1 Thessalonians 5

X'aigam di hààn kg'ónòsea máá

Tíí qõe ga tuè, ncẽe zi gúù zi gha hàà kúrúse x'aèan hẽé naka cáḿan hẽéthẽé ka xae ga góáa máá tu u sa qaase tama. Gatu igaba tu qãèse q'ana hãa, X'aigam dim cáḿ ba gha ts'ãà-kg'aom ko ma ntcùú ka hàà khama ma hàà cgae tu u sa khama. C'ẽe ne khóè ne gha máá: “Wèé zi gúù zia qãèse hãa, ta qãè qgáì koe hãa,” témé. I gha kúúga cg'ãèan hàà cgae ne, ncãàn úúas khóès ábàn di thõòan ka ko kúúga hàà cgaeès khama ma, ne cuiskaga nxanagu ana hãa tite.

Igabaga tu gatu ntcùús q'oo koe hãa tama, tíí qõe ga tuè, me cuiskaga ẽem cáḿ ba ts'ãà-kg'aom ga ma arekagu tua hãa khama ma arekagu tu u tite. Wèéa tu ga x'áàm di tu cóá tu u, a koaba di tu cóá tu u khama. Ta ntcùú kana dcùú-qoms di ta cóá ta tama ta a. Ke méé ta táá x'óm̀a hãa guu, c'ẽe ne khama, igabaga méé ta kókòa hãa, naka qgóósean úúa hãa. Eẽ ko x'óm̀ ne ko ntcùú ka x'óm̀, ne ko ẽe ko nqàre ne ntcùú ka nqàre khama. Igaba ta gatá koaba di ta a, ke méé ta qgóósean úúa hãa naka ta dtcòm̀an hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé dxùua ta ko ncèèa máás gúùs khama ma hã̱a, naka taa kgoarakuan dis nqòò sa tcúúa ta ko ncèèa máás cábás khama ma cábá. Nqari ba Gam di xgóàn ka ta gha xgàraè ka nxárá tcg'òó ta a tama khama, igabaga ta gha gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe kgoarasean hòò ka a. 10 Ncẽe kò x'óóa máá ta a ba, ẽem ko hàà x'aè ka ta gha nxãasega Gam cgoa xg'ae a kg'õè ka, kg'õèa ta ga hãa kana ta ga x'óóa hãa igaba
5:10kg'õèa ta ga hãa kana ta ga x'óóa hãa igaba -Gerika sa ko máá: “kókòa ta ga hãa kana ta ga x'óm̀a hãa igaba,” témé.
.
11 Ke méé tu gaa domkaga ncẽe tu ko hẽé khamaga ma korèku naka hùiku.

Còo di ghùi-ghui-tcáókua ne (5:12-28)

12 Tíí qõe ga tuè, dtcàrà tu u xae ko, ẽe ko gatu xg'aeku koe tséé ne khóè ne méé tu tcom sa, gane ẽe X'aigam koe tc'ãà-cookg'ai tua hãa a ko tchàno-tchano tu u ne. 13 Eẽ ne ko kúrú tsééan domka méé tu kaisa tcoman hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé cgoa qgóó ne. Gatu xg'aeku koe méé tu tòókuan cgoa hãa. 14 Tíí qõe ga tuè, dtcàrà tu u xae ko, a ko máá: Eẽ ko xg'áḿ-kg'aiate ne tchàno-tchano, ẽe ko sau-cgaese ne korè, ẽe kg'amka ne hùi, naka wèé ne khóè ne koe qáò tcáó ii. 15 Bóò méé tu naka i táá cúí khóè ga c'ẽean kúrú cgae ana cg'ãèan domka cg'ãèan kúrú cgae e guu, igaba méé tu wèé x'aè ka, gatu ka c'ẽe ne hẽé, naka wèé khóèan ga hẽéthẽé tu ga ma qãèan kúrúa máá sa x'ãà máá.

16 Wèé x'aè ka méé tu qãè-tcaoa hãa, 17 naka tua wèé x'aè ka còrè. 18 Wèé zi xg'aeku zi koe méé tu Nqari ba qãè-tcaoa máá, ncẽea gatu kam ma Nqari ba Jeso Krestem koe ma ncàm̀a hãa ga a ke.

19 Táá méé tuTcom-tcomsam Tc'ẽe ba xgáè-kg'am guu, 20 naka tua táá porofitan ntcoe guu. 21 Wèés gúù sa méé tu qãèse bóòa tcg'òó, naka ẽe qãè ii sa qgóóa qari. 22 Qgóóse méé tu wèés gúùs ẽe cg'ãè iis koe.

23 Nqarim tòókuan di ba méém Gam tc'áró-tc'aro ka kúrú tu u naka tu wèé zi dàò zi koe tcom-tcomsa ii: gatu di tc'ẽean hẽé, naka tcáóan hẽé, naka tc'áróan hẽéthẽé wèé méé i qãèse qgóóè, naka ia táá cúís chìbis ga sa úú guu nakam nxãakg'aiga síí gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba hàà. 24 Nqarim ncẽe tcii tua hãa ba tcom-tcomsa Me e, khamam gha ẽem nqòòkagu tua hãa sa kúrú.

25 Tíí qõe ga tuè, còrèa tu máá xae e. 26 Wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne tu tcom-tcomsas x'obèkus cgoa tsgám̀. 27 Ra ko X'aigam di cg'õèan koe dtcàrà tu u, ncẽes tcgãya sa méé tu wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne nxárá máá sa.

28 Gatá dim X'aigam Jeso Krestem di cgóm̀kuan méé i gatu wèé tu cgoa hãa.

Copyright information for `NHR