1 Corinthians 7

Séèku sa

Ncẽeska gúù zi ẽe tu góáa hãa zi ka: khóèm ka i qãè e, táá méém khóè sa séè sa. Igaba cg'áràn ncẽe káí domka méém wèém khóè ba gam dis khóè sa úúa, nakas wèés khóè sa gas dim khóè ba úúa. Khóè ba méém gam dis khóès ko tc'ẽe sa máà si, nakas gataga thẽé khóè sa gas dim khóèm ko tc'ẽe sa máà me. Khóè sa gas di tc'áróan koe qari úú tama, gas dim khóèm oose, me gataga thẽé khóè ba gam di tc'áróan koe qari úú tama, dxàeses oose. Táá xóé cgoakuan cẽè cgaeku guu. Igaba còrèan koe máàsean domka khao kò gatà hẽé kg'oana ne méé khao dtcòm̀ku naka xòm̀ x'aè-coa q'oo koe gatà hẽé, naka khaoa gaia xg'ae, nakam nxãasega satana ba táá kúrúa bóò khao o guu gakhao di qgóóse úú taman domka. Ncẽea tíí tc'ẽea si i, khamar bìrí tu u tama gatà tu gha hẽé sa. Tc'ẽe ra kòo, wèém khóèm ga kò tíí khama ii sa, igabam wèém khóè ba Nqarim koe guu a tãákase máàèa hãa. C'ẽe ba gam di sa úúa, me c'ẽe ba c'ẽe sa úúa.

Ncẽeskar ko séè tama khóèan hẽé naka dxàe-ntcõan hẽéthẽé ka máá: Kg'ama hẽéa ne qãè e, séè tamase, ncẽer tíí hẽéa khama, témé. Igabaga ncẽè qgóóse tama ne kò hãa ne méé ne séè, séè sa cgáé si i ke, kg'ama hãa a ncóóan ka.

10 Eẽ séèa hãa ner ko ncẽe x'áèan máà, tíí ka tamase igaba X'aigam koe guu a: khóè sa méés gas dim khóè ba táá aagu guu. 11 Igabaga ncẽè aagu mes kò ko ne méés kg'ama hẽé séè tamase, kana nxãaska tòókuan kúrú xg'aekua khara koe. Gataga méém khóè ba thẽé gam dis khóè sa táá aagu guu.

12 Igaba ncẽea tíí ko c'ẽe ne ka méé ga a, X'aigam ka tamase: Ncẽè c'ẽem dtcòm̀-kg'aom kò dtcòm̀-kg'ao tamas khóè sa úúa, si ko x'ãè cgoa ba tc'ẽe ne méém táá aagu si guu. 13 Si kò gataga thẽé khóè sa dtcòm̀-kg'ao tamam khóè ba úúa hãa, me ko x'ãè cgoa sa tc'ẽe ne méés táá aagu me. 14 Khóèm ẽe dtcòm̀ tama ba nxãakamaga gam dis khóèsdi dtcòm̀an koe guu a q'anokaguèa hãa, si gataga khóès ẽe dtcòm̀ tama sa nxãakamaga gas dim khóèmdi dtcòm̀an koe guu a q'anokaguèa hãa khama. Ncẽeta i kò ii tama ne i ga kò gatu di cóán q'ano tama, igaba i ncẽeta ii domka i ncẽeska cóáa tu q'anokaguèa hãa. 15 Igabaga i kòo c'ẽe-kg'áía khara ẽe dtcòm̀ tama a qõò kg'oana ne méé i guuè naka qõò. Dtcòm̀a hãam khóè ba kana dtcòm̀a hãas khóès igabagas ẽeta ii zi qgáì zi koe xgáè-kg'ammè tama. Tòókuan tu gha úú kam Nqari ba tcii tua khama. 16 Nta si ma q'ana, khóè seè, sarim khóè ba si gha kgoara sa? Kana tsi ntama q'ana, khóè tseè, tsaris khóè sa tsi gha kgoara sa?

17 Wèém khóè ba méém ẽem ma X'aiga ba máà mea khama ma kg'õè naka ẽem ma Nqari ba tcii mea khama hẽéthẽé e. Ncẽea wèé zi kereke zi koe tirim x'áèm ga me e. 18 A khóè ba kò kg'aiga q'ãe nqãa-qgai khòoèa ẽem ko tciiè x'aè ka? Táá méém q'ãe nqãa-qgai khòoèm gha sa qaa guu. A khóè ba kò q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ẽem kò tciiè ka? Táá méém q'ãe nqãa-qgai khòoku sa qaa guu. 19 Q'ãe nqãa-qgai khòoku sa gúù cgáés tama si i, si gataga thẽé q'ãe nqãa-qgai khòoè tama sa gúù cgáés tama si i, igabaga cgáés gúù sa Nqarim di x'áè-kg'áḿan qgóóa qari si i. 20 Wèém khóè ba méém ẽem kò Nqari ba tcii mea kam kò hàna hãas téé-q'oos koe hãa. 21 Qãà tsia kò ii ẽe tsi kòo tciiè ka? Táá hẽé nakas nxãa sa ntcãa-ntcãa tsi guu. Igabaga kgoarasean dim x'aè ba tsi kòo hòò ne, tséékagu me. 22 Gaam ẽe kò qãà ii, ẽem ko X'aiga ba tcii me ka ba X'aigam dim khóèm kgoarasea hãa me e, me gataga gaam ẽe kò kgoarasea hãa ẽem ko tciièm ka, ba Krestem dim qãà me e ke. 23 Nqari ba kaisase suruta máá tua hãa, ke táá khóèan di qãàn kúrú guu. 24 Tíí qõe ga tuè, wèém khóè ba méém ẽem kò Nqari ba tcii me kam kò hãas téé-q'oos koe Nqarim cgoa hãa.

