1 John 2

Kreste ba gatá dim Tééa-máá-kg'ao Me e

Tiri tu cóá tuè, ncẽe zi gúù zir ko góá máá tu u, nxãasega tu gha táá chìbian kúrú ka. Igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò ko chìbian kúrú, ne ta Abom koe Tééa-máá-kg'ao ba úúa hãa: ncẽe Jeso Kreste ii ba, Tchàno-kg'ao ba. Gaam ncẽe gatá di chìbian domka dàòa-máákus iise tcg'òóèa hãa ba, chìbia ta ta gha qgóóa mááè ka; gatá cúí ta dian ka tamase, igaba thẽé wèém nqõóm dian kaga hẽéthẽé e.

Ncẽè Gam di x'áè-kg'áḿan ta kò qgóóa qari ne, ta q'ana hãa, q'ãa Mea ta hãa sa. Ncẽè c'ẽem khóèm kò máá, Nqari bam q'ana hãa, témé, igabagam kò Nqarim di x'áè-kg'áḿan qgóó qari tama nem ẽem khóè ba tshúù-ntcõa-kg'ao me e, i tseeguan gam koe káà a. Igabaga dìím wèém ẽe ko Gam dim kg'ui ba qgóóa qarim koe i tseegukaga Nqarim di ncàm̀kuan cg'oèase hàna. Ta ncẽes gúùs koe guu a q'ana hãa, Gam koe ta hãa sa. Ncẽè c'ẽem khóèm kò máá,Nqarim koem hàna hãa, témé ne i ko qaase,Jesom khamam gha ma kg'õè sa.

Ka̱bam x'áè-kg'áḿ ba

Ncàm̀-ncamsa tuè, ka̱bam x'áè-kg'áḿ bar góá máá tu u tama, igaba ncìím x'áè-kg'áḿ me e, ncẽe tu kò ncìísega tshoa-tshoases koe úúa hãa ba. Me ncẽem x'áè-kg'áḿ ncìí ba ẽe tu kóḿa hãam kg'uim ga me e. Ra ko gataga ka̱bam x'áè-kg'áḿ ba góá máá tu u, ncẽeKrestem koe hẽé naka gatu koe hẽéthẽé tseegu ii ba, ntcùú sa ko nqáé, i tseeguan di x'áàn ko nxãakamaga x'áà khama.

Khóèm ẽe ko máá, x'áàn koem hàna hãa, témé, igaba qõese ba hòrea hãa ba, qanega ntcùúan q'oo koe hàna, ncẽeskaga igaba. 10 Dìím wèém ẽe qõese ba ncàm̀a ba x'áàn koe hãa, i cúí gúù tcgàbakagu me gha ga káà a. 11 Igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò qõese ba hòrea hãa, nem ntcùúan q'oo koe hàna, a ba a ko ntcùúan q'oo koe qõò, a c'úùa hãa ndam ko qõò sa, ntcùú ne tcgáí-q'ooa ba kaàkagua hãa khama.

12 Tiri tu cóá tuè, Krestem di cg'õèan domka tu chìbia tu qgóóa mááèa hãa domkar ko góá máá tu u.

13 Abo ga xaoè, Gaam ẽe tshoa-tshoases koe ga guu a hãa ba xao q'ana hãa domkar ko góá máá xao o.

Qárí-kg'ao xaoè, gaam ncẽe cg'ãè tc'ẽe ii ba xao tààa hãa domkar ko góá máá xao o.

14 Cóá tuè, Abo ba tu q'ana hãa domkar ko góá máá tu u.

Abo ga xaoè, tshoa-tshoases koe ga xao guu a q'ãa Mea hãa domkar ko góá máá xao o.

Qárí-kg'ao xaoè, xám̀se xao hãa domkar ko góá máá xao o, me Nqarim dim kg'ui ba gaxao cgoa hãa, xao gaam ncẽe cg'ãè tc'ẽe ii ba tààa hãa.

