1 Timothy 1

Tséé-kg'áḿ zi kerekes di zi hẽé naka gas di tséé-kg'aoan hẽéthẽé e (1—3)

Tsgám̀kaguku zi

Paulo ra a, Jeso Krestem dir x'áè úú-kg'ao
1:1 x'áè úú-kg'ao -Gerika sa ko “apostolo” témé.
ra, Nqarim gatá dim Kgoara-kg'ao ba hẽé naka Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara ma x'áèa khama, ncẽe ta Gam koe nqòòa hãa ba.

Timoteo, dtcòm̀an koe tiri tsi cóá tsi tseegu di tsi ra koncẽes tcgãya sa góá máá a ko máá:

Nqarim Abo ba hẽé naka Jeso Krestem gatá dim X'aiga ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé, naka thõò-xama-máákuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i tsáá cgoa hãa, témé.

Tshúù-ntcõan xgaa-xgaa dis dqàèku sa

Maketonia koer ko qõò kar kò bìrí tsi, Efeso koe méé tsi hãa sa, naka tsia c'ẽe ne khóè ne xgáè-kg'am, táá méé ne tãá zi gúù zi tshúù-ntcõan di zi xgaa-xgaa sa. Tshúù-ntcõan di huwan koe hẽé naka chõò tama qhàòkuan khóè ne di ka kg'uian koe hẽéthẽé méé ne tcg'òóse, Nqarim di tsééan dtcòm̀an di koe i káà hùi i ke, a ko mẽékuan cúíga ghùi. Ncẽe x'áè-kg'áḿan koer ko nxàes gúù sa ncàm̀ku si i: q'anos tcáó sa hẽé, tchànos tc'ẽe-kg'áḿ sa hẽé, naka q'anos dtcòm̀ sa hẽéthẽé koe guua sa. C'ẽe ne khóè ne ncẽe zi gúù zi tcg'oaragua, a káà hùi zi kg'ui zi koe tòósea. X'áè xgaa-xgaa-kg'aoa ne ne gha kúrú sa ne ko tc'ẽe, igabaga ne ẽe ne ko kg'ui sa c'úùa hãa. Kgoarasea hãase ne ko gúù zi ka kg'ui igabaga ne dùú sa zi ko méé sa c'úùa hãa.

Q'ana ta hãa x'áèa ne qãè e sa, khóèan kò ko qãèse tséékagu u ne. Ncẽe sa ta thẽé q'ana hãa khama: x'áèa nea qãè khóèan kúrúa mááè tama, a x'áèan ko khõá khóèan hẽé, uù khóèan hẽéthẽé kúrúa mááèa, Nqari-tcáó taman hẽé naka cg'ãè cauan hẽéthẽé, tcom-tcomsa taman hẽé naka Nqarim ka ko cg'ãè gúùan kg'ui ne hẽéthẽé, kg'áò xõòan hẽé naka dxàe xõòan hẽé ko cg'õoan hẽéthẽé, cg'õo-kg'aoan hẽé, 10 cg'árà-kg'aoan hẽé, gaan khama ma kg'áò khóèan cgoa ko séèkuan hẽé, ts'ãà-kg'ao xu khóèan di xu hẽé, tshúù-ntcõa-kg'aoan hẽé, naka khóèan c'ẽe gúùan qãè xgaa-xgaan cgoa qõòa mááku tama ko kúrú hẽéthẽé i kúrúa mááèa. 11 Ncẽe qãè xgaa-xgaa ne ko ts'ee-ts'eekg'aièam Nqarim di qãè tchõàn x'áàko koe hòòse,qãè tchõàn ncẽem máà tea hãa koe.

X'aigam Nqarim di cgóm̀kua ne Paulom koe

12 Jeso Krestem gatá dim X'aiga ba, ncẽe kò qarian máà te bar ko qãè-tcaoa máá, tcom-tcomsa ra a sam kò bóò, a kò nxárá tcg'òó te Gam di tsééa ner gha kúrú ka khama. 13 Eẽtar xg'ao ko ma Nqarim ka cg'ãèse kg'ui, a xgáèku-kg'ao ra a, a tshúù-kg'ao ra a, igabagar xg'ao thõò-xama mááè, ncẽe zi gúù zir ko c'úùase kúrúa, a dtcòm̀an úú tama khama. 14 I kò cgóm̀kuan gatá dim X'aigam di tíí koe ntca̱na tcãà, a dtcòm̀an hẽé naka ncàm̀kuan hẽéthẽé máà te Jeso Krestem koe.

15 Kg'uian ncẽea tseegu u, a kg'anoa wèé za ga i ga dtcòm̀mè sa, ncẽe ko máá: Jeso Kreste ba nqõómkg'ai koe hààraa, chìbi-kg'ao nem gha hàà kgoara ka, ta ko méé e, ncẽe ra tíí gane ka kaisase chìbiga ra a ne. 16 Tíí koem gha Jeso Kreste ba Gam di qáò tcáóan wèé ga x'áí domkar kò thõò-xama-máákuan hòò, tíí ncẽe kò kaisase chìbiga ii ra, nxãasegar gha ẽe gha Gam koe dtcòm̀ a chõò tamas kg'õè sa hòò ne koe x'áí sa ii ka. 17 X'aigam, ncẽe tshoa-tshoase-q'oo, a chõò-q'oo úú tama, a x'óó tama, a bóòèa hãa tite ba, ncẽe cúí iim Nqari ba méém chõò tamase tcomkuan hẽé naka x'áàn hẽéthẽé máàè. Amen.

18 Timoteo, tiri cóáè, ncẽe x'áè-kg'áḿa ner ko máà tsi, porofiti xu kò tsáá ka porofita kg'uian cgoa ko qõòa mááku u, nxãasega tsi gha gaa kg'uian cgoa qãès ncõo sa x'ãà ka. 19 Qgóóa qari dtcòm̀ sa hẽé naka tchànos tcáó sa hẽéthẽé e. C'ẽe ne khóè ne aagu sia, a gatà hẽéan ka dtcòm̀s gane di sa chúú-chuua hãa ke. 20 Gane xg'aeku koe tsara ko Humenaioa tsara Alekesanterea tsara hãa, ncẽer satanam tshàu q'oo koe tcana hãa tsara, nxãasega tsara gha xgaa-xgaaè a Nqari ba táá cg'ãèse kg'ui cgoa ka.

Copyright information for `NHR