1 Peter 1

Nqarim di kgoarakua ne (1:1-12)

Tsgám̀kaguku zi

Petere ra a, x'áè úú-kg'aor
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
Jeso Krestem di ra,

a ra a koncẽes tcgãya sa Nqarim nxárá tcg'òóa mááse ne khóè ne góá máá, ncẽe tsa̱i-tsa̱isea hãa ne, a cg'áè-kg'ao khama x'ãèa hãa ne: xg'aekum Ponto dim koe hẽé, naka Galatia dim koe hẽé, naka Kapatokia dim koe hẽé, naka Asia dim koe hẽé, naka Bitunia dim koe hẽéthẽé hàna ne.
Nqarim Abo ba nxãakamaga q'ana hãasenxárá tcg'òóa mááse tua, Me koTcom-tcomsam Tc'ẽe ba tcom-tcomsakagu tu u, nxãasega tu gha Jeso Kreste ba komsana a Gam di c'áòan cgoa cgáìè ka:

Cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu koe càùse.

Kg'õèas nqòò sa

Dqo̱m̀mè méém Nqarim gatá dim X'aigam Jeso Krestem ka Xõò ba. Jeso Kreste ba x'ooan koe ghùian kam Gam di kaisa thõò-xama-máákuan ka ka̱base ábà taa hãa, nxãasegata gha kg'õèas nqòò saúú ka. Ncẽe nqòòan ta úúa hãa, nqarikg'ai koe ta gha q'õò ts'eekg'aian di i, kaà tite, a ts'óó tite, a cg'ãa-cg'anasea hãa tite e.Nqari ba gaa koe tòóa máá tu ana, gatu ncẽe ko dtcòm̀an koe guu a Nqarim di qarian ka qãèse qgóó a kòreè tu, nxãakg'aiga tu gha síí kgoarakuan hòò ka, ncẽe gha còo di xu x'aè xu ka tseegukaga x'áíè e.

Ncẽe gúùan domka tu ko qãè-tcao, gatà i ga ko ma qaase, xòm̀ x'aè-coa ka tu ga ncẽeska tãáka zi kúrúa bóòku-qhàò zi ka tshúù-tcaokaguè igabaga. Gazi di tsééa ne gatu di dtcòm̀an tseegu ii sa x'áí si i. Gautan igaba, ncẽe gha kaàkaguè, ne gha c'eean cgoa kúrúa bóòè. Gataga méé i dtcòm̀a tu, ncẽe kaisase gautan ka qaa-qaasa a, kúrúa bóòè. Nxãaska tu gha Jeso Krestem ko x'áíèm cáḿ ka dqo̱m̀kuan hẽé naka x'áàn hẽé naka tcomkuan hẽéthẽé hòò. Ncẽe bóò Me ta ga tu hãa igaba tu ncàm̀a hãa ba, ncẽe tu ncẽeska bóò Me tama igaba tu ko Gam koe dtcòm̀ ba, a tu a x'áàko qãè-tcaoan ncẽe kg'ui a nxàeè tite cgoa qãè-tcaoa. Gatu dis dtcòm̀s ko qaa sa tu ko hòò khama, ncẽe kgoarakuan gatu di tcáóan di sa.

10 Porofiti xu kò ncẽe gatu koe gha hààs cgóm̀kus ka porofita, a xu a kò ncẽe kgoarakuan koe tcãà tcáó a qarika qaa a. 11 Kúrúa xu kò bóò, dùútsa x'aè ka i gha hàà sa, a i a gha ntama hàà sa. Me kò gaxu koe ko hànam Tc'ẽem Krestem di ba x'aèan cookg'ai koe nxàea tseegukagu Krestem di xgàrasean ka, naka xùri gha ko x'áàn ka hẽéthẽé e. 12 I kò gaxu koe x'áísea hãa, ncẽe zi gúù zi xu tsééa mááse tama, a ko gatua tsééa máá tu u sa; gúù zi ẽe tu ko ncẽeska bìríèa zi, ẽe ne kò ẽe qãè tchõàn xgaa-xgaa tu u x'aè ka, ncẽe ko nqarikg'ai koe guu a tsééa óáèam Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka. Moengelean ga ko ncàm̀a hãa, ncẽe zi gúù zi i ga kò bóò sa.

Tcom-tcomsas kg'õè sa (1:13—2:10)

13 Tc'ẽea tu kg'ónò, naka qgóósea hãa, naka tua gatu di nqòòan cg'oèase úú cgóm̀kuan koe, ẽe tu gha Jeso Krestem kò x'áíse x'aè ka máàè e. 14 Komsanako cóán khama méé tu hẽé, naka zi cg'ãè zi tc'ẽe zi táá tc'ãà-cookg'ai tu u guu, ẽe tu kòNqari ba tu c'úùa hãa x'aè ka kg'aia úúa zi. 15 Igaba ẽe kò tcii tu um ma tcom-tcomsa ii khamaga ma méé tu ma wèé gúùan ẽe tu ko kúrú koe tcom-tcomsa ii. 16 Góásea i hãa a ko máá: “Tcom-tcomsa méé tu ii, Tíí Ra tcom-tcomsa Ra a ke,” téméè khama.

17 NcẽèNqarim, ncẽe khóèan tãákase xgàra tama, a ko khóèan di zi tséé-kg'áḿ zi ka khóèan xgàra ba tu kò Abo ta ma tcii ne, méé tu nxãaskancẽem nqõómkg'ai koe tu cg'áè-khoean khama ma x'ãèas noose Nqari ba q'áòase kg'õè. 18 Q'ana tu hãa, dùús cgoa tu kò káà hùis kg'õè-kg'áḿs gatu dis koe x'ámá tcg'òóèa sa, ẽe tu kò gatu ka tsgõosea xu koe hòòa sa. Seleferan hẽé kana gautan hẽéthẽé khama ii zi gúù zi kaàko zi cgoa tu x'ámá tcg'òóè ta ga hãa, 19 igaba qaa-qaasa c'áòan Krestem di ka a kò ii, ghùu-coam chìbi úú tama a q'ano ba. 20 Gaam ncẽe nxãakamaga nqõóm ko tshoa-tshoases cookg'ai koe kòNqarim ka q'ãaèa ba, igabam kò còo di xu x'aè xu ka hàà x'áíè ba. 21 Gam koe tu ko guu a Nqarim koe dtcòm̀, ncẽe ko x'ooan koe ghùi Me a x'áàkagu Mea ba, nxãasega i gha gatu di dtcòm̀an hẽé naka nqòòan hẽéthẽé Nqarim koe hãa ka.

22 Tseeguan komsana ka tu q'ano-q'anosea hãa, a tu a gatu ka qõesean koe tseegu di ncàm̀an úúa, ke tu q'ano-tcáóse qarika ncàm̀ku. 23 Ka̱base tu ábàèa hãa khama, kaàkom cgùrim koe guu tamase, igaba kaà tamam cgùrim koe guu a: kg'õèa hãa a chõò tamam kg'uim Nqarim dim koe guu a. 24 Nqarim dis Tcgãyas ko méé a ko máá:

“Wèém khóè ba dcãan khama ii,
i wèé x'áàn gam di, qãáka di zi x'aa zi khama ii.
Dcãa ne ko c'óò,
i x'aan tcheè,
25 igabam ko X'aigam dim kg'ui ba
chõò tamase hãa,”
témé khama. Ncẽe ba gaam kg'uim ga me e, ncẽe tu kò qãè tchõàn koe guu a xgaa-xgaaè ba.

Copyright information for `NHR