1 Peter 2

Gaa domka méé tu wèé gúùan cg'ãè koe tcg'òóse, naka táá c'ẽe koe ga kàaku di ii guu, naka táá qãè khóèan khama ko ma kúrúse guu, naka táá tauku di ii guu, naka gataga táá c'ẽe koe ga cóèku di ii guu. Ka̱base ábàèa cóán khama méé tu ii,Nqarim di kg'uian di bíìan xgónèa a, kàa úú tama a, gaan koe tu gha nxãasega kai a kgoaraè ka. X'aiga ba qãè Me e sa tu xám̀a hãa ke.

Kg'õèam nxõ̱á ba hẽé nakas tcom-tcomsas qhàò sa hẽéthẽé e

X'aigam koe hàà, kg'õèa hãam nxõ̱á ba, ncẽe ko khóè ne ka bóòa xguìè, igaba kò Nqarim ka nxárá tcg'òóèa ba, a ba a Gam koe qaa-qaasa ii. Ke tu gatu igaba kg'õèa nxõ̱án khama ma tshàoè, naka tuaTcom-tcomsam Tc'ẽem dim nquu ba ii,gaa koe tu gha tcom-tcomsa xu peresiti xu ii, a ko Tc'ẽem di zi dàòa-mááku zi kúrú, ncẽe ko Jeso Krestem koe guu a Nqari ba qãè-tcaokagu zi. Nqarim dis Tcgãyas q'oo koe i ko máá:

“Bóò, Sione koer ko nxõ̱á ba tòó,
nxárá tcg'òóèa a qaa-qaasam nxõ̱ám tcúú di ba,
me cuiskaga wèém ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba,
sau-cgaekaguè tite,”
téméè khama.

Gatu ẽe ko dtcòm̀ tu kam ncẽem nxõ̱á ba cgáé me e. Igaba ẽe dtcòm̀ tama neméé ne ncẽe kg'uian komsana, ncẽe ko máá:

“Nxõ̱ám ẽe tshào-kg'ao xu ka bóòa xguìèa ba,
nxãa ba tcúú dim nxõ̱á ba kúrúa,”
témé e.

Si koc'ẽe koe gaia máá:

“Ncẽe ba nxõ̱á me e khóè ne gha kúrú ne tcgàba ba,
a khóè ne ko cg'áékagum nxõ̱á me e,”
témé.

Tcgàba ne ko, kg'ui ba ne kò ntcoe khama - si nxãa sa tc'ẽea ne mááèa hãas ga si i.

Igaba tu gatu nxárá tcg'òóèa tu khóè tu u, x'aiga tu u, a peresiti tu u, tcom-tcomsas qhàò sa, Nqarim ka q'õòèa tu khóè tu, nxãasega tu gha cgáé zi gúù zi Nqarim di zi xgaa-xgaa ka, ncẽe ko ntcùúan q'oo koe tciia tcg'òó tu u a Gam di are-aresa x'áàn koe tciia óá tu u ba. 10 C'ẽe x'aè ka tu kò khóè tu tama tu u, igabaga tu ncẽeska Nqarim di tu khóè tu u; c'ẽe x'aè ka tu kò cgóm̀kuan hòò tama, igaba tu ncẽeska cgóm̀kuan hòòa hãa.

Dùú sa méé ne dtcòm̀-kg'ao ne kúrú xháéan koe ne kò hãa ne (2:11—4:19)

Nqarim di ne tséé-kg'ao ne khama ma kg'õè

11 Ncàm̀-ncamsa tuè, dàra-kg'aoan hẽé naka tãá nqõó koe guua khóèan hẽéthẽé khamar ko ma dtcàrà tu u, cg'ãè zi tc'ẽe zi cgàam di zi koe tu gha tcg'òóse sa, ncẽe khóèm di tc'ẽean cgoa ko x'ãàku zi. 12 Eẽta ne ko ma tãá zi qhàò zi di ne cg'ãè zi gúù zi ko kúrú tu khóè tu khama ma tshúù kg'uian gatu ka kg'ui igaba méé tu gatu gane xg'aeku koe qãèse kg'õè, naka ne nxãasega gatu di zi qãè zi tséé zi bóò, naka Nqari ba ẽem gha ko hààm cáḿ ka x'áàkagu.

13 X'aigamNqarim domka méé tu wèé qarian khóèm di koe máàse: x'aiga-dxoom koe ga igaba ncẽe tc'amaka hàna ba, 14 kana tc'ãà-cookg'aian koe igaba, ncẽe gaam ka tsééa tcg'òóèa a, a ko hàà ẽe ko chìbian kúrú ne xgàra, a i a ẽe ko qãèan kúrú ne dqo̱m̀. 15 Nqarim di ncàm̀a ne gatà ii, qãè gúùan kúrúan ka tu gha ẽe kóḿa q'ãa tama a káà tc'ẽe khóèan nqookagu. 16 Kgoarasea ne khóè ne khama méé tu ma kg'õè, igaba táá gatu di kgoarasean kúrú naka ic'ẽe cg'ãèan qàbi tcãà guu; kg'õè méé tu Nqarim di tu tséé-kg'ao tu iise. 17 Wèé khóèan tu tcom. Gatu ka c'ẽean tu ncàm̀. Nqari ba tu q'áò. X'aiga-dxoo ba tu tcom.

Krestem dis xgàrakus dis sere-sere sa

18 Qãàn méé i gaan ka q'õòsean wèé tcoman cgoa komsana; ẽe qãè a tc'auan koe cúí tamase, igabaga ẽe xgárá ne koe ga hẽéthẽé e. 19 Ncẽè c'ẽem khóèm kò Nqari bam máàsea hãa domka káà chìbise xgàraèa, a ba a qáò tcáó ii, nem ghaNqari ba dqo̱m̀ me. 20 Ncẽè chìbian tu kò kúrú a ko gaan domka xg'áḿmè, a tu a qáò tcáó ii ne tua gha gaan domka dqo̱m̀mè? Igaba ncẽè qãèan kúrú domka tu kòo xgàraè, a gaan koe qáò tcáó ii nem gha Nqari ba dqo̱m̀ tu u. 21 Ncẽes gúùs domka tu kò tciièa, gatagam kò thẽé Kreste ba gatu domka xgàraè khama, sere-sere sam kò guua máá tu u, nxãasega tu gha xùri dàò Me ka,

22 “cúí chìbi ga kúrú tama ba,
i ko táá cúí kàaku ga kg'áḿa ba koe tcg'oa.”
23 Eẽm kò cóèè kam kò táá cóèkuan ka̱bia máá ne, a ba a kò ẽem kò xgàraè ka táá bìrí ne, ka̱bisem gha a hàà xgàra ne sa, igabam kò ẽe ko tchànose xgàra Mem koe máàse. 24 Gam ncẽe kò gatá di cg'urian tc'áróa ba kaxgàu hìis koe xgàma hãa ba, nxãasega ta gha cg'urian x'óóa máá, a ta a gha tchànoan kg'õèa máá ka. Gam di chìbian ka tu kg'õèkaguèa hãa. 25 Ho̱àko zi ghùu zi khama tu kò ii, igaba tu ncẽeska gatu dim Kòre-kg'aom koe ka̱bisea hãa khama, Q'õé-kg'aom gatu di tc'ẽean di ba.

Copyright information for `NHR