1 John 1

X'áàn hẽé naka ntcùúan hẽéthẽé e (1—2)

Kreste ba kg'õèam dim Kg'ui Me e

Gaas ẽe kò nqõóm ko tshoa-tshoase koe guu a hàna hãa, ta gaas ka kóḿa hãa, a tcgáía ta ka bóòa hãa, a tshàua ta cgoa qgóó a xám̀a hãa sa, nxãas ka xae ko xgaa-xgaa tu u, ncẽe kg'õèan dim Kg'ui ba ii sa. I kò kg'õèan x'áíse; xae kò bóò o, a kò gaan ka nxàea tseegukagu, a xae a kò chõò tama kg'õèan ka xgaa-xgaa tu u, ncẽe kò Abom cgoa hãa a, a kò sixae koe x'áíse e. Ncẽe xae kò kóḿ, a bóòa hãa sa, gaas sixae ko xgaa-xgaa tu us ga si i, nxãasega tu gha sixae cgoa cúís gúù sa kúrú ta tsééa xg'ae, si gatá dis cúís gúù sa kúrú a tsééa xg'ae sa Abo ba hẽé naka Cóásem Jeso Kreste ba hẽéthẽé di sa ii ka. Xae ko ncẽes gúù sa góá máá tu u, nxãasega xae gha cg'oèase qãè-tcao ka.

X'áàn hẽé naka ntcùúan hẽéthẽé e

Xae ncẽe tchõàn Gam koe kóḿa hãa, a ko gaan ka xgaa-xgaa tu u, ncẽe ko máá: Nqari ba x'áà Me e, i Gam koe cúí ntcùú ga káà a, témé e. Ncẽè Gam cgoa ta cúís gúù sa kúrúa hãa a ko tsééa xg'ae, ta ta kòo méé, igaba ta kòo ntcùúan q'oo koe qõò, ne ta ko tshúù-ntcõa, a tseeguan kúrú tama. Igaba ncẽè x'áàn koe ta kòo qõò, ncẽem ma Gabá x'áàn koe hãa khama, ne ta gatá ka c'ẽe ne cgoa cúís gúù sa kúrúa hãa a ko tsééa xg'ae, i ko Gam dim Cóám Jesom di c'áòan wèé chìbian koe q'ano-q'ano ta a.

Ncẽè káà chìbi ta a, ta ta kòo méé, ne ta ko qàe-qaese, i tseeguan gatá koe káà a. Ncẽè chìbia ta ta kòo nxàea tcg'òó, nem tseegu a tchàno Me e, a ba a gha gatá di tchàno taman koe qgóóa máá ta a, a gha thẽé wèé chìbia ta koe q'ano-q'ano ta a. 10 Ncẽè chìbian ta kúrú tama, ta ta kòo méé, ne ta ko tshúù-ntcõakagu Me, Me Gam dim kg'ui ba gatá koe káà me e.

Copyright information for `NHR