe qari ne sau-cgaekagu ka. 28 Nqari ba nxárá tcg'òóa nqãaka hànas téé-q'oos di zi gúù zi nqõómkg'ai di zi, ncẽe ntcoeèa hãa zi hẽé naka cgáé tama zi hẽéthẽé e, nxãasegam gha ẽe cgáé ii zi kaàkagu ka, 29 nxãasega i gha táá cúí khóè ga Nqarim cookg'ai koe dqo̱m̀se ka. 30 Nqari ba xg'ae-xg'ae tua Jeso Krestem koe khama, a Kreste ba kúrúa, Me hàà gatá koe q'ãan dim tc'ẽe ba ii, ta ko Gam domka tchàno ta iise bóòè, a ko Gam ka q'ano-q'ano tcáóè, a ta a Gam ka x'ámá tcg'òóèa. 31 Gaa domkaga i ncẽeta ma góásea hãa a ko máá: “Eẽc'ẽem khóè ba dqo̱m̀ kg'oana ba méém X'aiga ba dqo̱m̀,” téméè.

Copyright information for `NHR