1 Corinthians 5

Séèkuan di x'áè-kg'ama ne naka x'áé-q'oos di kg'õè-kg'áḿa ne (5—7)

Cg'árà ne kerekes di ne koe

Gatu xg'aeku koe i cg'áràn hãa sa tseegukaga nxàeèa hãa, cg'áràn ncẽe dtcòm̀-kg'ao tama ne koe kúrúse tama a, ncẽe khóèm ko gam ka xõòm dis khóès cgoa xóé e. Igaba tu koqanega bóò-boose! A tu a tshúù-tcaose kg'ae ta ga hãa. Gaam ẽe ncẽes gúù sa kúrúa hãa ba méém gatu xg'aeku koe séèa tcg'òóè! Eẽta i ga ma tc'áróa te gatu xg'aeku koe káà a, igabagam tirim tc'ẽe ba gatu cgoa hãa. Ra ncẽes gúù sa kúrúa hãa ba nxãakamaga xgàraku sa tcg'òóa máána hãa, hàna kò hãam khóèm khamaga ma, gatá dim X'aigam Jesom dim cg'õèm koe tu kò xg'aea hãa koe, me tirim tc'ẽe ba gatu cgoa hãase, i gatá dim X'aigam Jesom di qarian hãa cgoa tua, ncẽem khóè ba satana ba máà, naka i gam di cg'ãè cauan kaàkaguè, nakam gha nxãasega gam dim tc'ẽe ba X'aigam dim cáḿ ka kgoaraè.

Gatu di dqo̱m̀se ne qãè tama. C'úùa tu gáé hãa, cg'áré péré gãé-gãe ne ko wèés péré sa gãekagu sa? Xg'aàra tcg'òócg'uria tu ncẽe ncìí péré gãe-gãean di i, naka tua gha nxãasega ka̱ba tu péré tu ii, nxãakamaga tupéré tu péré gãé-gãe úú tamas pérés di tu u ke, Me gataga gatá dim Ghùu-coam Paseka di ba, ncẽe Kreste ii ba, dàòa-máákus di iise úúèa hãa khama. Ke tu hàà naka ta kõ̱è sa kúrú, cg'urian hẽé naka cg'ãèan hẽéthẽé di péré gãé-gãean ncìí cgoa tamase, igaba péré gãé-gãe úú tamas pérés cgoa, péréan ncẽe tcom-tcomsa, a tseegu di i.

Tcgãyas tiris góár kò máá tu us koer góáa hãa, táá méé tu cg'áràn ko kúrú khóèan cgoa xg'ae-xg'aese sa. 10 Ncẽes gúù sar ko méé kar máá, táá méé tu cg'árés kaga ncẽem nqõóm di ne cg'árà-kg'ao ne, kana ho̱à-ho̱ànasen-tcáóko ne, kana ts'ãà-kg'ao ne, kana kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko còrè ne cgoa xg'ae guu, témé tama. Nxãaska méé tu ncẽem nqõóm koe tcg'oa si i gha ii khama. 11 Igaba ra ko ncẽeska góá máá tu u a ko máá: “Táá méé tu wèém ẽe ko dtcòm̀-kg'ao ka tciise igaba cg'árà-kg'ao ba, kana ho̱à-ho̱ànasen-tcáóko ba, kana kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko còrè ba, kana c'am̀ku-kg'ao ba, kana kg'áà-kg'ao ba, kana ts'ãà-kg'aom cgoa xg'ae guu. Eẽta iim khóèm cgoa táá tc'õó ga hẽé guu,” témé.

12 Dùúska ra ga ko kerekes ka tchàa za hàna ne xgàraa máá? Kerekes q'oo di ne tama ne gáé ncẽe tu ga ko xgàra ne? 13 Nqari ba ko ẽe tchàa za hàna ne xgàra. “Ke cg'ãè caum khóè ba gatu xg'aeku koe xhàiagu.”

Copyright information for `NHR