1 John 3

Nqarim di ne cóá ne hẽé naka dxãwam di ne hẽéthẽé e (3)

Tsóágase kaia hãas ncàm̀ku sa ba gáé Abo ba máà taa hãa, ncẽe Gam di ta cóá ta gha ii di sa! Ta tseegukaga Gam di ta a! Gaa domkam nqõó ba c'úù taa hãa, Nqari bam c'úùa hãa khama. Ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽeska ta Nqarim di ta cóá ta a, igaba i qanega nta ta gha ii sa x'áíse tama. Igabaga ta q'ana hãa, ẽem kò ko x'áíse ne ta gha Gam khama ii sa, ẽem ma ii khama ta gha ma bóò Me khama. Me ko dìím wèém ẽe ncẽes nqòò sa Gam koe úúa hãa ba ko q'ano-q'anose, ncẽem ma Gabá ma q'ano ii khama.

Dìím wèém ẽe ko chìbian kúrú ba x'áèan ko méé sa komsana tama, chìbian kúrú sa x'áèan komsana tama si i khama. Tu q'ana hãa,Kreste ba kò x'áísea hãa sa, nxãasegam gha gatá koe chìbia ta séèa tcg'òó ka, i Gam koe cúí chìbi ga káà a. Dìím wèém ẽe Gam koe hãa bawèé x'aè ka chìbian kúrú tama. Igaba dìím wèém ẽe kowèé x'aè ka chìbian kúrú ba, bóò Me ta ga hãa kana q'ãa Me ta ga hãa.

Tiri tu cóá tuè, táá hẽé naka i cúí khóè ga qàe-qae tu u guu. Gaam ẽe ko tchànoan kúrú ba tchàno me e, ẽem ma Gabá ma tchàno ii khamaga ma. Gaam ẽe ko chìbian kúrú ba dxãwam di me e, dxãwa ba ncìísega tshoa-tshoases koe ga guu a chìbian ko kúrú khama. Me kò Nqarim dim Cóá ba x'áísea hãa, nxãasegam gha dxãwam di tsééan kaàkagu ka. Dìím wèém ẽe Nqarim ka ábàèa bawèé x'aè ka chìbian kúrú tama,Nqarim dis ii-q'oo
3:9ii-q'oo -Gerikas ka i ko máá: “cgùri,” téméè.
sa gam koe hãa khama, me cuiskagawèé x'aè ka chìbian kúrúa hãa tite, Nqarim kam ábàèa hãa khama.
10 Ncẽes gúùs ka ne gha Nqarim di ne cóá ne ndaka ne e sa x'áíse, ne dxãwam di ne cóá ne ndaka ne e sa: dìím wèém ẽe tchànoan kúrú tama ba, kana dìím ẽe qõese ba ncàm̀ tama ba Nqarim koe guu tama.

Hàà ta ncàm̀ku

11 Ncẽe tchõàn tu tshoa-tshoases koe ga kóḿa hãa: ncẽe ncàm̀ku méé ta di i khama. 12 Táá méé ta Kainem khama ii guu, ncẽe kò dxãwam di ii ba, a ba a kò gam ka qõese ba cg'õo ba. Ka ba kò dùús domka cg'õo me? Gam di zi tséé-kg'áḿ zia kò cg'ãè zi i, i kò qõesem dian tchàno o domka a.

13 Tíí qõe ga tuè, táá tu are guu, ncẽè nqõóm kò ko hòre tu u ne. 14 Q'ana ta hãa, x'ooan koe ta tcg'oara hãa a kg'õèan koe tcana hãa sa, gatá ka c'ẽe ne ta ncàm̀a hãa domka. Dìím wèém ẽe c'ẽe ba ncàm̀ tama ba x'oos koe hãa. 15 Dìím wèém ẽe gam ka qõese ba hòrea ba, cg'õo-kg'ao me e, tu q'ana hãa, cg'õo-kg'ao ba gam ka chõò tamas kg'õè sa úú tama sa.

16 Ncẽem dàòm ka ta ncàm̀ku sa q'ana hãa:Jeso Kreste ba kò gatá domka kg'õèa ba tcg'òóa máá ta a sa. I ko qaase, gatá igaba ta gha thẽé kg'õèa ta gatá ka qõese ga ne domka tcg'òó sa. 17 Ncẽè c'ẽem khóèm kò x'aian úúa hãa, a ba a ko bóò me gam ka c'ẽe ba qarian cgoa qgóókua hãa, igabagam kò tc'ẽe-tcao naka au me tama, ne i gha ntama Nqarim di ncàm̀kuan gam koe hãa? 18 Tiri tu cóá tuè, táá méé ta kg'ama kg'áḿa ta ka cúí kg'ui naka ko ncàm̀kuan x'áí guu, igaba méé ta tsééan cgoa hẽé naka tseeguan cgoa hẽéthẽé x'áí i. 19 Ncẽeta hẽéan ka ta gha q'ana hãa, tseeguan di ta a sa, si gha ncẽes gúù sa Nqarim cookg'ai koe qgài-qgai tcáó ta a. 20 Nda koe ga igaba ẽe tcáóa ta ko chìbi-chibi ta a koem Nqari ba gatá di tcáóan ka kaia hãa, a ba a wèé gúùan ga q'ana hãa. 21 Ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽè tcáóa ta kò chìbi-chibi ta a tama, ne ta Nqarim cookg'ai koe kgoarasease hãa, 22 a ta a gha dùús wèés ẽe ta ko dtcàrà sa Gam koe guu a hòò, Gam di x'áè-kg'áḿan ta qgóóa qaria, a ta a ko qãè-tcaokagu Me ko gúùan kúrú khama. 23 Me ncẽe ga me e Gam dim x'áè-kg'áḿ ba: Cóásem Jeso Krestem di cg'õèan koe ta gha dtcòm̀, naka taa ẽem ma x'áè taa hãa khamaga ma ncàm̀ku di ba. 24 Ne gane ẽe ko Gam di x'áè-kg'áḿan qgóóa qari ne Gam koe hãa, Me Gam igaba gane koe hãa. Tcom-tcomsam Tc'ẽem ẽem máà taa hãam ka ta q'ana hãa, gatá koem hãa sa.

Copyright information for `NHR