1 John 5

Tààs dtcòm̀s di sa (5)

Nqarim dim Cóám koe dtcòm̀a ne

Dìím wèém ẽe ko Jeso ba Kreste Me e sa dtcòm̀ ba Nqarim ka ábàèa, me dìím wèém ẽe cóán ka xõò ba ncàm̀a hãa ba gha thẽé ẽem khóèm di cóán ncàm̀. Ncẽè Nqari ba ta kò ncàm̀a hãa a ko Gam di x'áè-kg'áḿan kúrú ne ta gha ncẽem dàòm ka q'ãa, Nqarim di ne cóá ne ta ncàm̀a hãa sa. Ncẽè Nqari ba ta kò ncàm̀a hãa ne ta gha Gam di x'áè-kg'áḿan qgóóa qari khama, i Gam di x'áè-kg'áḿan qóḿ tama. Dìím wèém ẽe Nqarim ka ábàèa ba nqõóm dim tàà-kg'ao me e khama. Si gatá dis dtcòm̀ sa nqõó ba ta ko tàà cgoas ga si i. Dìí ba nqõóm dim tàà-kg'ao baa? Gaam ẽe ko dtcòm̀, Jesom Nqarim dim Cóá ba iim cúí me e.

Jeso ba dìí Me e sa

Jeso Kreste ba Gaam tshàan hẽé naka c'áòan hẽéthẽé cgoa hààram ga Me e. Tshàan cgoa cúím kò hàà tama, igabaga tshàan hẽé naka c'áòan hẽéthẽé cgoa a. MeTcom-tcomsam Tc'ẽe ba ko nxàea tseegukagu u, Tc'ẽe ba tseegu Me e khama. Nqoana gúùa nea ko nxàea tseegukagu khama: Tc'ẽe ba hẽé, naka tshàan hẽé, naka c'áòan hẽéthẽé e; i ncẽe gúùan nqoana ko cúís gúù sa nxàe. Eẽs khóè ne ko nxàea tseegukagu sa ta ko dtcòm̀a mááse, igabagas ẽes Nqarim ko nxàea tseegukagu sa gaas ka kaia hãa; si ncẽe sa gaas Gam dim Cóám koem kò nxàea tseegukagus ga si i. 10 Dìím wèém ẽe ko Nqarim dim Cóám koe dtcòm̀ ba ko Nqarim ko nxàea tseegukagu sa tcáóa ba q'oo koe dtcòm̀; igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò Nqarim koe dtcòm̀ tama nemNqari ba tshúù-ntcõa-kg'ao ba kúrúa; Nqarim ko Gam dim Cóám ka nxàea tseegukagu sam dtcòm̀ tama khama. 11 Si ncẽe saNqarim ko nxàea tseegukagus ga si i: Chõò tamas kg'õè sam máà taa hãa di sa, si ncẽes kg'õè sa Gam dim Cóám koe hãa. 12 Dìím wèém ẽeNqarim dim Cóá ba úúa hãa ba kg'õèan úúa hãa, me dìím wèém ẽe Nqarim dim Cóá ba úú tama ba kg'õèan úú tama.

Chõò tamas kg'õès ka q'ãa sa

13 Ncẽe zi gúù zir ko góá máá tu u, nxãasega tu gha q'ãa, chõò tamas kg'õè sa tu úúa hãa sa. Gatu ncẽe Nqarim dim Cóám dim cg'õèm koe ko dtcòm̀ tur ko nxàe. 14 Si ncẽe sa Gam koe ta úúa hãas tcoms ga si i: ncẽè dtcàrà Me ta kò ko Gam di ncàm̀an koe guu a nem ko kóḿ ta a di sa. 15 A ncẽè q'ana ta kò hãa, kóḿ ta am ko sa, dùús wèés ẽe ta ko dtcàràs koe, ne ta q'ana hãa, ẽe ta ko dtcàrà sa ta ko hòò sa.

16 Ncẽè c'ẽem khóèm kò gam ka qõese ba bóò, me ko x'ooan koe úú me tama chìbian kúrú, ne méém còrè; Nqari ba gha kg'õèan máà me ke. Gane ẽe gane di chìbian x'ooan koe úú ne tama ner ko nxàe. Si x'ooan koe ko úú tsis chìbi sa hàna; gaas chìbi sam gha còrèa máá sar nxàe tama. 17 Wèés cg'ãè sa chìbi si i, igaba i chìbian hàna hãa x'ooan koe úú tama a.

18 Q'ana ta hãa, dìím wèém ẽe Nqarim ka ábàèa bawèé x'aè ka chìbian kúrú tama sa, igabam ko gaam ẽe Nqarim ka ábàèa ba kòrese, me gaam ẽe cg'ãè tc'ẽe ii ba thõò-thõo me tite.

19 Q'ana ta hãa, Nqarim di ta a, me wèém nqõó ba ẽe cg'ãè tc'ẽe iim di qarian dòm̀ q'oo koe hãa sa.

20 Ta gataga q'ana hãa, Nqarim dim Cóá ba hààra hãa, a kóḿa q'ãan di tc'ẽean máà taa hãa sa, nxãasega ta gha ncẽe tseegu ii ba q'ãa ka. Ta Gaam tseegu di iim koe hãa, ncẽe Gam dim Cóám Jeso Kreste ii ba. Ncẽe ba tseegu dim Nqari Me e, a chõò tamam kg'õè Me e.

21 Tiri tu cóá tuè, kúrú mááseèa nqárìan koe méé tu xgáè-kg'amse.

Copyright information for `NHR