1 Corinthians 14

Porofitan hẽé naka ta̱m xu cgoa kg'uian hẽéthẽé e

Ncàm̀kuan koe tu tcãàn tcáó, naka Tcom-tcomsam Tc'ẽem di zi aba zi tcãàn tcáóa hãase qaa, igabaga méé tu kaisase qaas gúù sa porofita si i. Eẽ ko ta̱m xu cgoa kg'ui ba khóèan cgoa kg'ui tama a ko Nqarim cgoa kg'ui ke. Cúí khóè ga kóḿa q'ãa me tama, Tcom-tcomsam Tc'ẽem di qarian kam ko chóm̀sea zi gúù zi kg'ui khama. Igaba khóèm ẽe ko porofita ba ko khóèan cgoa kg'ui, tshàoam gha ghùi i, a ba a ghùi-ghui tcáó o, a qgài-qgai tcáó o ka. Gaam ẽe ko ta̱m xu cgoa kg'ui ba ko gaam cúí ba tshàoa ghùise, igaba ẽe ko porofita ba ko kereke sa tshàoa ghùi. Ncàm̀ar kò hãa, gatu wèéa tu ga ta̱m xu cgoa kg'ui sa, igabar ko kaisase tc'ẽe porofita méé tu sa. Gaam ẽe ko porofita ba ẽe ko ta̱m xu cgoa kg'uim ka cgáé me e ke, ncẽè kg'uia xu ko ka̱biè tama ne. Igabaga ncẽè ta̱m xu kòo kg'uia ka̱biè nes gha kereke sa tshàoa ghùiè.

Ncẽeska tíí qõe ga tuè, ncẽè gatu koer ko hàà a ko hàà ta̱m xu cgoa kg'ui ne ra gha ko dùús qãè sa kúrúa máá tu u, ncẽè méé xu ko sar ko x'áí tu u tama, kana q'ãan di tc'ẽean máà tu u tama ne, kana porofitan máà tu u tama ne, kana c'ẽe gúù ga xgaa-xgaa tu u tama ne? Cii cgoa di zi gúù zi kg'õèa hãa tama zi ka igaba, ncẽe fulutuan hẽé kana harepan hẽéthẽé khama ii zi, nta ba gha ma c'ẽem khóè ba q'ãa ndakam tcgáì ba ko ciiè sa, tcgáìan koe i kò q'aa-q'ooan hãa ne cúíga a? Gataga ncẽè torompitam ncõoan ka ko q'ãa-q'ãam kò qãèse ts'oo tama ne i gha dìín ncõoan kg'ónòsea máá? Gataga i gatu koe ii. Ncẽè kóḿa q'ãase tama kg'uian tu kòo gatu di ta̱man koe kg'ui ne, ba gha ntama c'ẽem khóè ba q'ãa dùú sa tu ko nxàe sa? Kg'ama tu gha ko tc'ãán q'oo koe kg'ui. 10 Ncẽe ta ko ma bóò khama, zi káí zi kg'ui zi tãáka zi nqõómkg'ai koe hàna, a ko wèéa zi ga kóḿa ko q'ãase gúùan nxàe. 11 Ncẽè c'ẽem khóèm ko nxàe sar kò kóḿa q'ãa tama ner gaam koe tãá za guuar khóè ra a, me gabá tíí koe tãá za guuam khóè me e. 12 Khama gatu ka igaba, Tcom-tcomsam Tc'ẽem di zi aba zi tu úú kg'oana, ke méé tu ẽe gha kereke sa tshàoa ghùi zi qaa naka gazi ka cg'oè cgaeè.

13 Gaa domka méém wèém khóèm ẽe gha ko ta̱m xu cgoa kg'ui ba aba sa dtcàrà, ẽem ko kg'ui sam gha kg'uia ka̱bi di sa. 14 Eẽr ko ta̱m xu cgoa còrè nem gha ko Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba tirim tc'ẽem koe còrè, igaba i tiri tc'ẽean tc'áróan kúrú tama. 15 Kháé ra gha nxãaska dùú sa kúrú? Tc'ẽem koe hãase ra gha còrè, igabar gha gataga thẽé tc'ẽea te cgoa còrè; tc'ẽem koe hãase ra gha nxáè, igabar gha gataga thẽé tc'ẽea te cgoa nxáè. 16 Ncẽè Nqari ba tsi kò ko tc'ẽem koe tsi hãase dqo̱m̀, ne ba gha ntama ma gaam ẽe kóḿa q'ãa tsi tama ba tsari qãè-tcaoa-máákuan ka máá: “Amen” témé, c'úùam hãa dùú sa tsi ko nxàe sa ka? 17 Qãèse tsi gha ko Nqari ba qãè-tcaoa máá, igabas ẽe sa c'ẽem khóè ba tshàoa ghùi tama.

18 Nqari bar ko qãè-tcaoa máá, wèé tu nqáéaser ko ta̱m xu cgoa kg'uis gúùs domka, 19 igabar kerekes koe tc'ẽea te cgoa 5 xu kg'ui xukóḿako q'ãase xu kg'ui kg'oana, a nxãasega c'ẽe ne xgaa-xgaa; ta̱m xu cgoar ko 10,000 kg'uian kg'ui ka tamase.

