1 Thessalonians 1

Qãè-tcaoa-máákuan hẽé naka dqo̱m̀kuan hẽéthẽé e (1—3)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, a Silefano
1:1 Silefano -Silefanom di c'ẽe cg'õèa nea Silase e.
ba hẽé naka Timoteo ba hẽéthẽé tsara cgoa hãa,

xae koncẽes tcgãya sa Tesalonika dis xg'aes ncẽe Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe hãa sa góá máá, a ko máá:

Cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.

Tesalonika ne dis kg'õè sa hẽé naka dtcòm̀ sa hẽéthẽé e

Wèéa tu domka xae ko wèé x'aè ka Nqari ba qãè-tcaoa máá, a ko sixae di còrèan koe gatu ka kg'ui, a ko Nqarim gatá ka Xõòm cookg'ai koe wèé x'aè ka tc'ẽe-tc'ẽese: gatu kúrúa hãa tsééan dtcòm̀an di hẽé, naka gatu di tsééan ncàm̀kuan di hẽé, naka gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe nqòòan ka tu qarika tẽes ka hẽéthẽé e.

Tíí qõe ga tu Nqarim ka ncàm̀mèa tuè, q'ana xae hãa nxárám tcg'òó tua hãa saGam di tu gha ii ka. Sixae di qãè tchõà nea kò gatu koe kg'ui iise cúí hàà tama khama, igaba i kò qarian cgoa hẽé, Tcom-tcomsam Tc'ẽem cgoa hẽé naka kaisa tcoman cgoa hẽéthẽé hàà. Tu q'ana hãa nta xae kòo ma gatu xg'aeku koe gatu domka kg'õè sa. A tu a kò hàà sixae hẽé naka X'aiga ba hẽéthẽé di tu serè-kg'ao tu kúrúse. Eẽta i kò ma xgàrakuan hãa igaba tu kò Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guua qãè-tcaoan cgoa kg'ui ba séèa mááse khama. A tu a kò ncẽem dàòm ka, wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne Maketonia hẽé naka Akaia hẽéthẽé koe hàna ne koe x'áí sa kúrúse. X'aigam dim kg'uim gatu koe guua ba kò Maketonia hẽé naka Akaia koe hẽéthẽé cúí síí tama, igabaga i kò gatu di Nqarim koe dtcòm̀an wèé za ga q'ãaè, nxãasega i gha c'ẽe gúù xae gha nxàe sa táá qaase ka. Gaa nea ko gane ka nxàe, nta tu kò ma hààkagu xae e sa khama. A ne a ko gataga nxàe, nta tu kò ma kúrúa mááseèa hãa nqárìan ma tcg'oaragu a Nqarim koe ma ka̱bise sa, a síí kg'õèa hãa a tseegu dim Nqari ba tsééa máá sa, 10 naka tu ma Cóásem nqarikg'ai koe gha guu a hàà ba ma qãà hãa sa, ncẽem kò x'ooan koe ghùi ba, Jesom ncẽe hààko xgóàn koe ko kgoara ta a ba.

Copyright information for `NHR