1 Corinthians 11

Serè te tu, ncẽer ko ma Kreste ba ma serè khama ma.

Kerekes di kg'õèan hẽé naka Nqari ba qám̀sea máán hẽéthẽé e (11—14)

Còrèan di qgáìan koe qãèse qgóósea ne

Eẽr kò máà tu u xgaa-xgaan tu ko xùri, a tu a ko wèés gúùs koe tc'ẽe-tc'ẽese te khamar ko dqo̱m̀ tu u. Igabar ko tc'ẽe, bóòa tu gha q'ãa sa, wèém khóèm dim tcúú ba Kreste Me e, me khóès dim tcúú ba gas dim khóè me e, Me Krestem dim tcúú ba Nqari Me e sa. Khama khóèm ẽe cábá hãase ko còrè ba kana ko porofita ba ko gam dim tcúú ba sau-cgaekagu. Si ko wèés khóès ẽe cábá tamase ko còrè kana ko porofita sa, gas dim tcúú ba sau-cgaekagu; tcúúa sas dqòma hãa khamaga i ii khama. Khóès ko cábá tama ne méés gataga c'õòa sa thẽé dqòm. Igaba ncẽè khóès ga dqòma tcg'òós kò sau-saugas gúù sa ii, ne méés nxãaska cábá. Khóè ba méém táá cábás gúù si i, Nqarim dis ii sa hẽé naka x'áà ba hẽéthẽé me e ke, si khóè sa khóèm dis x'áà si i. Khóè ba khóès koe guu naka kúrúè tama, igabas khóè sa khóèm koe guu a kúrúèa hãa khama. Me kò gataga khóè ba khóès domka kúrúè tama, igabas kò khóè sa khóèm domka kúrúèa hãa. 10 Ncẽes gúùs domka hẽé naka moengele xu domka hẽéthẽé méés khóè sa cábá hãa naka khóèm di qarian koes hãa sa x'áí.
11:10méés khóè sa cábá hãa naka khóèm di qarian koes hãa sa x'áí -Gerika sa ko máá: “Khóè sa méés tcúúa sa koe qarian úúa hãa,” témé.
11 Igabas X'aigamNqarim koe khóè sa khóèm ka cúía hãa tama, nakam khóè ba khóès ka cúía hãa tama. 12 Ncẽes ma khóè sa khóèm koe guua hãa khamagam ma khóè ba khóès ka ábàèa khama; i wèé gúùan ga Nqarim koe guua.

13 Bóòa tcg'òóa mááse: khóès gha cábá tamase Nqari ba còrèa ne qãè e sa? 14 Gúù zi di ii-q'ooan koe ga i gáé guu naka x'áí tu u tama, khóèm kò qáò c'õòan úúa ne i sau-sauga a sa, 15 igaba ncẽè khóès kò qáò c'õòan úúa ne i gas di x'áà a? Qáò c'õòan nes máàèa, qàbi tcúú cgoa as gha ka khama. 16 Igaba ncẽè c'ẽe khóèan kò ncẽe sa ntcoe kg'oana ner ko máá: ‘Sita ẽeta ii kg'óòan úú tama, zi Nqarim di zi kereke zi igabaga ẽeta ii kg'óòan úú tama,’ témé.

X'aigam Nqarim dis tc'õo sa

(Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Lk 22:14-20)