20 Tíí qõe ga tuè, cg'áré cóá khama ma tc'ẽean tu chõòkagu. Cg'ãè zi gúù zi koe méé tu cóá ii, igaba méé tu tc'ẽea tu koe kaia hãa. 21 Nqarim di x'áèan koe i ncẽeta ma góásea:

“Ncẽe ne khóè ne cgoar gha kg'ui
tãá zi kg'ui zi ko kg'ui ne khóè ne hẽé
naka tãá za guua ne khóè ne di kg'áḿan cgoa hẽéthẽé e,
igabaga ne komsana Tea hãa tite,”
tam kò X'aigamNqari ba méé.

22 Khamas ta̱m xu cgoa kg'ui sa ẽe dtcòm̀-kg'ao tama ne dis x'áí si i, a dtcòm̀-kg'ao ne di tama, igaba porofita sa, nxãa sa dtcòm̀-kg'ao ne dis x'áí si i, a ẽe dtcòm̀-kg'ao tama ne di tama.

23 Khama ncẽè wèés kerekes kòo hààra xg'ae, me ko wèém khóè ba ta̱m xu cgoa kg'ui, ne c'ẽe ne ncẽe ẽe tu ko kúrú sa kóḿa q'ãa tama a c'ẽem-kg'áḿ ka dtcòm̀-kg'ao tama ne hàà ne, nea cuiskaga máá, temea tua, ta mééa hãa tite? 24 Igaba ncẽè wèém khóèm kò hãa a ko porofita, me dtcòm̀-kg'ao tama ba kana ẽe kóḿa q'ãa tama ba tcãà, nem gha wèéan koe qãèse x'áíse chìbi-kg'aom ii sa, agha kháóa wèéan koe ga xo̱ara mááse, 25 i gha tchõàn ẽe tcáóa ba koe chóm̀sea a tchàa koe tcg'oa. Me gha ncẽem dàòm ka kg'áía ba cgoa cg'áé, a Nqari ba dqo̱m̀, a nxàe a máá: “Tseeguan kagam Nqari ba gatu xg'aeku koe hãa,” témé.

Tchànose dqo̱m̀a ne

26 Dùú sa ta gha kháé nxãaska nxàe, tíí qõe ga tuè? Eẽ tu kò hààra xg'ae nem wèém khóè ba c'ẽes gúù sa úúa, ciim ga ba, kana xgaa-xgaa sa, kana Nqarim x'áí mea sa nxàea tcg'òó sa, kana ta̱m xu cgoa kg'ui sa, kana ta̱m xu ko méé sa kg'uia ka̱bi sa. Wèéan ncẽe ga méé i kúrúè nakas gha nxãasega kereke sa tshàoa ghùiè. 27 Ncẽè c'ẽe khóèan kòo ta̱m xu cgoa kg'ui ne méé i cám̀ kana nqoanan cúíga gatà hẽé, nakam ko wèé x'aè ka cúí ba kg'ui, nakam gataga cúí ba hànaa kg'uia ko ka̱bi ba. 28 Ncẽè kg'uia-ka̱bi-kg'aom kò káà ii ne méém kg'ui-kg'ao ba kerekean koe nqoo, naka baa gam ka kg'ui cgoase naka Nqarim cgoa hẽéthẽé e. 29 Cám̀ kana nqoana xu porofiti xu méé xu kg'ui, naka ne c'ẽe ne gane di zi kg'ui zi qãèse bóòa tcg'òó. 30 Ncẽè c'ẽem khóèm kò xg'aes koe hãa, a ba a gaa x'aè kaga Nqarim ka c'ẽes gúù sa x'áíè ne méém ẽe hãa a ko kg'ui ba nqoo. 31 Wèéa tu ga gha cúí mana cúí porofita, nxãasegam gha wèém khóè ba xgaa-xgaase, a ba a gha korèè ka. 32 Porofiti xu ko gaxu di tc'ẽean gaxu di qarian dòm̀ q'oo koe tòóa hãa. 33 Nqari ba kóḿku tamas dim Nqarim tama Me e, igabam tòókus di Me e khama.

Ncẽe i wèé zi kereke zi tcom-tcomsa ne di zi koe ii khama
34 méé zi khóè zi kerekean koe nqoo. Kg'ui zi gha sa zi kgoara mááè tama, igabaga méé zi máàsea hãa, ncẽe i ko Moshem di x'áèan méé khamaga ma. 35 Ncẽè c'ẽes gúùs ka zi kò q'ãa kg'oana hãa ne, méé zi gazi di xu khóè xu x'áéan koe tẽè, khóès gha kerekean koe kg'ui sa sau-sauga si i ke.

36 Nqarim dim kg'ui ba gáé gatu koe guu a hààraa? Kana baa gatu koe cúíga hààraa? 37 Ncẽè c'ẽem khóèm kòo tc'ẽea máá, porofiti me e, ta tc'ẽea, kana Tcom-tcomsam Tc'ẽem di aba nem úúa, ta tc'ẽea, ne méém dtcòm̀ ẽer ko góá máá tu u sa X'aigam dis x'áè si i sa. 38 Ncẽes gúùs kam kòo tc'irì-tc'irise ne, i gha gam ka thẽé gataga tc'irì-tc'iriseè.

39 Ke ncẽeska, tíí qõe ga tuè, porofitan koe tcãà tcáóa tu, naka tua táá ta̱m xu cgoa kg'uian xgáè-kg'am guu. 40 Igaba méé zi wèé zi gúù zi tcom-tcomsam dàòm tchànom cgoa kúrúè.

Copyright information for `NHR