1 Thessalonians 2

Paulom di tsééa ne Tesalonika koe

Tíí qõe ga tuè, q'ana tu hãa, sixae dis dàras gatu xae kò dàra tu ua hãa sa kò kg'amaga di tama sa. Hàà tama xae hãa cookg'ai koe xae kò ma Filipi koe xgàraè sa hẽé, naka xae kò ma sau-saugase qgóóè sa hẽéthẽé tu q'ana hãa. Igaba xae kò sixae dim Nqarim koe qarian hòò, a qãè tchõàn kgoarasease kg'ui cgoa tu u, ẽeta i kò ma kaisa ntcoekuan hãa igaba. Sixae di xgaa-xgaa ne kàma, kana cg'urigam dàòm di, kana kàan di tama khama. Igaba xae ko Nqarim ka tcommèa hãa, a xae a qãè tchõàn xgaa-xgaan dis tséé sa máàèa hãa khama ma kg'ui, khóèan xae gha qãè-tcaokagu ka tamase, igabaga xae gha Nqari ba qãè-tcaokagu ka, ncẽe ko tcáóa xae kúrúa bóò ba. Tu q'ana hãa, wèé x'aè ka xae kò táá qàe-qaekuan di kg'uian cgoa hàà cgae tu u sa, a xae a kò táá sixae di tsééan kúrú, c'ẽe gúù xae gha gatu koe hòò domka - Nqari ba sixae dim tééa-máá-kg'ao Me e! Gataga xae kò khóèan ka xae gha dqo̱m̀mè sa qaa tama, gatu kaga igaba kana c'ẽe khóèan kaga igaba.

Krestem di xae x'áè úú-kg'ao
2:7 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
xae iise xae ga kò káí gúùan qaa cgae tua hãa, igaba xae kò gatu xg'aeku koe tc'aua xae khóè xae e, khóès gas di cóán ko qãèse q'õés khama ma.
A xae a kò kaisase xgónè tua hãa, domka xae kò kg'ónòsea hãa, táá xae gha Nqarim di qãè tchõàn cúí máà tu u ka, igabaga xae gha thẽé sixae di kg'õèan tcg'òóa máá tu u ka, tseegukaga tu kò sixae koe kaisase ncàm̀-ncamsa tu u khama. Qanega tu q'ana hãa, tíí qõe ga tuè, sixae di tsééan hẽé naka qóḿ cgoa qgóókuan hẽéthẽé ka. Nqarim di qãè tchõàn xae kò xgaa-xgaa tu u, a xae a kò ntcùú ba hẽé naka koaba ba hẽéthẽé tséé, táá xae gha gatu ka c'ẽean ga qóḿ ba qgóókagu ka.

10 Gatu hẽé naka Nqari ba hẽéthẽéa gha ncẽes gúù sa nxàea tseegukagu, sixae di qgóóse-kg'áḿa ne kò gatudtcòm̀-kg'ao tu koe q'ano o, a tchàno o, a cúí cg'uri ga úú tama khama. 11 Gataga tu q'ana hãa, xae ko ma gatu ka c'ẽem wèé ba ma qgóó sa, ẽem ko ma cóán ka xõò ba ma cóán qgóó khamaga ma, 12 naka xae kò ko ma ntcàm, a korè, a ko Nqarim koe ma qarika bìrí tu u sa hẽéthẽé e, Nqari ba kg'anoa hãas kg'õè sa tu gha kg'õè ka, ncẽe ko Gam di x'aian hẽé naka x'áàn hẽéthẽé koe tcii tu u ba.

13 Nqari ba xae ko chõò tamase qãè-tcaoa máá, ẽe xae kò kg'ui ba xgaa-xgaa tu u ka tu kò cám̀ tshàua máá me khama. Khóèan koe guua hãam kg'uim iise tamase, igaba Nqarim koe guuam kg'uim iise, ncẽem tseeguan kaga ii khamaga ma,Nqarim ncẽe ko gatu dtcòm̀-kg'ao tu koe tséé ba. 14 Tíí qõe ga tuè, Jutea koe hàna zi kereke zi Nqarim di zi, ncẽe Jeso Krestem di zi koe kúrúsea hãa sa gatu koe thẽé kúrúsea. Gatu di ne khóè ne ka tu kò xgàraè, ncẽe gane kò ma Juta ne ka ma xgàraè khamaga ma. 15 Juta ne ncẽe kò X'aigam Jeso ba hẽé naka porofiti xu hẽéthẽé cg'õo, a xhàiagu xae e ne, ncẽe Nqari ba qãè-tcaokagu tama ne, a ko wèé khóèan cgoa ga ntcoeku ne. 16 Xgáè-kg'am xae e ne ko, nxãasega xae gha táá tãá zi qhàò zi di ne cgoa kg'ui, ne kgoaraè ka. Ncẽem dàòm ka i ko wèé x'aè ka gane di chìbian càùse a cg'oè. I ncẽeska Nqarim di xgóàn còo dis ka hàà cgae nea.

Paulo ba gaicara Tesalonika ne dàra kg'oana

17 Tíí qõe ga tuè, xòm̀ x'aè-coan xae kò gatu cgoa q'aa-q'aaèa hãa, i kò tc'áróa xae gatu xg'aeku koe káà a, tc'ẽea xae ka tamase. Xae gaa domka kaisase xgónè tua hãa, a ko wèé qaria xae cgoa x'ãà máá, gaicara xae ga bóò tu u sa, 18 síí cgae tu u kg'oana xae kò hãa khama. Tíí Paulor tc'áróa kò káí q'oro tc'ẽea hãa, síí cgae tu ur gha sa, igabagam kò satana ba xgáè-kg'am xae e. 19 Kháé sa nxãaska sixae dis nqòò sa, kana qãè-tcao sa, kana x'aian dis cábá sa, ẽe xae gha X'aigam Jesom kò hàà ne xae gha dqo̱m̀se cgoa sa dùú saa? Gatu tama tua? 20 Tseeguan kaga xae ga dqo̱m̀se cgoa tu u, tu ko qãè-tcaokagu xae e.

Copyright information for `NHR