1 Corinthians 2

Jeso Krestem xgàuèa hãa di tchõà ne

Tíí qõe ga tuè, ẽer kò hàà cgae tu u, kar kò táá t'õè-t'õeèa kg'uian cgoa hàà cgae tu u, kana tc'ẽegan cgoa, ncẽer kò ko hàà chóm̀sea zi gúù zi Nqarim di zi ka bìrí tu u ka. Bìrísear kò hãa, Jeso Krestem ncẽe xgàuèa hãam ka cúír gha tc'ẽe-tc'ẽese a bìrí tu u sa khama. A ra a kò kg'amkan hẽé, q'áòan hẽé naka kaisa cgùruan hẽéthẽé cgoa hàà cgae tu u. Tiri kg'uian hẽé naka xgaa-xgaan hẽéthẽéa kò khóè ne di kg'uian tc'ẽegan di tama a, ncẽe khóè ne ko kúrú ne thamkase tc'ẽea ka̱bi i, igaba i kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem di qarian x'áí, nxãasega i gha gatu di dtcòm̀an táá khóèan di tc'ẽegan koe hãa, igaba Nqarim di qarian koe hãa ka.

Q'ãa di tc'ẽean Nqarim di i

Gatà i ii, igaba xae ko ẽe dtcòm̀an koe q'am̀a hãa ne koe tc'ẽean di kg'uian kg'ui, ncẽe tc'ẽea ne ncẽem nqõóm di tama, kana tc'ãà-cookg'ai xu ncẽem nqõóm di xu di tama a, ncẽe ko hàà kaàkaguè xu. Igaba xae ko Nqarim di tc'ẽean ncẽe c'úùsea, a chóm̀sea hãa ka kg'ui. Nqõóm qanega kúrúè tamas cookg'ai koem kò Nqari ba bóòa tcg'òóa, ncẽes tc'ẽe sam gha máà ta a sa, Gam di x'áàn koe ta gha nxãasega hãa ka. Táá i kò cúí tc'ãà-cookg'aian ncẽem nqõóm di ga ncẽes gúù sa kóḿa q'ãa. Kóḿa i kò q'ana hãa, ne i ga kò x'áàn dim X'aiga ba táá xgàua khama. Igaba ncẽe i ma góásea, a ko máá:

“Cúím tcgáím ga ba bóò zi ta ga hãa,
me cúím tceem ga ba kóḿ zi ta ga hãa,
zi cúís tcáós koe ga tcãà ta ga hãa,
gazi gúù zi ẽem Nqari ba
ẽe ncàm̀ Mea hãa ne
kg'ónòa máána hãa zi,”
téméè khamaga ma.
10 Igabam ko Nqari ba Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guu a ncẽe zi gúù zi nxàea tcg'òóa máá ta a.

Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba ko wèé zi gúù zi qaara tcg'òó khama, ẽe chóm̀sea zi gúù zi Nqarim di zi hẽéthẽé e.
11 Ndakam khóè ba c'ẽem khóèm tc'ẽe q'oo koe hãa sa q'anaa? Gaam khóèm dim tc'ẽem cúí ba q'ana. Gatà iim dàòm kam cúím khóèm ga ba Nqarim tc'ẽea hãa sa c'úùa, Nqarim dim Tc'ẽem oose. 12 Nqõóm di tc'ẽe-kg'áḿan ta máàè ta ga hãa, igabaga ta Nqarim koe guuam Tc'ẽe ba máàèa, nxãasega ta gha Nqarim máà taà zi gúù zi bóòa q'ãa ka. 13 Ta ko nxãa zi ka kg'ui, khóèan di tc'ẽegan ka ta xgaa-xgaaèa kg'uian cgoa tamase, igaba Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka ta xgaa-xgaaèa kg'uian cgoa, a ta a ko Tcom-tcomsam Tc'ẽem di tseeguan kg'uia tchàno-tchano, ẽe Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba úúa ne koe. 14 Khóèm ẽe Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba úú tama ba Nqarim dim Tc'ẽem di zi gúù zi cgoa xg'ae tama, gaam koe zi cg'ãa-cg'ana di zi i khama. Me gataga kgoana naka bóòa q'ãa zi tama, Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cúí zi ko bóòa tcg'òóè khama. 15 Khóèm ncẽe Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba úúa ba ko wèé zi gúù zi qãèse bóòa tcg'òó, igabagam gabá khóè ne c'ẽe ne ka bóòè naka nxàeè tama.

16 “Dìí ba nxãakamaga X'aigamNqarim di tc'ẽean q'ana hãa,
a ga tchàno-tchano Me?”
Igabaga ta gatá Krestem di tc'ẽean úúa.

Copyright information for `NHR