Khóèan ẽe séè tama a

25 Ncẽeska, séè tama ne khóè ne ka. X'aigam koe guua hãa x'áèa ner úú tama, igabagar ko ncẽe tíí tc'ẽea hãa sa bìrí tu u, X'aigam di thõò-xama-máákuan ka tcom-tcomsar khóè ra iise. 26 Ncẽem x'aèm q'oo koer hàna zi tcabà zi domkar tc'ẽea máá, qãè e khóèm gha ẽem ii khama ma ii sa, ta tc'ẽea. 27 Khóè sa tsi kò úúa ne, táá aagu si tsi gha sa tc'ẽe guu, a ncẽè khóè sa tsi kò úú tama ne, táá khóè sa tsi gha séè sa tc'ẽe guu. 28 Igabaga séè tsi kò ko ne tsi chìbi kúrú tama, gataga ncẽè qanega xóé cgoaè tamas khóès kò ko séè nes chìbi kúrú tama. Igaba ẽe ko séè ne gha káí zi tcabà zi gaas kg'õès di zi koe tcãà, ra ncẽe zi tcabà zi koe tcg'òó tu u kg'oana.

29 Tíí qõe ga tuè, méér ko sa ncẽe si i:X'aigam ko hàà x'aèa nea cúù u. Ncẽe koe guus ka méé xu ẽe khóè zi séèa hãa xu, úú zi tama khama ma hãa; 30 gataga méé ne ẽe ko kg'ae ne kg'ae tama khama ma hãa; naka ne ẽe qãè-tcaoa hãa ne, qãè-tcao tama khama ma hãa; naka ne ẽe ko x'ámá ne, gúùan ẽea gane di tama khama ma hãa; 31 ẽe ko nqõóm di zi gúù zi tséékagu ne méé ne gataga kaisase gazi koe tséé tama khama ma hãa, ncẽem nqõó ba ko ncẽem kámám ka chõò ke.

32 Káíse tc'ẽe-tc'ẽesean koe tu gha kgoarasea hãa sar ko tc'ẽe. Séè tamam khóè ba X'aigam di zi gúù zi koe tcãà tc'ẽea, X'aiga bam ga ma qãè-tcaokagus koe. 33 Igaba ẽe séèa hãam khóè ba nqõóm di zi gúù zi koe tcãà tc'ẽea, gam dis khóè sam ga ma qãè-tcaokagus koe - 34 i tc'ẽe-kg'áḿa ba q'aa-q'aasea. Khóès ẽe séèè ta ga hãa sa kana kg'áò-khoe cgoa qanega xóé tamas khóè sa X'aigam di zi gúù zi koe tcãà tc'ẽea, nxãasegas gha tc'áróa sa hẽé naka tc'ẽea sa hẽéthẽé koe X'aigam koe tcom-tcomsa ii ka. Igaba khóès ẽe séèa hãa sa nqõóm di zi gúù zi koe tcãà tc'ẽea, gas dim khóè bas ga ma qãè-tcaokagus koe. 35 Ncẽe gúùa ner ko hùia tu domka nxàe, xgáè-kg'am tu u tamase, igaba tu gha tchànom dàòm koe kg'õè ka, a tu a X'aigam koe x'ãè a táá wèé za séèa tòóè.

36 Ncẽè khóèm kò tc'ẽea máá, ẽem séèkuan nqòòkagua hãas dxàe-coas qanega xóé cgoaè tama sa séèan kam qãès gúù sa kúrú tama, ta tc'ẽea, igabagam kò tcáóa ba q'oo koe kaisase ncàm̀ sia a qgóósean ga úú tama ne méém guuè naka ba ẽem tc'ẽea hãa sa kúrú naka baa séè si, tshúùs gúù sam gha kúrú tama ke. 37 Igaba khóèm ẽe tcáóa ba q'oo koe kgàea a tcomsea ba, c'ẽe gúù kaga chùiè tama ba, igaba ẽem tc'ẽea a kúrú kg'oana hãas koe qgóósea hãa ba, qanega xóé cgoaè tamas khóè sam séè tite sa bìrísea hãa ba, nxãa ba ko qãès gúù sa kúrú. 38 Khama nxãaska ẽe ko qanega xóé cgoaè tamas khóè sa séè ba ko qãès gúù sa kúrú, igabaga ẽe séè tama ba ko kaisase cgáés gúù sa kúrú.

39 Khóè sa x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa, gas dim khóèm kg'õèa hãas noose. Igabaga ẽem ko gas dim khóè ba x'óó nes tc'ẽes kom khóè ba séèan koe kgoarasea hãa, igabaga méém X'aigam di ba ii. 40 Tíí ko bóò kas gha kaisase qãè-tcaoa, séèè tamases kò hãa ne. Ra gataga tc'ẽea máá, tíí igabagar thẽé Nqarim dim Tc'ẽe ba úúa hãa, ta tc'ẽea.

Copyright information for `NHR