1 Peter 5

Cg'áré-cg'aresea ne (5:1-14)

Kaia ne hẽé naka cg'áré ne hẽéthẽé e

Eẽ gatu xg'aeku koehàna xu kaia xukerekes di xu cgoar ko kg'ui, ncẽer tíí thẽé gaxu ka c'ẽe ii ra. Krestem di xgàrasean tcgáía te cgoa bóòa hãa a gha gataga ncẽe ko hàà x'áíè x'áàn koe hãa ra, domkar ko kaisase dtcàrà xao o a ko máá: Ghùu zi Nqarim di zi xao kòre. Q'õé zi, qaase i ko domka tamase, igaba tcáóa xao di tc'ẽean domka, ẽem ma Nqari ba ncàm̀a hãa khama. Ncẽes tséé sa kúrúan di ncàm̀an úúa hãase méé xao kúrú si, surutan qaa tamase. Ghùu zi ẽe tshàu q'ooa xao koe tcãàèa hãa, kòre zi xao gha ka zi koe, méé xao táá x'aigan kúrúse guu, igaba méé xao gazi koe x'áí sa ii. Naka xaoa gha nxãasega, ẽem ko kaiam Kòre-kg'ao ba hàà ne, kaà tama x'áàn dis cábá sa hòò.

Gatu ẽe cg'áré tu méé tu gataga ẽe xu kaia xu komsana. Wèéa tu ga méé tu cg'áré-cg'aresean cgoa hã̱akaguse gatu ka c'ẽea ne koe,

“Nqari ba ko ẽe ko bóòse ne xguì
igabam ko ẽe ko cg'áré-cg'arese ne cgóm̀kuan máà” ke.
Gaa domka méé tu cg'áré-cg'arese Nqarim dim kaiam x'õàm dòm̀ q'oo koe, nxãasegam gha hààkom x'aèm ka ghùi tu u ke. Gatu di káíse tc'ẽe-tc'ẽesean wèé ga Gam koe ncemea úú, gatu cgoam tchõà úúa ke.

Qgóósea méé tu hãa naka kókòa hãa. Gatu dim cg'õo-kg'aom dxãwa ba ko kg'aekom gàm khama ma caate ke, a ko c'ẽe khóèan qaa, kg'oom gha a. Xguì me naka dtcòm̀an koe qarika téé, q'ana tu hãa, ne gatu ka c'ẽe ne nqõómkg'ai koe gatà ii xgàrasean koe hàna hãa ke.

10 Eẽ tu xòm̀ x'aè-coan xgàrasea hãa qãá koem gha Nqarim wèé cgóm̀kuan di ba, ncẽe ko Gam di chõò tama x'áàn koe Jeso Krestem koe tciia úú tu u ba, Gam ka ka̱ba-ka̱ba tu u, a gha kúrú tu u tu qari, a qarika téé, tchànose. 11 Qarian méé i Gam koe chõò tamase hãa. Amen.

Còo di zi tsgám̀kaguku zi

12 Silefanom
5:12 Silefano -Silefanom di c'ẽe cg'õèa nea Silase e.
di hùikuan cgoar xòm̀se góá máá tua hãa, ncẽer ko máá tcom-tcomsam qõe me e témé ba. Korè tu ur ko a ko nxàea tseegukagu, ncẽea Nqarim dis cgóm̀kus tseegu di si i sa. Gaas koe qarika téé.

13 Eẽ Babilone koe hànaskerekes, ncẽe gatu cgoa nxárá tcg'òóèa sa ko tsgám̀ tu u, me ko gataga thẽé tirim cóám Mareko ba tsgám̀ tu u. 14 Tsgám̀ku tu x'obèkus ncàm̀kuan dis cgoa.

Tòókuan méé i gatu wèé tu cgoa hãa, Krestem koe hàna tu.

Copyright information for `NHR