15 Táá nqõó ba ncàm̀ guu kana nqõóm koe hàna zi gúù zi igaba. Ncẽè khóèm kò nqõó ba ncàm̀a hãa ne i Abom di ncàm̀kuan gam koe hãa tama. 16 Wèé zi gúù zi ẽe nqõómkg'ai koe hàna zia Abom koe guu tama, igaba zi nqõóm koe guua hãa khama; gúù zi ncẽe cgàam ka hẽé, naka tcgáím ka hẽéthẽé ncàm̀mèa hãa zi hẽé naka khóèan ko gaan di kg'õèan q'oo koe dqo̱m̀se cgoa zi hẽéthẽé zi. 17 Me ko nqõó ba gam koe hàna zi gúù zi cgoa kaà, igabaga dìím wèém ẽe ko Nqarim ko tc'ẽe sa kúrú ba gha chõò tamase hãa.

Krestem cgoa ko ntcoekum khóè ba

18 Cóá tuè, còo dim x'aè me e. Kóḿa tu kò hãa, Krestem cgoa ko ntcoekum khóè ba gha hàà sa, ncẽeska igaba i Krestem di ntcoeku-kg'aoan káí hààraa. Gaa domka ta q'ana hãa, còo di x'aè e sa. 19 Gatá koe ne tcg'oara hãa, igaba ne kò gatá di ne tama ne e. Ncẽè gatá di ne kò ii ne ne ga kò qanega gatá cgoa hãa khama. Igabagane di qõòa nea kò x'áí, cúí-kg'áía ne ga kò gatá di tama sa.

20 Igabam Tcom-tcomsamTc'ẽe ba gatu koe ntcã̱a tcãàèa hãa, tu wèé tutseeguan q'ana hãa. 21 Tseeguan tu c'úùa hãa domkar góá máá tu u tama, igabaga tu q'ãa ana hãa domka a, i gataga tseeguan tshúù-ntcõan úúa hãa káà a khama.

22 Dìí ba tshúù-ntcõa-kg'ao baa? Khóèm ẽe ko xo̱ase a máá: Jeso ba Krestem tama Me e, ta ko méé me e. Eẽta iim khóè ba ko Krestem cgoa ntcoeku - a koNqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka Cóáse ba hẽéthẽé xo̱ase. 23 Dìím wèém ẽe ko Nqarim dim Cóá ba xo̱ase ba koNqarim gatá ka Xõò ba thẽé xo̱ase. Eẽ ko Nqarim dim Cóám ka nxàea tseegukagu ba thẽéNqarim gatá ka Xõò ba úúa hãa.

24 Eẽ tu tshoa-tshoases koe kóḿa hãa sa méés wèé x'aè ka gatu koe hãa. Ncẽè ẽe tshoa-tshoases koe tu kóḿa hãas kò wèé x'aè ka gatu koe hãa ne tu gha nxãaska Nqarim dim Cóám koe hẽé naka Xõòm koe hẽéthẽé wèé x'aè ka hãa. 25 Si ncẽe sa nqòòkagu taam hãas ga si i: chõò tamas kg'õè sa.

26 Ncẽe sar ko gane ẽe qàe-qae tu u kg'oana ne domka góá máá tu u. 27 IgabamKreste ba Gam dim Tc'ẽe ba gatu koe ntcã̱a tcana hãa, Me gatu koe wèé x'aè ka hãa, i qaase tama, cúí khóè ga ga xgaa-xgaa tu u sa; ncẽem ko ma Gam dim Tc'ẽe ba wèés gúù sa ma xgaa-xgaa tu u khamaga ma, i ncẽe xgaa-xgaan tseegu u, a tshúù-ntcõa di tama. Ncẽem ma xgaa-xgaa tua hãa khamaga méé tu Gam koe wèé x'aè ka hãa.

28 Ncẽeska méé tu cóá tuè, wèé x'aè ka Gam koe hãa, naka taa gha nxãasega ẽem kò ko x'áíse ne, kgoarasease hãa, naka táá ẽem kò ko hàà ne saucgae guu. 29 Tchàno Me e sa tu kò q'ana hãa ne tu thẽé q'ana hãa dìím wèém ẽe ko tchànoan kúrú ba Gam ka ábàèa hãa sa.

Copyright information for `NHR