1 Corinthians 9

X'áè úú-kg'aom di kgoarasease hãa ne

Kgoarasea tama ra gáé hãa? X'áè úú-kg'ao ra tama ra gáé? Qanega ra gáé gatá dim X'aigam Jeso ba bóò ta ga hãa? Tiri tsééan X'aigam koer kúrúa hãa koe tu gáé guu tama? Eẽtar ga ma c'ẽe ne koe x'áè úú-kg'ao ra tama ra a, igabagar tseeguan kaga gatu koe x'áè úú-kg'ao ra a! Tu gatu X'aigam koe tiri tu x'áí tu u, x'áè úú-kg'ao ra ii di tu khama.

Eẽ tshúù xòèa te ko qaa ne koer gha ncèèa mááse ncẽeta ma xo̱an ka: Tc'õóan hẽé naka kg'áàn hẽéthẽé koe tsam gáé kgoarasea hãa tama? Dtcòm̀a hãas khóè sa séè a nxãas cgoa caatean koe tsam gáé kgoarasea hãa tama, ncẽe c'ẽe xu x'áè úú-kg'ao xu hẽé naka X'aigamJesom ka qõesea xu hẽé naka Petere
9:5 Petere -Gerika sa ko “Kefase” témé.
ba hẽéthẽé xu ko hẽé khama ma?
Kana tíí hẽé naka Barenabase ba hẽéthẽé tsam cúí tsam méé tsam tséé naka kg'õèkaguses gúù saa? Ndakam ncõo-kg'ao ba ko gam di tsééan koe suruta mááse? Dìí ba ko kg'om xhárà ba xhárà a táá tc'áróa ba tc'õó? Dìí ba ko piri zi kòre bíìa zi kg'áà tamase?

Ncẽe zi gúù zi tíí tc'ẽe koe tcg'oa tama, a zi a ko thẽé Baebeles kaga nxàeè. Tseegu tama raà? Moshem di x'áèan koe i góásea khama a ko máá: “Ghòèm kò ko maberean náà gáí a ko dxòó ne méé tsi táá dxòóan cara me guu,” téméè. Nqari ba gáé kò ko ghòèm kacúí tc'ẽe-tc'ẽese? 10 Gatá ka ba gáé kò kg'ui tama? Eè, gatá domka i ko góáèa hãa, xhárà-kg'ao ba méém nqòòan úúa hãase xhárà nakam náà gáí-kg'ao ba nqòòan úúa hãase náà gáí, gaan koe tsara gha kg'õèan hòò di i. 11 Eẽ xae ko qãè tchõàn bìrí tu u ka xae kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem di cgùrian gatu koe xhárà. Ka xae gáé nxãaska, gatu koe xae gha gúù zi tcuùan di qarian úú tama? 12 Ncẽè c'ẽe xu kò qarian úúa hãa ẽeta ii hùian xu gha gatu koe hòò di i, ne tsam gáé sitsam gane ka kaisa qarian úú tama gatu koe tsam ga hòò o di i?

Gatà i ii igaba tsam ncẽe qarian tséékagu ta ga hãa. Igaba tsam ko kg'ama wèés gúù sa qáò tcáóan cgoa kúrú, nxãasega tsam gha táá Krestem di qãè tchõàn di xgaa-xgaan xgáè-kg'am ka.
13 C'úùa tu gáé hãa ẽe ko tempelem koe tséé xua ko gaxu di tc'õoan tempelem koe hòò sa, xu ko ẽe ko altaram koe tséé xu ẽe dàòa-máákus ko tcg'òóa mááèan koe gaxu di xòè-coan hòò sa? 14 Gatà iim dàòm cúím kam ko X'aigamNqari ba x'áèan tcg'òó, ẽe ko qãè tchõàn xgaa-xgaa xu méé xu gaxu di kg'õèan gaan koe hòò sa.

15 Igabagar ncẽe qarian ka cúían ga tséékagu ta ga hãa. A ra a gataga kúrúa tu gha máá te zi di nqòòan úúa hãase ncẽe zi gúù zi góá tama. Kg'ama ra ga x'óó, c'ẽem khóè ba guu nakam hàà tiris koase sa ntcoe ka tamase. 16 Qãè tchõà ner ko xgaa-xgaa domkar koasea hãa tite, kaisase ko tíí koe qaases gúù si i khama. Cg'ãè i gha ii ncẽe qãè tchõà ner kò xgaa-xgaa tama ne! 17 Ncẽes gúù sar kò ko tíí tc'ẽe koe guu a ko kúrú ner ga kò surutan qaa. Igabagar ko tíí tc'ẽe koe guua hãa sa kúrú tama, a ra a ko kg'ama Nqarim máà tea tsééan kúrú. 18 Ka nxãaska ra gha dùútsa surutaku sa qaa?Káà si i! Gaa domka méér khóèan surutakagu tamase qãè tchõàn xgaa-xgaa. Naka ra táá tiri qarian qãè tchõàn xgaa-xgaa koe tséékagu guu.

19 Eẽtar ma kgoarasea, a c'ẽe khóè dir qãàr tama ra a, igaba ra kò wèém khóèm koe qãà ba kúrúse, nxãasegar gha káí ne khóè ne Nqarim koe ka̱bi ka. 20 Juta ne koer kò Jutam khama ma qgóóse, nxãasegar gha Juta ne Nqarim koe ka̱bi ka. Ncẽe x'áèan dòm̀ q'oo koe hàna ne koer kò tíí igaba x'áèan dòm̀ q'oo koe hàna khama ma qgóóse, (ẽetar ma x'áèan dòm̀ q'oo koe hãa tama igaba), nxãasegar gha ẽe x'áèan dòm̀ q'oo koe hàna ne Nqarim koe ka̱bi ka. 21 Eẽ x'áèan úú tama ne koer kò x'áè úú tamam khama ma qgóóse, nxãasegar gha gane ẽe x'áèan úú tama ne Nqarim koe ka̱bi ka (ncẽe sa máá, Nqarim di x'áèa ner komsana tama témé tama, Krestem di x'áèa ner ko komsana khama). 22 Eẽ kg'amka ne koer kò kg'amkam khama ma qgóóse, nxãasegar gha kg'amka ne Nqarim koe ka̱bi ka. Wèés gúù sar wèé khóèan koe kúrúsea, nxãasegar gha wèé zi qgáì zi koe c'ẽea ne ga kgoara ka. 23 Wèé zi ncẽe zir ko qãè tchõàn domka kúrú, nxãasegar gha qãè tchõàn di ts'ee-ts'eekg'aikuan hòò ka.

24 C'úùa tu gáé hãa, qàròs di qgáì koe i ko wèé qàrò-kg'aoan qàrò, igabam ko cúí ba surutan hòò sa? Ke tu gataga qàrò thẽé naka tua gha nxãasega surutan hòò. 25 Wèém khóèm ẽe tààku dis kõ̱ès koe ko tcãà ba ko thõòkas xgaa-xgaases qaris koe tcãà. Eẽ sa ne ko kúrú, nxãasega ne gha chõòkos cábá sa cábákaguè ka; igaba ta ko gatá chõò tamas cábás domka kúrú si. 26 Khamar còoka bóò úú tamam qgóé-kg'aom khama ma qgóé tama, a ra a tc'ãám cgoa ko x'ãàkum khóèm khama ma x'ãà tama. 27 Igabar ko tirim tc'áró ba qgóó xgáè, a ra a ko qãà ba kúrú me, khóè ner ko xgaa-xgaa qãá q'oo koer gha nxãasega táá xhàiaguè ka.

Copyright information for `NHR