1 Corinthians 4

Krestem di xae tséé-kg'ao xae e, ke xùri xae e

Khóèan méé i Krestem di xae tséé-kg'ao xae khama ma qgóó xae e, ncẽe chóm̀sea zi gúù zi Nqarim di zi ko q'õé a ko xgaa-xgaa xae. Tséé-kg'aom koe ko káí-kg'aise qaases gúù sa tcommè méém si i. Igaba tíí ka kaisase cg'árés gúù si i, gatu ka xgàraè sa, kana khóèan dis qhàìs ka igabaga, tíí igabar tíí ka xgàrase tama khama. Cg'ãès gúùs kúrúar hãa sar tc'ẽe-tc'ẽese tama, igabas nxãa sa kúrú te nakar tchàno tama. X'aigam cúí Me e ncẽe ko xgàra te ba. Gaa domka méé tu táá xgàra guu nxárá tòóèam x'aèm cookg'ai koe, X'aigam hàà tamas cookg'ai koe. Ncẽe gha hàà ntcùúan q'oo koe chóm̀sea zi gúù zi x'áàn koe óá ba, a ba a gha tcáós q'oo koe hàna zi x'áí. Me gha nxãaska wèém khóè ba Nqarim koe guua dqo̱m̀kuan hòò.

Tíí qõe ga tuè, gatu domka tsam Apolosea tsam ncẽe zi gúù zi tséékagua, kg'uim ko méé sa tu gha nxãasega sitsam koe xgaa-xgaase ka, ncẽem ko máá: “Táá góásea tẽe sa tsa̱á guu,” témé ka. Nxãaska tu cuiskaga c'ẽem khóè ba tcom naka c'ẽe ba ntcoea hãa tite. C'ẽe ne ka cgáése kúrú tua ba dìí baa? Dùú sa tu úúa, máàè tama tu kò hãa sa? Ncẽè máàè sia tu kò hãa, ne tu ko dùús domka máàkus tama si i khama noose dqo̱m̀sea máá?

Nxãakamaga tu wèés gúùs tc'ẽe tu ko sa úúa hãa na! A tu a nxãakamaga qguùa! X'aiga tu u, sixae x'aiga tamase ga! X'aiga tu u ga kò ii, xae ga kò nxãasega gatu cgoa xg'ae a x'aiga ii! Tíí ko bóò kam Nqari ba sixae x'áè úú-kg'ao xae khaokakas téé-q'oo sa máàna hãa, x'oo sa tòóa mááèa xu khóè xu khama ma, wèém nqõó ba tcgáí tòó xaea hãa khama, moengelean ga hẽé naka i khóèan ga hẽéthẽé e. 10 Krestem domka xae káà tc'ẽe xae e, tu gatu Krestem koe tc'ẽega tu u! Kg'amka xae e, tu gatu qari tu u! Tcommèa tua, xae sixae tcommè tama! 11 Ncẽes noosega xae ko xàbà a ko cáḿ, a nco̱bèan ha̱naa, a ko xgáèè, a x'ãè-q'ooan úú tama. 12 Qóḿse xae ko tshàua xae cgoa tséé. Khóèan kò ko sixae ka cg'ãè gúùan nxàe ne xae ko ts'ee-ts'eekg'ai i. Eẽ xae ko xgàraè ne xae ko qari-qari-tcaoa máá a. 13 Ncẽè ntcoeè xae kòo ne xae ko qãèse xo̱a. Ncẽem nqõóm di cg'urian xae kúrúèa, a ncẽes noosega ko wèéa ne kaga tcg'óbéan khama ma bóòè.

14 Ncẽes gúù sar sau-cgaekagu tu ur gha ka góá tama, igaba tchàno-tchano tu ur gha ka a, tiri tu cóá tu ncàm̀-ncamsa tu iise. 15 Eẽta tu ga ma 10,000 khóèan Krestem koe ko kòre tu u úúa hãa igaba tu káí xu xõò xu úú tama, qãè tchõàn koer kò guu a Jeso Krestem koe ábà tu u khama. 16 Gaa domka ra ko dtcàrà tu u, sere te tu gha sa. 17 Ncẽes gúùs domkar tirim cóám Timoteo ba, ncẽe X'aigam koe ncàm̀-ncamsa a tcom-tcomsa ba, gatu koe tsééa úúa. Tiri kg'õè-kg'áḿan Jeso Krestem di koe gha tc'ẽe-tc'ẽe tu u ba, ncẽer ko ma wèés kerekes koe ma wèé za xgaa-xgaa a khamaga ma.

18 Gatu ka c'ẽe ne tc'ẽea máá, hàà ra tite, ta tc'ẽea, khama ne ko bóò-boose. 19 Igabagar gha qháése hàà cgae tu u, X'aigamNqarim kò tc'ẽe ne, ẽe ko bóò-boose ne di kg'uian hàà qaa ka tamase, igaba hàà gane di qarian qaa ka. 20 Nqarim di x'aia nea kg'ui di tama a, a qari di i khama. 21 Dùú sa tu ko tc'ẽe? Tsa̱ḿ cgoa ra gha hàà cgae tu u, kana ncàm̀kuan hẽé naka kgàeam tc'ẽem cgoa hẽéthẽéa?

Copyright information for `NHR