1 Corinthians 13

Ncàm̀ku sa

Ncẽè tãáka ta̱man khóè ne di cgoar kòo kg'ui

naka moengelean dian cgoa hẽéthẽé e,
igabar kò ncàm̀kuan úú tama
ner nxãaska kg'ama ko tcẽé-tcẽes qanos khama ii
kana xg'áḿa ko xg'aeè sara qano sara khama.
A ncẽè porofitan dis aba sar kò úúa,
a ra a wèé zi gúù zi chóm̀sea zi q'ana,
a ra a wèé tc'ẽean q'ãan di ga úúa,
a ra a wèé dtcòm̀an ga úúa ncẽe xàbìan ko nxònokagu u,
igabar kò ncàm̀kuan úú tama
ner gúù cgáér tama ra a.
A ncẽè ẽer q'õòa hãan wèé gar kò ko ẽe dxàua ne máà,
a ra a ko tc'áróa te tcg'òó, dàòè i gha ka,
igabar kò ncàm̀kuan úú tama
nes ẽe sa cúí gúù ga ka̱bi máá te tama.

Ncàm̀ku sa

qáò tcáó si i,
a sa a qãè tcáó si i,
ncàm̀ku sa tau di tama,
a sa a bóò-boose di tama,
a sa a koase di tama,
a sa a tshúù cau tama,
a sa a qaara mááse tama,
a sa a qháése xgóàkaguè tama,
a sa a cg'ãè gúùan kúrúèa hãa tcáóa sa koe tòó tama,
a sa a cg'ãè zi gúù zi ka qãè-tcaokaguè tama,
igabagas ko tseeguan di zi gúù zi ka qãè-tcaokaguè,
a sa a ko wèé gúùan koe qgóóse,
a sa a ko wèé gúùan koe dtcòm̀,
a sa a wèé gúùan koe nqòòan úúa,
a sa a ko wèé gúùan qáò-tcaoa máá.

Ncàm̀ku sa chõò tite,
si gha porofita sa kaà;
si gha tãá xu ta̱m xu cgoa kg'ui sa chõò;
i gha q'ãa di tc'ẽean kaà.
Gatá di q'ãa di tc'ẽea nea tc'ãò tama,
i gatá di porofitan ga tc'ãò tama khama.
10 Igaba ẽe tc'ãòan kò ko hàà,
ne i gha ẽe tc'ãò taman kaà.
11 Xg'aor cóá ii kar kòo cóá khama ma kg'ui,
a ra a kòo cóá khama ma tc'ẽe,
a ra a kòo cóá khama ma xo̱a,
a ẽer ko hàà kaiam khóè ba kúrú
kar kò cóán di zi dàò-kg'áḿ zi chõòkagu.
12 Ncẽeska ta ko bóò-kg'áís koe nxòmase bóò khama,
igaba ta gha hàà tchànose q'óáku cgoaMe a bóòMe.
Ncẽeskar cg'árés xòè-coa sa q'ana,
igabar gha ẽem x'aèm ka kaisase q'ãa,
ncẽer ma kaisase q'ãaèa khamaga ma.

13 Zi gha ncẽeska
dtcòm̀ sa hẽé,
nqòò sa hẽé,
naka ncàm̀ku sa hẽéthẽé zi hãa,
ncẽe zi nqoana zi,
si gaa zi ka kaia sa
ncàm̀ku si i.
Copyright information for `NHR