1 Thessalonians 3

Eẽ xae ko ncẽes gúù sa qóḿa máá xaea hãa sa bóò, ka xae kò nxãaska bóòa tcg'òó, sixae ka qõesem Timoteo ba xae gha tsééa úú sa, ncẽe sixae khamaga ma Krestem di qãè tchõàn xgaa-xgaa koe Nqarim dim tséé-kg'ao ba, xae gha sixae cuiaga Atene koe hãa ka. Ncẽes gúù sa xae kò bóòa tcg'òó, síím gha gatu di dtcòm̀an koe qari-qari, a korè tu u ka, nxãasega i gha táá cúí-kg'áía tu ga ncẽe zi xgàraku zi domka tééa dìbi ka. Gatu igaba tu qãèse q'ana hãa, ẽe zi xgàraku zim Nqari ba kgoara máá taà hãa sa khama. Eẽ xae ko qanega gatu cgoa hãa ka xae kò x'aèan cookg'ai koe ga bìrí tua hãa, hààko x'aè ka ta gha xgàraè sa, si ncẽe sa kúrúsea, ẽe tu ma q'ana hãa khamaga ma. Gaa domkar kò, ẽer ko bóò si ncẽes gúù sa qóḿa máá tea hãa ka,Timoteo ba gatu koe tsééa úú, nxãasega xae gha gatu di dtcòm̀an ka q'ãa ka, qàe-qaeku-kg'ao ba gha c'ẽedaoka qàe-qae tu u, i ga kò sixae di tsééan kg'amaga di i khama.

Igabam ncẽeska Timoteo ba ka̱bisea hãa, a qãè-tcaokagu xae e ko kg'uian cgoa hààra máá xaea hãa, gatu di dtcòm̀an hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé di i. Gatagam kò thẽé bìrí xae e, wèé x'aè ka tu ko qãè-tcaoan cgoa tc'ẽe-tc'ẽese xae e, a bóòa xae xgónèa hãa sa, ncẽe xae ma sixae igabaga ma bóòa tu xgónèa hãa khamaga ma. Tíí qõe ga tuè, gaa domka xae kò gaxae di qóḿan hẽé naka xgàrakuan hẽéthẽé wèé q'oo koe gatu di dtcòm̀an ka qgài-qgai tcáóè. Ncẽè X'aigam koe tu kòo qarika tẽe, ne xae gha nxãaska ncẽeska sónòa dìbi a kg'õèan hòò khama. Nqari ba xaea gha ntama ma tc'ãòase gatu domka cám̀ tshàua máá! Kaisase xae ko Gam cookg'ai koe gatu ka qãè-tcao. 10 Koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé xae ko qarika còrè, gatu cgoa xae ga xg'ae a bóò tu u sa, nxãasega xae gha ẽe gatu di dtcòm̀an koe tcàoa hãa sa càùa máá tu u ka.

11 Ke méé tsara ncẽeska gatá dim Nqarim, ncẽe gatá ka Xõò ba hẽé, nakam gatá dim X'aigam Jeso ba hẽéthẽé tsara dàò ba kg'ónòa máá xae e gatu koe xae gha síí di ba. 12 Gataga méém X'aiga ba gatu ka c'ẽea ne koe hẽé naka wèé khóèan koe ga hẽéthẽé kúrú naka i gatu di ncàm̀kuan càùse naka káí, ncẽe xae sixae ma ncàm̀ tua hãa khamaga ma. 13 Nxãasegam gha Nqarim gatá ka Xõò ba gatu di tcáóan qarian máà, tu gha káàn chìbi, a tu a gha Gam cookg'ai koe tcom-tcomsa ii, ẽem gha ko gatá dim X'aigam Jeso ba Gam di ne tcom-tcomsa ne wèé ne cgoa hàà ka.

Copyright information for `NHR