1 Thessalonians 4

Nqari ba ko qãè-tcaokagus kg'õè sa (4:1-12)

Ncẽeska còo dis ka, tíí qõe ga tuè, sixae koe tu xgaa-xgaasea hãa, nta méé tu ma kg'õè naka tua X'aiga ba qãè-tcaokagu sa, si ncẽe sa gaas kúrú tu kos ga si i. Igaba xae ko X'aigam Jesom koe dtcàrà a ko korè tu u, a ko máá: ncẽes gúù sa méé tu qarika kúrú, témé. X'aigam Jesom di qarian ka xae kò x'áè-kg'áḿan máà tu u sa tu q'ana hãa khama.

Ncẽea Nqarim ko ma tc'ẽe ga a khama, tcom-tcomsakaguè tu gha sa: nxãasega tu gha cg'áràn koe ncèèsea hãa ka, nakam wèém khóè ba tcom-tcomsa a tcommèa hãam dàòm ka gam dis khóès cgoa kg'õè, cg'ãè zi tc'ẽe-kg'áḿ zi tcáóa ba ka ncàm̀mèa hãa zi kúrú ka tamase, cg'ãè tc'ẽe ne khóè ne Nqari ba c'úùa hãa ne ko hẽé khama. Nakam gha nxãasega táá cúím khóèm ga ba ncẽes gúùs ka gam ka c'ẽe ba chìbian kúrú cgae guu, kana kàa me guu. X'aiga ba gha ẽeta ii chìbian wèé ko kúrú ne xgàra ke, ncẽe xae nxãakamaga ma bìrí tua hãa a ma nxàea tseegukagua hãa khamaga ma. Hàà ta gha q'ano tamase kg'õè kam Nqari ba tcii ta a tama khama, igaba ta gha hàà tcom-tcomsas kg'õè sa kg'õè ka a. Gaa domkam gha ẽe ko ncẽe xgaa-xgaan xguì ba, khóèm ko méé sa xguì tama, igabam gha ko Nqarim ko méé sa xguì,Nqarim ncẽe ko Gam dim Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba máà tu u ba.

Ncẽeska gatu ka ncàm̀kuan ka: qaase tama ia góá xae ga máá tu u sa; Nqarim ka tu nxãakamaga xgaa-xgaaèa hãa, tu ga ma ncàm̀ku sa khama. 10 A tu a ko tseeguan kaga wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne Maketoniam wèém di ne koe ncẽe sa kúrú, igaba xae ko dtcàrà tu u, tíí qõe ga tuè, kaisase tu gha gatà hẽé sa.

11 Gataga xae ko thẽé korè tu u, kgàea hãas kg'õè sa tu ga kg'õè sa, nakam wèém khóè ba gam di zi tséé zi gam ka kúrú naka baà tshàua ba cgoa tsééa mááse, ncẽe xae ma x'áè tua hãa khama. 12 Naka tua gha nxãasega c'ẽe ne khóè ne ka tcommè, naka tua táá c'ẽe khóèan dtcãàsea hãa guu.

Xgaa-xgaan Krestem di hààn di i (4:13—5:11)

13 Tíí qõe ga tuè, tc'ẽe tama xae hãa ẽe x'óm̀a hãa ne ka tu gha c'úùa hãase hãa sa, nxãasega tu gha táá thõò-tcaoase kg'ae ka, gane ẽe nqòòan úú tama ne khama ma. 14 Ncẽè Jesom xg'ao x'óó a x'ooan koe tẽea hãa sa ta kòo dtcòm̀, ne ta ko thẽé dtcòm̀, Nqarim gha gane ẽe Gam koe x'óm̀a hãa ne Jesom cgoa óá sa. 15 Ncẽea X'aigam dim kg'uim nxàe xae kom ga me e khama, ncẽe ko máá: gatá ncẽe kg'õèa a qaùa hãa ta cuiskaga ẽe x'óm̀a hãa ne ka tc'ãà naka síía hãa tite, ẽem gha ko X'aiga ba hààm cáḿ ka. 16 X'aiga ba gha nqarikg'ai koe guu a kaiam dòm̀ cgoa xõa, kaiam moengelem dim dòm̀ ba hẽé naka Nqarim dim nxãàm di q'auan cgoa hẽéthẽé e, ne gha ẽe Krestem koe x'óóa hãa ne tc'ãà a ghùiè khama. 17 Nxãaska ta gha gatá ẽe kg'õèa a qaùa hãa ta gane cgoa xg'ae-xg'ae a túú-c'õòs q'oo koe hãase ghùiè, a síí X'aigam cgoa tc'ãá q'oo koe xg'ae, a ta a gha gaa koe guus ka chõò tamase X'aigam cgoa hãa. 18 Gaa domka méé tu ncẽe kg'uian cgoa qgài-qgai tcáóku.

Copyright information for `NHR