1 Corinthians 12

Tcom-tcomsam Tc'ẽem di zi aba zi

Ncẽeska, tíí qõe ga tuè, tc'ẽe ra ko Tcom-tcomsam Tc'ẽem di zi aba zi ka tu gha q'ãa sa. Q'ana tu hãa, qanega tu xg'ao dtcòm̀-kg'ao tama ka tu xg'ao kúrúa mááseèa hãa nqárìan koe tceea úúèa sa, ncẽe kg'ui tama a. Gaa domkar ko tc'ẽe, ncẽes gúù sa méé tu q'ãa sa: Nqarim dim Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka gha kg'uikaguè a máá: “Jeso ba méém cgúíè” témém khóè ba káà me e, me gataga káà me e, Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka hàà cgaeè tamase gha máá: “Jeso ba X'aiga Me e” témé ba.

Tãáka zi aba zi hàna, igabagam cúím Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba hàna. Tãáka zi dàò-kg'áḿ zi Nqari ba tsééa máá di zia hàna, igabagam cúím Nqari ba hàna. Tãáka zi tséé-kg'áḿ zi Nqari ba tsééa máá di zia hàna, igabagam cúím Nqari ba hàna, ncẽe ko wèéa zi ga wèém khóèm koe kúrú zi tséé ba.

Wèém khóèm koe i ko Tcom-tcomsam Tc'ẽem di aban tãákase x'áíse, nxãasega ne gha wèé ne khóè ne tsééa xg'ae ka. Tcom-tcomsam Tc'ẽem kam ko c'ẽe ba tc'ẽean di kg'uian máàè, me c'ẽe ba Gaam Tcom-tcomsam Tc'ẽem kaga q'ãan di tc'ẽean di kg'uian máàè. Me c'ẽe ba Gaam cúím Tcom-tcomsam Tc'ẽem kaga dtcòm̀ sa máàè, me c'ẽe ba Gaam cúím Tcom-tcomsam Tc'ẽem kaga khóèan qãèkagu di zi aba zi máàè. 10 Me c'ẽe ba are-aresa zi gúù zi kúrú di qarian máàè, me c'ẽe ba porofitan dis aba sa máàè, me c'ẽe ba tãáka xu tc'ẽe xu bóòa q'aa-q'aa dis aba sa máàè, me c'ẽe ba tãáka xu ta̱m xu ka kg'uian dis aba sa máàè, me c'ẽe ba tãás kg'ui sa kg'uia ka̱bi dis aba sa máàè. 11 Cúí a Gaam cúím Tcom-tcomsam Tc'ẽem di tséé e ncẽe wèé e, Me ko wèém khóè ba q'aa-q'aa máá a, ẽem ko ma Gabá ma tc'ẽe khama.

Cúím tc'áróm káí xòèan úúa ba

12 Ncẽe tc'áróm ma cúí ii, igabam káí xòèan úúa, i gam di xòèan káí i igaba i ko cúím tc'áró ba kúrú, khamaga i Krestem ka ii. 13 Wèéa ta cúím Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka tcguù-tcguuèa hãa, cúím tc'áró ba ta gha kúrú ka khama, Juta ne hẽé, Gerika ne hẽé, qãà ne hẽé naka ẽe kgoarasea hãa ne ne hẽéthẽé e, me kò wèéa ta koe ga cúím Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba ntcã̱a tcãàèa hãa.

14 Tc'áró ba cúím xòèm tama me e, igaba káí zi xòè zi i khama. 15 Ncẽè nqàrèm kò xg'ao máá: “Tshàur tama ra a khamar tc'áróm dir xòèr tama ra a,” téméa, ne ba ga xg'ao gaas gúùs domka táá tc'áróm dim xòè ba ii? Cuiskaga a! 16 Ncẽè tceem kò xg'ao máá: “Tcgáír tama ra a khamar tc'áróm dir xòèr tama ra a,” téméa, ne ba ga xg'ao gaas gúùs domka táá tc'áróm dim xòè ba ii? Cuiskaga a! 17 Ncẽè wèém tc'áróm kò xg'ao tcgáí ba ii ne ba ga ko ntama ma kóḿ? Ncẽè wèém tc'áróm kò xg'ao tcee ba ii ne ba ga ko ntama ma hm̀m̀ xám̀? 18 Igabagam Nqari ba wèém tc'áróm di xòèan tchànose tòóa hãa, Gam ko ma tc'ẽe khama. 19 Ncẽè wèéan ga kò xg'ao cúím xòè ba ii ne ba ga kò tc'áró ba ndaa hàna? 20 Ncẽe i ma ii khama i káí xòèan hàna, igabam tc'áró ba cúí me e.

21 Tcgáí ba cuiskaga tshàu ba bìrí naka máá: “Tc'ẽe tsi tama raa,” téméa hãa tite, si tcúú sa cuiskaga nqàrèan bìrí naka máá: “Tc'ẽe tsao o tama raa,” téméa hãa tite. 22 Igaba, gaa xòèan tc'áróm di ncẽe kg'amka khama ii nea gaan kaisase ko qaasean ga a. 23 Ta ko gataga c'ẽe xòèan tc'áróm di ncẽe cg'árése ncàm̀mèa khama ii i, nxãan kaisa ncàm̀an cgoa qgóó. A ta a ko c'ẽe xòèan gatá di ncẽe chóm̀sea a, cgáése q'õé, 24 i gatá di xòèan ncẽe tchàa za hàna a, cgáé q'õékuan qaa tama. Igabam Nqari ba tc'áróm di zi xòè zi gatà ma xg'ae-xg'aea, a ncàm̀mè tama zi xòè zi kaisa ncàm̀an máàna hãa, 25 nxãasega i gha q'aa-q'aasean tc'áróm koe táá hãa ka, me gha wèém xòè ba cúíta noose c'ẽe ba qãèse qgóó ka. 26 Cúím xòèm kòo thõò ne i ko wèé xòèan ga thõò, cúím xòèm kòo dqo̱m̀mè ne, i ko wèé xòèan ga qãè-tcao cgoa me.

27 Tu gatu Krestem di tu tc'áró tu u, a wèéa tu ga Gam di tu xòè tu u. 28 Me Nqari ba kerekes koe khóè ne tãáka zi téé-q'oo zi koe tòóa: tc'ãà dis koe x'áè úú-kg'ao xu, cám̀ dis koe porofiti ne, nqoana dis koe xgaa-xgaa-kg'ao ne, naka are-aresa zi gúù zi di ne tséé-kg'ao ne hẽé, naka qãèkagu di qarian úúa ne khóè ne hẽé, naka khóèan ko hùi ne hẽé, naka khóèan tc'ãà-cookg'aia ne hẽé naka tãáka xu ta̱m xu cgoa ko kg'ui ne hẽéthẽé e. 29 Ka nea kháé wèéa ne ga x'áè úú-kg'ao nea? Kana nea wèéa ne ga porofiti nea? Kana nea wèéa ne ga xgaa-xgaa-kg'ao nea? Kana nea wèéa ne ga are-aresa zi gúù zi di ne tséé-kg'ao nea? 30 Kana nea ko wèéa ne ga aban khóèan qãèkagu di máàèa? Kana nea ko wèéa ne ga tãáka xu ta̱m xu cgoa kg'ui? Kana nea ko wèéa ne ga tãás kg'ui sa kg'uia ka̱bi? 31 Igabaga méé tu kaisase kaia zi aba zi qaa.

Ra gha ncẽeska kaisase qãèm dàò ba x'áí tu u.

Copyright information for `NHR