1 Corinthians 10

Iseraele koe kúrúsea zi gúù zi di dqàèkua ne

Tíí qõe ga tuè, tc'ẽe-tc'ẽese tu gha sar ko tc'ẽe, gatá ka tsgõose ga ne wèé ne kò túú-c'õòs dòm̀ q'oo koe hãa, a kò wèéa ne ga tshàa-dxoo ba tchoaba sa. A ne a kò wèéa ne ga túú-c'õòs koe hẽé naka tshàa-dxoom koe hẽéthẽé Moshem koe hãase tcguù-tcguuè. A ne a kò wèéa ne ga cúís tc'õos tc'ẽem di sa tc'õó. A ne a kò wèéa ne ga cúís gúùs kg'áà di sa kg'áà tc'ẽem di sa, ẽe ko xùri nem nxõ̱ám tc'ẽem dim koe ne kò kg'áà khama; me kò ẽem nxõ̱á ba Kreste Me e. Igabam kò Nqari ba káí-kg'áía ne táá qãè-tcaoa máá, i kò tc'áróa ne tchàa-xgóós koe dxàùa q'aaè.

Zi kò ncẽe zi gúù zi gatá koe x'áí zi iise kúrúse, nxãasega ta gha cg'ãè zi gúù zi táá tcáóa ta koe tcãà ka, ẽe ne ko gane hẽé khama. Táá kúrúa mááseèa hãa nqárìan dqo̱m̀ guu, ncẽe gane ka c'ẽe ne kò hẽé khama. Ncẽe i ma góásea a ko máá: “Khóè nea kò ntcõó, a tc'õó a kg'áà a ne a ko tẽe a ntcãà,” témé khama. Táá méé ta cg'áràn kúrú guu, ncẽe gane ka c'ẽe ne kò hẽé khama, i ko cúím cáḿ ka 23,000 khama noo khóèan x'óó. Táá méé ta Kreste ba kúrúa bóò guu, ncẽe gane ka c'ẽe ne kò hẽé khama, a ko cg'aoan ka cg'õoè. 10 Táá méé ta kg'ui-kg'uise guu, ncẽe gane ka c'ẽe ne kò hẽé khama, a ne a kò cg'õokom moengelem ka cg'õoè.

11 Ncẽe zi gúù zi kò gane koe kúrúse,gatá koe zi gha x'áí zi ii ka, a ko q'ãa-q'ãa ta a zi gha ka góá tòóè, gatá ncẽe chõò dim x'aèm ka hàà cgaeèa ta ka. 12 Khama ncẽè qarika tsi tẽe, ta tsi kò tc'ẽea, ne méé tsi q'õése naka táá cg'áé! 13 Wèé kúrúa bóòkuan ẽe gatu koe ko kúrúse nea khóèan koe ko kúrúsean ga a. Igabam Nqari ba tcom-tcomsa Me e, a ba a cuiskaga guu naka tu tàà tu u kos ka kúrúa bóòè tite, igabam gha ẽe ko hàà cgae tu us kúrúa bóòkus koe dàò ba máà tu u, tu gha ma nxãa si sa, nxãasega tu gha qáò-tcaoa máá si ka.

Kúrúa mááseèa hãa nqárìan dis kõ̱è sa hẽé naka X'aigam Nqarim dis tc'õo sa hẽéthẽé e

14 Ncàm̀-ncamsa tu tiri tuè, gaa domka méé tu kúrúa mááseèa hãa nqárìan bèe. 15 Tc'ẽega tu khóè tu iiser ko kg'ui cgoa tu u, ke tu bóòa tcg'òóa mááse dùú sar ko kg'ui sa. 16 Kubis ncẽe ts'eekg'aian di còrèan ko gaas koe nxàeè sa, ncẽe ta ko Nqari ba gaas koe qãè-tcaoa máá sa, nxãa sa gáé Krestem di c'áòan cgoa xg'ae-xg'ae ta a tama? I péréan ncẽe ta ko khõá Krestem dim tc'áróm koe xg'ae-xg'ae ta a tama? 17 Cúím péré ba hàna, domka ta gatá ncẽe káí ta cúím tc'áró me e, wèéa ta ga ko cúím péré ba tc'õó khama.

