1 Peter 3

Khóè zi hẽé naka khóè xu hẽéthẽé e

Khóè saoè, gaam dàòm cúím kaga méé sao gasao di xu khóè xu máàse. Ncẽè cúí-kg'áía xu ga kòNqarim dim kg'ui ba dtcòm̀ tama ne, xu ga nxãaska káà kg'uise gaxu di zi khóè zi di kg'óòan ka kúrúè a dtcòm̀, ncẽè nta sao ko maNqari ba q'áò a tcom-tcomsa ii sa xu kò bóò ne. Gasao di t'õèan méé i tc'áróa sao ka tchàa koe táá guu, tóróèa c'õòan hẽé, naka gautan cgoa kúrúèa gúùan hã̱a di hẽé, nakat'õè qgáían hã̱an ka hẽéthẽé koe. Igaba méé sao tcáóa sao q'oo koe t'õè sao ii, t'õèan chõò tama a, qãè a tc'aua tc'ẽean di i, ncẽe Nqarim tcgáí q'oo koe kaisase qaa-qaasa a. Ncẽea gaam dàòm khóè zi tcom-tcomsa zi kg'aika di zi, ncẽe kò gazi di nqòòan Nqarim koe tòóa hãa zi kò ma t'õè-t'õese ga a, gazi di xu khóè xu máàsean ka khama. Sarahs khama méé sao ii, ncẽe kò Abrahama ba komsana sa, a sa a kò gas dim x'aiga ba ta ma tcii me. Ncẽè qãè gúùan sao kò kúrú a c'ẽe gúù kaga q'áòkaguè tama ne sao gha gas di sao cóá sao ii.

Khóè xaoè, gatà iim dàòm cgoa méé xao gazi cgoa kg'õè naka q'ãa, kg'amka tc'áró zi i sa. Gaxao cgoa ziNqarim di aban kg'õèan di di zi q'õò-kg'ao zi i ke méé xao tcomkuan cgoa qgóó zi, nxãasega i gha gakhao di còrèan táá cúí gúù kaga xgáèè ka.

Qãèan kúrú domka xgàrasea ne

Chõò dis ka méé tu wèé tu ga cúí tc'ẽe, naka thõò-xama-mááku, naka ncàm̀ku qõekua hãa khóè khama ma, naka cgóm̀ku di ii, naka cg'áré-cg'arese. Táá méé tu chìbi sa chìbis cgoa suruta ka̱bi guu, kana cóèku sa cóèkuan cgoa ka̱bi guu; igaba méé tu ts'ee-ts'eekg'aikuan cgoa ka̱bi i; gaan domka tu tciièa hãa ke, nxãasega tu gha ts'ee-ts'eekg'aikuan q'õò ka. 10 Nqarim dis Tcgãyas ko méé khamaa ko máá:

“Dìím wèém ẽe gha ko kg'õèan ncàm̀ ba,
a ba a qãè cáḿan bóò kg'oana ba
méém gam dim ta̱m ba cg'ãè gúùan koe hẽé
naka kg'áḿa ba kàa di kg'uian koe hẽéthẽé xgáè.
11 Cg'ãè gúùan koe méém tcg'oa naka qãèan kúrú,
tòókuan méém qaa naka baa x'ãà máá a.
12 X'aigam di tcgáía nea ẽe tchàno ne koe hàna,
i ko Gam di tceean gane di còrèan komsana,
igaba i X'aigam di kg'áían
ẽe ko cg'ãèan kúrú ne cgoa tsééa xg'ae tama,”
témé.

13 Ncẽè qãè gúùan kúrú tu kòo x'ãà máá ne i gha dìín thõò-thõo tu u? 14 Tchànoan kúrú domka tu ga ko xgàrase igaba tu ts'ee-ts'eekg'aièa hãa. Táá méé tu ẽe ne ko bèe sa bèe guu, táá q'aekaguè guu. 15 Igaba méé tu tcáóa tu koe Kreste ba X'aigam iise nxárá tcg'òó naka dqo̱m̀ Me. Ncẽè c'ẽem khóèm kòo ẽe tu úúa hãa nqòòan ka tẽè tu u ne méé tu wèé x'aè ka xo̱a me tu gha sa kg'ónòsea máána hãa. 16 Igaba méé tu qám̀sean hẽé naka tcomkuan hẽéthẽé cgoa ncẽe gúùan kúrú, naka tchàno tcáóan úúa hãa, nxãasega ne gha dùús wèés cg'ãès ẽe ne ko gatu ka kg'uis koe, ẽe ko Krestem koe qãèse kg'õèan gatu di ka ko kg'ui ne, saucgae ka. 17 Gatà ma tu ga ko ma qãèan kúrú igaba tu gha xgàrase, ncẽè Nqarim kòo tc'ẽe ne. Ncẽes gúù sa cgáé si i, cg'ãèan kúrú domka xgàrasean ka khama. 18 Krestem igabam kò cúí q'oro chìbian domka xgàraè khama, tchànom Khóèm iise tchàno tama ne khóè ne domka, Nqarim koem gha nxãasega úú tu u ka. Ncẽe kò tc'áróm koe x'ooan koe tcãàè, a Tc'ẽem ka kg'õèkaguè ba. 19 Gaam Tc'ẽem koe hànasem kò síí ẽe qáéèa tc'ẽean qáé-nquuan koe xgaa-xgaa. 20 Nqari ba xg'ao komsana tama ne di tc'ẽe e kò ii, ncẽem kò Nqari batcóóse ne gha ka qáò tcáóse qãà ne, Nowam ko araka ba tshào x'aè ka. Cg'orò ne khóè ne 8 ne cúí nea kòarakam koe hàà, a tshàam koe guu a kg'õèkaguè. 21 I gaa tshàan tcguù-tcguukus dis x'áí si i, ncẽeska igaba ko kg'õèkagu tu u sa, cgáé-q'oom di cg'urian xg'aàra tcg'òós ka tamase, igabas tchànos tcáós dis dtcàrà si i Nqarim koe. X'ooan koe tẽes Jeso Krestem dis ka i ko kgoara tu u, 22 ncẽe nqarikg'ai koe qõòa ba, a ba a kg'áòm x'õàm Nqarim dim xòè koe hàna, moengelean hẽé naka tc'ãà-cookg'aian hẽé naka qarian hẽéthẽéa Gam dòm̀ q'oo koe hãa.

Copyright information for `NHR