1 John 4

Tseegu sa hẽé naka tshúù-ntcõan hẽéthẽé e (4:1-6)

Tc'ẽe xu kúrúa bóò sa

Ncàm̀-ncamsa tuè, táá tu wèé xu tc'ẽe xu dtcòm̀ guu, igaba méé tu kg'aia kúrúa bóò, ẽe xu tc'ẽe xu Nqarim koe guua sa. Káí porofitin tshúù-ntcõan dia nqõómkg'ai koe síía hãa ke. Ncẽes gúùs ka tu gha Nqarim dim Tc'ẽe ba q'ãa: Wèém tc'ẽem ẽe ko nxàea tseegukagu a ko máá, Jeso Kreste ba cgàam koe guua hãa, ta ko méé ba Nqarim di me e, igabam wèém tc'ẽem ẽe Jesom ka nxàea tseegukagu tama ba Nqarim di tama. Ncẽem tc'ẽe ba Krestem dim ntcoe-kg'aom di me e, ncẽe tu kò kóḿa hãa me gha hàà ba, Me ncẽeska nxãakamaga nqõómkg'ai koe hàna hãa ba.

Tiri tu cóá tuè, gatua Nqarim di tu u, a tu atshúù-ntcõan di xu porofiti xu tààa hãa,Tc'ẽem ẽe gatu koe hàna ba gaam ẽe nqõómkg'ai koe hànam ka kaia hãa khama. Gaxua nqõóm di xu u, khama ẽe xu ko nxàe sa nqõóm di si i, me ko nqõó ba komsana xu. Gatáa Nqarim di ta a. Dìím wèém ẽe Nqari ba q'ana hãa ba ko komsana ta a, me gaam ẽe Nqarim di tama ba komsana ta a tama. Ncẽes gúùs ka ta q'ana hãa Tc'ẽem tseeguan di ba hẽé naka tc'ẽem qàe-qaekuan di ba hẽéthẽé e.

Nqari ba ncàm̀kuan di Me e (4:7-21)

Ncàm̀-ncamsa tuè, hààn ta ncàm̀ku, ncàm̀kua nea Nqarim di i, me dìím wèém ẽe ko c'ẽe ba ncàm̀ ba Nqarim koe guu a ábàèa, a Nqari ba q'ana hãa ke. Gaam ẽe c'ẽe ba ncàm̀ tama ba Nqari ba c'úùa hãa, Nqari ba ncàm̀kuan di Me e khama. Ncẽea Nqarim ma Gam di ncàm̀kuan gatá koe x'áía hãa ga a: Gam dim Cóám cúí
4:9cúí -kana “cúíse ábàèa”.
bam kò nqõómkg'ai koe tsééa óá, nxãasega ta gha Gam koe guu a kg'õè ka.
10 Ncẽea ncàm̀kus ii ga a: Nqari ba ta ko gatá ncàm̀s tama si i, igabagam Gabá gatáa ncàm̀ taa hãa, a ba a kò Gam dim Cóá ba dàòa-máákus iise tcg'òóa máá ta a, hààm gha chìbia ta qgóóa máá ta a ka. 11 Ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽè Nqarim kò ncẽeta noose ncàm̀ taa hãa ne i ko qaase, gatá igaba ta gha gatá ka c'ẽe ne ncàm̀ sa. 12 Cúí khóè ga qanega Nqari ba bóò ta ga hãa, igaba ncẽè gatá ka c'ẽe ne ta kò ncàm̀a hãa nem Nqari ba gatá koe hãa, i Gam di ncàm̀kuan gatá koe xg'ara-xg'araèa.

13 Ncẽes gúùs domka ta q'ana hãa, Gam koe ta hãa, Me Gabá gatá koe hãa sa: Gam dim Tc'ẽe bam máà taa hãa domka a. 14 Ta kò bóòa hãa, a ta a ko nxàea tseegukagu, Abo ba kò Cóáse ba nqõómkg'ai koe tsééa óágara hãa sa, hààm gha Kgoara-kg'ao ba ii ka. 15 Ncẽè c'ẽem khóèm kò ko nxàea tseegukagu, Jesom Nqarim dim Cóá ba ii sa, nem gha Nqari ba gam koe hãa, Me gabá Nqarim koe hãa. 16 Ncàm̀kus ẽem Nqari ba gatá koe úúa hãa sa ta q'ana hãa, a ko gaas koe dtcòm̀ khama.

Nqari ba ncàm̀kuan di Me e, me dìím wèém ẽe ko ncàm̀kuan cgoa hãa ba Nqarim koe hãa, Me Nqari ba gam koe hãa.
17 Ncẽem dàòm kata ko bóò si ncàm̀ku sa gatá koe xg'ara-xg'araèa hãa sa: xgàrakuan dim cáḿ ka ta gha kgoarasease hãa, ncẽem nqõóm koe taKrestem khama ii khama. 18 Ncàm̀kuan koe i cúí q'áò ga káà a, igabas ko tchànos ncàm̀ku sa wèé q'áòan ga xhàiagu, q'áò sa ko thõòan óá khama. Ncẽè c'ẽem khóèm kò ko q'áò nem tchànos ncàm̀ku sa úú tama.

19 Ncàm̀kuan ta úúa hãa, Gabá tc'ãà a ncàm̀ taa hãa domka. 20 Ncẽè c'ẽem khóèm kò ko máá: “Nqari bar ncàm̀a hãa,” témé, igabagam kò gam ka qõese ba hòrea hãa nem tshúù-ntcõa-kg'ao me e. Ncẽè gam ka qõesem ẽem ko bóò bam kò ncàm̀ tama nem cuiskaga Nqarim gaam bóò ta ga hãa ba ncàm̀ tite. 21 Ta ncẽem x'áè-kg'áḿ ba Gam koe guu a hòòa: Eẽ Nqari ba ncàm̀a hãa ba méém qõese ba gataga thẽé ncàm̀ di ba.

Copyright information for `NHR