17 Igabaga ncẽe ko xùri zi x'áè zi kar dqo̱m̀ tu u tama: xg'aea tu kò hãa ne tu ko kaisa cg'ãèan kúrú, qãèan ka khama. 18 Tc'ãà dis gúùs kar ko kóḿ, kerekes koe tu ko hààraa xg'aea hãa ne i q'aa-q'aasean gatu xg'aeku koe hàna hãa sa, ra tc'ẽea máá c'ẽe koe i tseegu u, ta tc'ẽea. 19 Q'aa-q'aasean méé i gatu xg'aeku koe hãa, naka ne gha nxãasega ẽe tchàno ii ne bóòa q'ãaè. 20 Eẽ tu kò hààraa xg'aea hãa ne i nxãan Nqarim dis tc'õos dqòa dis tama si i. 21 Tc'õó tu kò ne tu qãàku tama khama, me ko wèém khóè ba gam ka tc'õóa mááse, me c'ẽe ba xàbà, me c'ẽe ba nqàre. 22 X'áéan tu gáé úú tama, kg'áà tu ga, a tc'õó di i? Kana tua ko Nqarim dis kereke sa ntcoe, a ẽe káà gúù ne sau-cgaekagu? Dùú sa ra gha gatu ka méé? Dqo̱m̀ tu u méér? Igabar ncẽes gúùs koe guu a cuiskaga gatà hẽéa tite.

23 X'aigamNqarim kar máàèa hãa ncẽer ko gataga thẽé máà tu u sa khama: X'aigam Jeso ba kò ẽem gha hàà khóèan tshàu q'oo koe tcãàèm ntcùúm ka péréan séè, 24 a ẽem ko Nqari ba qãè-tcaoa máá ka khõá q'aa si, a máá: “Ncẽea Tiri tc'áróan ga a, ncẽe gatu di i; ncẽeta méé tu hẽé, nxãasega tu gha tc'ẽe-tc'ẽese Te ka,” témé. 25 Gaam dàòm cúím kam kò tc'õóa xu ko xg'ara ka kubi sa séè, a máá: “Ncẽes kubi sa ka̱bas qáé-xg'ae si i c'áòa Te koe; ncẽeta méé tu hẽé, wèé x'aèan ẽe tu ko kg'áà ka, nxãasega tu gha tc'ẽe-tc'ẽese Te ka,” témé. 26 Wèé x'aèan ẽe tu ko ncẽe péréan tc'õó, a ko ncẽes kubis koe kg'áà, ne tu ko Nqarim dis x'oo sa nxàea tseegukagu, Me nxãakg'aiga síí hàà khama.

27 Gaa domkam gha ẽe saucgaekaguko cauan cgoa ko péréan tc'õó a ko Nqarim dis kubis koe kg'áàm khóè ba chìbiga ii, a ba a gha ko X'aigamNqarim dim tc'áró ba hẽé naka c'áòa ba hẽéthẽé cg'uri-cg'uri. 28 Gaa domka méém khóè ba kg'aika tcáóa ba q'oo qãèse bóò naka baà nxãwa péréan tc'õó naka baà Nqarim dis kubis koe kg'áà. 29 Ncẽè c'ẽem khóèm kòo tc'õó a ko kg'áà, Nqarim dim tc'áró ba ko dùú sa méé sa bóòa q'ãa tamase, nem gha ko ẽem ko tc'õó a ko kg'áà ka gam dis xgàraku sa óága cgaese khama. 30 Gaa domkaga i gatu xg'aeku koe káí-kg'áía tu kg'amka a, a ko tsàà, i c'ẽe-kg'áía tu x'óóa. 31 Igaba ncẽè gatá ka ta kòo xgàrase ne ta Nqarim di xgàrakuan dòm̀ q'oo koe hãa tite. 32 Igaba ncẽè X'aigam kò ko xgàra ta a nem ko tchàno-tchano ta a, nxãasega ta gha táá nqõóm di ne cgoa cg'õoè ka.

33 Ke tu nxãaska tíí qõe ga tuè, ẽe tu kò hààraa xg'ae a ko tc'õó ne méé tu qãàku. 34 Ncẽè khóèm kò xàbà hãa ne méém x'áéa ba koe tc'õó, naka tu gha xg'aea tu kò hãa ne nxãasega táá xgàraè guu.

Hààr ko x'aè kar gha hàà c'ẽe zi gúù zi ka qãèse bìría tchàno-tchano tu u.

Copyright information for `NHR