1 Corinthians 3

Jeso Krestem ka, sixae ka tamase

Tíí qõe ga tuè, táá ra kò Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba úúa ne khóè ne khama ma kg'ui cgoa tu u, igaba ra kò nqõóm di ne khóè ne khama ma kg'ui cgoa tu u - Krestem koe cg'áré ne cóá ne khama ma. Bíìan ra kò kg'áàkagu tu u, a ra a kò táá qari tc'õoan máà tu u, tc'ãò o tama tu kò hãa khama, ncẽe tu qanega ma tc'ãò o tama khamaga ma. Ncẽes noosega tu qanega nqõóm di tu u, qanega i tauan hẽé naka mẽékuan hẽéthẽé xg'aekua tu koe hãa khama, ka tua nqõóm di tu tama tua? Nqõóm di ne khóè ne ko hẽé khama tu gáé hẽé tama? Ncẽè c'ẽem khóèm kòo máá: “Paulo bar ko xùri,” témé, me c'ẽe ba máá: “Apolose bar ko xùri,” témé, ne tua nqõóm di ne khóè ne ko hẽé khama hẽé tama?

Kháé ba nxãaska Apolose ba dìí baà? Me Paulo ba dìí baà? Ncẽe kg'ama tsam hùi-kg'ao tsam m ka, sitsam koe tu ko guu a dtcòm̀ tsam, ncẽem ma X'aiga ba ma wèéa tsam ga ma tsééan máàna hãa khamaga ma. Tíí ra kò xhárà, me kò Apolosexháràn kg'áàkagu, igabam kò Nqari ba kaikagu u. Gaa domkagam ẽe ko xhárà ba, kana koxháràn kg'áàkagu ba gúù cgáé tama, igabam Nqarim cúí ba cgáé Me e, ncẽe ko gúù zi kaikagu ba. Khóèm ẽe ko xhárà ba hẽé naka ẽe koxháràn kg'áàkagu ba hẽéthẽé tsara cúís tséé sa úúa, a tsara a gha wèéa tsara ga surutaè, ẽe tsara ma gatsara dis tséé sa ma kúrúa hãa khamaga ma. Nqarim cgoa ko tsééa xg'ae tsam khóè tsam m khama, gatua Nqarim di tu xhárà tu u, a Nqarim di tu nquu tu u.

10 Nqarim máà tea cgóm̀kuan kar kò tc'ẽegam tshào-kg'aom khama ma tshoa-tshoa sa tshào, me ko c'ẽem khóè ba tc'amkg'aia sa koe tshào. Igaba méém wèém khóè ba q'õésea hãa, ntam ko ma tc'amkg'aia sa koe tshào sa. 11 Cúím khóèm ga ba káà me e khama, tshoa-tshoa sa ga tshào ba, ncẽe nxãakamaga tshàoèas téé-q'oo koe, ncẽe Jeso Kreste ba ii sa. 12 Dùútsa gúùs wèés ẽe khóèm ga ko tshoa-tshoas tc'amkg'ai koe tshào cgoa sa: a gauta di saa, a selefera di saa, a t'õè nxõ̱án di saa, a hìi di saa, a dcãa di saa, kana tc'áà di saa ga igaba, 13 wèém khóèm dis tséé sa gha hàà qãèse bóòse,Jesom ko hàà ka̱bisem cáḿ ba gha x'áí si khama, si gha c'ee sa wèém khóèm dis tséé sa tcg'òó, a gha kúrúa bóòdùútsa tséé si i sa. 14 Ncẽè c'ẽem khóèm tshoa-tshoas tc'amkg'ai koe kúrúas tséés kò ko c'ees koe guu a kg'õèase tcg'oa nem gha surutaè. 15 Ncẽè c'ẽem khóèm di tsééan kò dàòa cg'õoè nem gha kaisas xháés koe tcãà, igabam gha gabá kgoaraè, c'ee ba gãá a nqáéa hãam khóèm khama ma.

16 C'úùa tu gáé hãa Nqarim di tu còrè-nquu tu u sa, me Nqarim dim Tc'ẽe ba gatu koe x'ãèa sa? 17 Ncẽè c'ẽem khóèm kò Nqarim dim còrè-nquu ba cg'õo nem gha Nqari ba cg'õo me, Nqarim dim còrè-nquu ba tcom-tcomsa me e khama, tu gatu gaam còrè-nquum ga me e.

18 Táá méém cúím khóèm ga ba qàe-qaese guu. Ncẽè c'ẽem khóèm kò gatu xg'aeku koe tc'ẽea máá, nqõómkg'ai koem tc'ẽega me e ta tc'ẽea ne méém “káà tc'ẽe” ba ii naka baa gha nxãasega tc'ẽega ba ii. 19 Ncẽem nqõóm di tc'ẽega nea Nqarim tcgáí q'oo koe káà hùi i khama. Góásea i hãa a ko máá: “Nqari ba ko ẽe tc'ẽega ne gane di kàan koe qgóó,” téméè khama. 20 I ko gaia máá: “X'aigamNqari ba tc'ẽega ne di tc'ẽe-kg'áḿan q'ana hãa, káà hùi i sa,” téméè. 21 Gaa domkaga méé i cúí khóè ga táá c'ẽe khóèan koe bóòse guu. Wèé zi gúù zia gatu di zi i ke, 22 Paulor ga ii igaba, kana Apolosem ga ii igaba, kana Peterem
3:22 Petere -Gerika sa ko “Kefase” témé.
ga ii igaba, kana nqõóm ga ii igaba, kana kg'õès ga ii igaba, kana x'oos ga ii igaba, kana ncẽeskaga ko kúrúse zi gúù zi ga ii igaba, kana hààko x'aè ka ko hàà kúrúse zi gúù zi ga ii igaba; wèé zi ẽe zia gatu di zi i.
23 Tu gatu Krestem di tu u, Me Kreste ba Nqarim di Me e.

Copyright information for `NHR