18 Iseraele di ne khóè ne ka tc'ẽe-tc'ẽese: gane ẽe ko altaram koe dàòa-mááku sa tc'õó ne, nxãa nea gáé Nqarim di tsééan altaram koe ko kúrúè koe xg'aea hãa tama? 19 Kana ra ko dùú sa nxàe? Kúrúa mááseèa nqárìan dis dàòa-mááku sa gúù cgáé si i saà, kana kúrúa mááseèa hãa nqárì nea gúù cgáé e saà? 20 Eẽ-ẽe, nxãas tama si i. Méér kos gúù sa ncẽe si i: kúrúa mááseèa hãa nqárìan di zi dàòa-mááku zi ko dxãwa tc'ẽean kúrúa mááè khama zi Nqari ba kúrúa mááè tama, ra tc'ẽe tama dxãwa tc'ẽean cgoa tu gha xg'ae sa. 21 Cuiskaga tu X'aigam dis kubis koe ko kg'áà, naka tua dxãwa tc'ẽean dis kubis koe ga thẽé kg'áà hãa tite. Cuiskaga tu X'aigam dim tafolem koe ko tc'õó naka tua gataga dxãwa tc'ẽean dim tafolem koe ga thẽé tc'õóa hãa tite. 22 Kana ta X'aiga ba taukagu kg'oana? Kana ta tc'ẽea máá, Gam ka ta qari ta a, ta tc'ẽea?

Dtcòm̀-kg'ao ne di kgoarasease hãa ne

23 C'ẽe khóèa ne ga máá: “Wèés gúùs kúrú ta kgoara mááèa,” témé, igabar ko tíí máá: “Wèés gúù sa hùian úúa hãa tama,” témé.I ga c'ẽe khóèan máá: “Wèés gúùs kúrú ta kgoara mááèa,” témé,ra ko tíí máá: “Igabas wèés gúù sa tshàoa ghùi tsi tama,” témé. 24 Táá méém c'ẽem khóè ba gam ko tc'ẽes gúù sa qaa guu, igaba méém c'ẽe ne ko tc'ẽe zi gúù zi qaa.

25 Wèés gúùs kg'òóan ko x'ámáguè qgáì koe ko x'ámáguè sa tu ga tc'õó, káíse tc'ẽe-tc'ẽese naka tẽè tamase. 26 Nqõó ba hẽé naka wèés gúùs ẽe gaam koe hàna sa hẽéthẽéa Nqarim di i khama.

27 C'ẽem khóèm dtcòm̀-kg'ao tamam kò tc'õoan nqa̱i koe tcii tu u, tu kò síí kg'oana ne méé tu síí naka wèés gúùs cookg'aia tu koe ko tòóè sa tc'õó, káíse tc'ẽe-tc'ẽese naka tẽè tamase. 28 Igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò bìrí tu u a ko máá: “Ncẽe sa dàòa-máákus koe guua,” témé ne táá tc'õó si guu, gaam khóèm ẽeta ma bìrí tua hãa ba hẽé naka káíse tc'ẽe-tc'ẽesean hẽéthẽé domka. 29 Káíse tc'ẽe-tc'ẽesea ne, tar kò ko méé ner gatu dian nxàe tama, a ko c'ẽem dian nxàe. Nta i gha ma c'ẽem khóèm di káíse tc'ẽe-tc'ẽesean tiri kgoarasean koe xgáè-kg'am te? 30 Ncẽè qãè-tcaoaser kòo tc'õó ne ra ko dùús domka cg'ãèse kg'ui cgoaèa máá? Nqari bar ko qãè-tcaoa máá ka.

31 Igaba nxãaska, tc'õó tu ga ko kana tu ga ko kg'áà kana dùú wèé ẽe tu ga ko kúrú igabaga, wèéan ẽe ga Nqarim di dqo̱m̀an di iise kúrú. 32 Khóèangaan di dtcòm̀an koe qóḿan qgóókagu tama tu khóè tu méé tu ii, Juta nea ga igaba, kana Gerika nea ga igaba, kana Nqarim dis kereke saa ga igaba. 33 Ncẽer ko tíí ma wèé zi dàò zi ka ma wèé ne khóè ne qãè-tcaokagu khama ma. Tiri qãèa ner qaa tama igabar ko káí ne di qãèan qaa khama, nxãasega ne gha kgoaraè ka.

Copyright information for `NHR