1 Corinthians 8

Dtcòm̀-kg'ao ne hẽé naka dtcòm̀-kg'ao tama ne hẽéthẽé e (8—10)

Kúrúa mááseèa nqárìan ko máàè tc'õoa ne

Ncẽeska, kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko máàè tc'õoan dimkg'uim dim xo̱a ba: Q'ana ta hãa, wèéa ta ga q'ãan di tc'ẽean úúa hãa sa. Q'ãan di tc'ẽea ne ko kúrú ta a ta bóò-boose, igabagas ko ncàm̀ku sa tshàoa ghùi ta a. Khóèm ẽe tc'ẽea máá, c'ẽe gúùm q'ana hãa, ta tc'ẽea ba qanega cúí gúù ga q'ãa tama, ẽem ga kò ma q'ãa ana hãa khama. Igabaga khóèm ẽe Nqari ba ncàm̀a ba Nqarim ka q'ãaèa.

Khama ncẽeska, kúrúa mááseèa hãa nqárìan ko máàè tc'õoan tc'õós ka: Q'ana ta hãa, kúrúa mááseèa hãa nqárìa nea nqõómkg'ai koe cg'ãa-cg'ana a sa, i gataga c'ẽe nqárì káà a, igabam cúím Nqari ba hàna. Nxãata i ma káí nqárìan nqarikg'ai koe hẽé kana nqõómkg'ai koe hẽéthẽé hàna igaba - ncẽe i tseeguan kaga ma káí “nqárìan” hẽé naka “x'aigan” hẽéthẽé ma hàna khamaga ma, igabam gatá ka cúím Nqari ba hàna, Xõò ba, ncẽe wèé zi gúù zi kúrúa hãa ba, ta Gam ka kg'õèa ba, naka cúím X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé e, ncẽe wèé zi gúù zi Gam koe guu a kúrúèa ba, ncẽe Gam ka ta kg'õèa ba.

Ncẽes gúù sa wèé khóè koe q'ãase tama. Igabaga ne c'ẽe ne khóè ne qanega tc'ẽea máá, kúrúa mááseèa hãa nqárì ne kg'õèa, ta tc'ẽea. Gaa domkaga ne tc'ẽea máá, kúrúa mááseèa hãa nqárìan di tc'õoa ne ko tc'õóè, ta tc'ẽea. I ncẽem dàòm ka gane di tcáóan nxãakamaga cg'uri-cg'urièa, kg'amka a khama. Igaba tc'õoa nea Nqarim koe cúù-cuu ta a tama. Tc'õó ta ga ko kana ta ga tc'õó tama igaba ta cgáé tama.

Q'ana méé tu hãa naka táá gatu di kgoarasean tséékagu naka ẽe kg'amka ne kúrú naka ne chìbian koe tcãà guu. 10 Ncẽè c'ẽem khóèm tcáóa ba koe kg'amkam kò ko tsáá tc'ẽega tsi bóò, tsi ko kúrúa mááseèa hãa nqárìan dim còrè-nquum koe tc'õó, ne sa nxãa sa ghùi tcáó me nakam kúrúa mááseèa hãa nqárìan di tc'õoan tc'õó tite? 11 Me gha ncẽem dàòm ka kg'amkam qõem tsari ba, ncẽe Krestem gaam domka x'óóa hãa ba, nxãa ba gha tsari “tc'ẽegan” ka cg'õoè. 12 Eẽ tu kò kg'amka tcáóan gatu ka qõese ga ne di thõò-thõo, a ko gatu ka qõese ga ne koe chìbian kúrú, ne tu ko ncẽem dàòm ka Krestem koe chìbian kúrú. 13 Khama, ncẽè tc'õoan kò ko tíí qõe ba kúrú me ko chìbian koe tcãà ner gaicara chõò tamase kg'òóan kg'ooa hãa tite, nxãasegar gha chìbian koe táá tcãà me ka.

Copyright information for `NHR