1 Corinthians 6

Dtcòm̀-kg'ao ne di chìbi-chibikuan ne

Ncẽè gatu ka c'ẽem kò c'ẽem cgoa kóḿku tama, ne ba ga kgoara tcáó a ẽe dtcòm̀ tama ne
6:1 dtcòm̀ tama ne -Gerika sa ko máá: “tchàno tama ne,” témé.
cookg'ai koe séè a úú me, síí ne gha xgàra me ka, Nqarim di ne khóè ne koem gha úú me khama ii x'aè ka?
C'úùa tua Nqarim di ne khóè ne gha c'ẽem cáḿ ka nqõó ba xgàra sa? Ncẽè nqõó ba tu kò ko xgàra ne tu gáé cg'áré chìbian ga kgoana naka xgàra hãa tite? C'úùa tu gáé hãa moengelean ta gha xgàra sa? Ncẽè gatà i kò ii ne ta ko kgoana a ncẽes kg'õès di zi gúù zi xgàra. Kháé nxãaska, ncẽè ntcoekuan ncẽes kg'õès di tu kò úúa ne tu ko dùús domka kerekes ka nqãaka hãa ne khóè ne koe úú ana máá? Ncẽe gúùa ner ko sau-cgaekagu tu ur gha ka nxàe. Gatu xg'aeku koe i gáé cúí khóè tc'ẽega ga káàa, ncẽe gha dtcòm̀-kg'ao ne xg'aeku koe hàna zi kóḿku tama zi xgàra a? Igaba ncẽes gúùs téé-q'oo koem ko dtcòm̀-kg'ao ba gam khama ma dtcòm̀-kg'ao ba séè a qhàìs koe úú, a ncẽe sa dtcòm̀-kg'ao tama ne cookg'ai koe kúrú!

Ncẽeta ii zi chìbi-chibiku zi gatu xg'aeku koe hàna zia ko x'áí, tààèa tu hãa sa. Qãè i gáé tite, ncẽe gatu kò ko c'ẽe ne khóè ne ka chìbi bóòè ne? Qãè i gáé tite gatu kò ko kàaè ne? Igaba tu ko gatu c'ẽe ne chìbi bóò, a ko khóèan kàa, a ko ncẽe zi gúù zi gatu ka qõese ga ne koe kúrú!

C'úùa tu gáé hãa ẽe cg'ãè cau nea Nqarim di x'aian q'õò tite sa? Táá qàe-qaeè guu: gane ẽe cg'áràn ko kúrú ne hẽé naka kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko còrè ne hẽé naka dxùukg'ai di séèkuan ko kúrú ne hẽé naka x'ámáguse ko xu khóè xu hẽé naka gaxu khama kg'áò xu cgoa ko xóé xu hẽé, 10 naka ts'ãà-kg'ao ne hẽé naka ho̱a-ho̱anan-tcáóa ne hẽé naka kg'áà-kg'ao ne hẽé naka ntcoe-kg'ao ne hẽé, naka xaù-kg'ao ne hẽéthẽéa cuiskaga Nqarim di x'aian q'õòa hãa tite. 11 Gatu ka c'ẽe ne kò ncẽeta ga ii, igabaga tu kòchìbia tu koe q'ano-qanoè, a tu a ko séèa tcg'òó a cúía tòóè, Nqarim di tu gha ii ka, a kò X'aigam Jeso Krestem dim cg'õèm koe hẽé naka gatá dim Nqarim dim Tc'ẽem koe hẽéthẽé tchàno tu iise bóòè.

Nqari ba tc'áróm koe hẽé naka tc'ẽem koe hẽéthẽé dqo̱m̀

12 C'ẽem khóè ba ga máá: “Wèés gúùs kúrú ra kgoara máàèa,” témé - igabagar ko tíí máá, wèés gúù sa hùian úúa hãa tama. “Wèés gúùs kúrú ra kgoara máàèa,” tar ga méé - igabaga ra cuiskaga cúí gúù kaga tcéè-tcereèa hãa tite. 13 Gaicaram ga c'ẽem khóè ba máá: “Tc'õoa ne ncãàs di i, si ncãà sa tc'õoan di si i,” témé. Igabam gha Nqari ba wèéan ga kaàkagu. Tc'áró ba cg'áràn domka hãa tama, igabam X'aigam domka hàna, Me X'aiga ba tc'áróm di Me e. 14 Nqari ba X'aigam Jeso ba x'ooan koe ghùia, a ba a gha qaria ba cgoa gatá igaba thẽé ghùi ta a.

15 C'úùa tu gáé hãa, tc'áróa tua Krestem di zi xòè zi i sa? Ka ra gha kháé nxãaska Krestem di zi xòè zi séè a cg'árà-kg'aos di zi cgoa xg'ae-xg'ae? Cuiskaga a! 16 C'úùa tu gáé hãa, ẽe ko cg'árà-kg'aos cgoa xg'ae-xg'aese ba gaas cgoa cúím tc'áró me e sa? Ncẽeta i maNqarim di zi Tcgãya zi koe góáèa: “Cám̀a ne gha cúím tc'áró ba ii,” téméèa khama. 17 Igaba gaam ẽe ko X'aigam cgoa xg'ae-xg'aese ba gha X'aigam cgoa Tc'ẽem koe cúí ii.

18 Cg'áràn bèe! Wèé chìbian c'ẽe, ncẽe khóèan ka ko kúrúè nea tc'áróm koe kúrúè tama, igaba gaam ẽe ko cg'áràn kúrú ba ko gam dim tc'áróm koe kúrú u. 19 C'úùa tua, gatu di tc'áróa nea Tcom-tcomsam Tc'ẽem dim tempele me e sa, ncẽe gatu koe hàna ba, ncẽe tu Nqarim ka máàèa ba, tu gatu q'õòse tama sa? 20 Nqari ba kaiase suruta máá tua, ke tc'áróa tu cgoa Nqari ba dqo̱m̀.

Copyright information for `NHR