1 Peter 4

Nqari ba kg'õèa máá

Ncẽem ma Kreste ba Gam dim cgàam koe xgàraèa khamaga ma méé tu gatu igaba Gam di tc'ẽe-kg'áḿan úúa, gaam ẽe cgàam koe xgàraèa hãa ba chìbian cgoa xg'ara hãa ke. Gaa domkagam ncẽeska nqõómkg'ai di kg'õè-q'ooa ba koe cg'ãè zi tc'ẽe zi khóèan di zi kg'õèa máá tama, a ko Nqarim di ncàm̀an kg'õèa máá. Ncẽe nqáéam x'aèm ka tu kò tc'ãòa x'aèan kg'õè a ko tãá zi qhàò zi di ne ko tc'ẽe sa kúrú khama, a ko cg'áràn kúrúate, cg'ãè zi tc'ẽe zi hẽé, kg'áà nqáésean hẽé, nqàrean hẽé, kg'áàè ko zi qgáì zi koe hãa sa hẽé, naka kúrúa mááse di nqárìan dqo̱m̀an ncẽe ntcoe-ntcoesa hẽéthẽé e. Gane cgoa tu kò táá xg'ae a tchõà úú tamas kg'õè sa kg'õè domka ne ko are tu u, a ko gatu ka cg'ãèse kg'ui. Igaba ne gha ẽe x'ooan hẽé naka kg'õèan hẽéthẽé xgàran kg'ónòsea máána hãamNqarim koe xo̱ara mááse. Ncẽes gúùs domka i qãè tchõàn ẽe x'óóa khóèan koe ga thẽé xgaa-xgaaèa hãa khama: nxãasega ne gha cgàam koe khóèan khama ma xgàraè, a ne a gha tc'ẽem koe Nqarimko ma kg'õè khama ma kg'õè ka.

Wèé zi gúù zi di chõò-q'ooa ne cúù u. Ke tu q'ano-tcáó naka qgóósea hãa, nxãasega tu ga còrè ka. Wèé zi gúù zi tc'amkg'ai koe méé tu kaisase ncàm̀ku, ncàm̀ku sa ko káí zi chìbi zi qàbia tcãà ke. Qãèse méé tu x'áéa tu koe hààkaguku, kg'ui úú tamase. 10 Eẽm ma Nqari ba tãáka dàòan cgoa Gam di cgóm̀kuan máà tua hãa khama méé tu ẽe zi máàku zi qãèse tséékagu naka c'ẽe ne tsééa máá. 11 Ncẽè c'ẽem khóèm kò kg'ui ne méém Nqarim di kg'uianko kg'uim khóèm khama ma kg'ui. C'ẽem khóèm kò tséé ne méém Nqarim máà mea qarian cgoa tséé, nakam gha nxãasega Nqari ba wèé zi qgáì zi koe dqo̱m̀mè, Jeso Krestem koe. Gam koe méé i chõò tamase dqo̱m̀kuan hẽé naka qarian hẽéthẽé hãa. Amen.

Dtcòm̀-kg'ao tsi i domka xgàrasea ne

12 Ncàm̀-ncamsa tuè, thõòkas kúrúa bóòkus ẽe tu ko xgàraès ka méé tu táá arekaguè guu, c'úùa tuas gúùs kúrúse cgae tu u kos khama ma. 13 Igaba méé tu qãè-tcao, ncẽè tu kò ma Krestem kò ma xgàrasea hãa khama ma xgàrases ka, naka tua gha nxãasega Gam dim x'áàm ko x'áíse ka kaisase qãè-tcao. 14 Krestem dim cg'õèm domka tu kò cóèè ne tu ts'ee-ts'eekg'aièa hãa, Tc'ẽem x'áàm di ba hẽé naka Nqarim di ba hẽéthẽéa gatu koe hãa khama. 15 Igaba ncẽè gatu ka c'ẽem kò xgàrase ne méém táá cg'õo-kg'ao ba ii, kana ts'ãà-kg'ao ba ii, kana cg'ãè kúrú-kg'ao ba ii, kana khóè ne di gúùan koe káíse tcãàseam khóè ba ii guu. 16 Gaa domka, Krestem di tsi khóè tsi iise tsi kòo xgàraè ne méé tsi táá saucgae guu, igaba méé tsi ẽe tsi úúam cg'õèm domka Nqari ba dqo̱m̀.

17 X'aè ba hààra hãa, xgàrakuan gha Nqarim dim nquumdi ne cgoa tshoa-tshoa di ba. A ncẽè gatá cgoam kò tshoa-tshoa ne sa gha dùú sa kúrúse ẽe Nqarim di qãè tchõàn komsana tama ne koe?

18 “Ncẽè tchànom khóèm koe i kò qari ii kgoaraèm gha sa,
ne ia gha nxãaska ẽe Nqari-tcáó tamam khóèm koe hẽé
naka chìbi-kg'aom koe hẽéthẽé dùú sa kúrúse?”
19 Gaa domka méé ne, ẽem ma Nqari ba tc'ẽea khama ko ma xgàrase ne, tcom-tcomsam Kúrú-kg'ao ba máàse, naka nea qãèan kúrú cgoacòoka qõò.

Copyright information for `NHR